法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

147. MỘT NIỆM TỪ, HAI PHONG THƯ      

Năm Canh Tuất, Công 71 tuổi. Từ ngày có lệnh cấm không được lấy tài sản của chùa mấy năm trước, đến ngày kinh tạng được rước về núi thì giới luật đã được dần dần tuân thủ trong giới tăng già ở nơi đây. Gia quyến tổng đốc họ Lý đều quy y, rồi các tăng sĩ và tội nhân được phóng thích. Mùa hạ năm đó, Công nhận được 2 bức thư của gia đình do Cổ Sơn chuyển tới. Thời gian 50 năm thoáng qua như trong chớp mắt. Nhân đó Công có thơ vịnh, trong có câu như: “Chỉ thử nhất sinh thanh bạch nghiệp” v.v. nghĩa là : suốt một đời chỉ làm cho trong sạch nghiệp . . .  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:  

Nhất niệm từ bi vạn Phật hoan
Lục độ tu thành chúng thánh nguyên
Cửu phẩn liên hoa nghinh Diệu Tịnh
Mãn luân minh nguyệt chiếu Công nham. 

Dịch:

Một niệm từ bi vạn Phật vui
Tu thành lục độ gốc các thánh
Chín phẩm đón mừng ni Diệu Tịnh[21]
Hang Công vằng vặc ánh trăng soi.

_______________________

[21] Diệu Tịnh: Sau khi thân phụ của hòa thượng Hư Vân mất, bà mẹ kế của Công xuất gia, pháp hiệu là Diệu Tịnh. Cả hai bà vợ của Công, bà họ Điền và bà họ Đàm, cũng đi theo mẹ chồng xuất gia.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |