法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

149. TIẾP NỐI TUỆ MẠNG TRUYỀN PHẬT GIỚI      

Năm tân hợi, Công 72 tuổi. Để vun trồng pháp khí, Công nghĩ tới việc đào tạo giới tăng sĩ trẻ. Xuân năm đó, Ngài truyền thọ Thiên Phật đại giới tại chùa Chúc Thánh.  Các đệ tử cầu giới từ bốn phương đến đông nghẹt, tới cả ngàn người. Chiếu theo thứ lớp nghi lễ trong tăng sự, ba đại giới đàn sa di, tỳ kheo, và bồ tát cử hành trong 53 ngày và được thành tựu viên mãn. Các đệ tử cầu giới đều tín thọ phụng hành. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Chánh pháp trụ thế Phật vi sư
Tượng mạt đương y mộc xoa thi
Công tục tuệ mạng truyền bảo giới
Ngô sài pháp thân quán khái thời.
 
Dịch:

Đức Phật là thầy thời chánh pháp.
Đến đời tượng mạt nương thi la[22]
Nối dòng tuệ mạng Công truyền giới
Tưới gội pháp thân đại chúng nhờ.

____________________

[22] Thi-la: phiên âm của tiến Phạn Sila, có nghĩa là giới luật.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |