法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

150. TIẾP NỐI TỔ ĐĂNG MỞ THIỀN THẤT      

Xét thấy tình trạng đạo chư Tổ suy vi, gia phong trong Tông môn thì lỏng lẻo, nên sau kỳ truyền giới, với dụng tâm đề xướng Thiền tông,Vân Công cho cử hành trong 49 ngày một khóa tu thiền. Khóa tu chú trọng về tọa hương, lên chánh điện, qua đường, giữ uy nghi nghiêm túc, tuân thủ quy ước chặt chẽ, theo ý nghĩa “giới sinh định, định phát sinh trí tuệ”, ngỏ hầu giữ đèn chư Tổ rạng chiếu, nước pháp của các bồ tát được thông dòng, mãi cho đến các đời mai sau. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lăng Nghiêm đại định diệu tổng trì
Tam ma thiền na vô sở ty
Nhược vấn trực chỉ tây lai ý
Cuồng tâm hiết xứ tức bồ đề.
 
Dịch:

Định Lăng Nghiêm tổng trì mầu nhiệm
Tam muội thiền na khó nghĩ nghì
Dám hỏi ý gì từ Tây lại
Tâm cuồng ngừng tắt ấy bồ đề.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |