法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

152. MỘT VÀI LỜI CHUYỂN DỮ THÀNH LÀNH      

Vị tổng binh ra quân, đóng trại tại chùa Tất Đàn và cho hủy bức tượng Đại Vương bằng đồng trên đỉnh núi Kê Túc, đồng thời phá các điện đường thờ Phật và chư Thiên. Công lập tức đi xuống núi để tìm gặp họ Lý. Lính gác vốn biết Công, khuyên Công đừng vào và phải mau mau trốn đi nhưng Công cứ đi thẳng vào. Trông thấy Lý và Triệu Phan đương ngồi nói chuyện, Công làm lễ chào. Lý giận dữ lớn tiếng: “Phật giáo thì dùng để làm gì? Ích lợi gì?” Công đáp: “Thánh nhân lập giáo là để cứu đời, mang lại lợi ích cho dân. Nói về điều cơ bản là làm việc lành, tránh điều ác. Từ ngày xưa chánh trị và tôn giáo đều đi chung với nhau, chánh trị đem lại ổn định cho dân, tôn giáo dẫn dắt dân. Phật giáo thì dạy người điều phục tâm. Tâm lại là gốc của vạn vật. Nếu cái gốc mà chân chánh thì vạn vật sẽ an ổn, do đó mà thiên hạ được thái bình.” Lúc đó với sắc mặt bớt giận dữ, vị tổng binh lấy tay chỉ vào tượng Phật. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hóa hung vi cát hỹ! 

Dịch:

Chuyển dữ thành lành vậy!

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |