法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

151.  TỔNG BINH LÝ CĂN NGUYÊN
PHÁ HỦY CHÙA
      

Tân hợi là năm có cuộc cách mạng tại Trung Hoa, vua Tuyên Thống thoái vị. Khắp mọi nơi xảy ra nạn phá chùa miếu, hủy tượng, đuổi tăng. Vị tướng chỉ huy tỉnh Vân Nam lúc đó là Lý Căn Nguyên từng lãnh đạo số lính tráng đi đập các tượng, phá các chùa, giết hại tăng ni. Nhận thấy Vân Công chỉ là một nhà sư nghèo mà làm sao lại được lòng dân đến như vậy, ai nấy đều ủng hộ Công, nên Lý Căn Nguyên cho là điều kỳ quặc, rồi truyền lệnh cho bắt Ngài. Tình thế quả là nguy ngập! 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Chư tự tăng đào Công bất nhiên
Như thuộc nghiệp báo hà tỵ yên
Dĩ thân tuẫn Phật tỳ kheo chí
Chúng duyệt thành phục nguyện hoạn.
 
Dịch:

Bỏ chùa tăng trốn ngoại trừ Công
Nghiệp báo tránh chi chẳng bận lòng
Theo Phật xả thân tỳ kheo nguyện
Mọi người hoan hỷ nạn cùng chung.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |