法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

153. VÀI CÂU NÓI, ÁC ĐỔI RA THIỆN      

Lý nói: “Mấy cái tượng nặn bằng đất, đẽo bằng gỗ kia thì có công dụng gì? Chẳng là phí tiền của sao?” Công đáp: “Phật nói tới pháp tướng. Tướng là để tượng trưng pháp, nếu không lấy hình tướng để biểu hiện pháp thì pháp Phật không mở rộng được. Công dụng của tướng chính là khởi lên niềm kính sợ trong lòng người ta vậy! Nếu như lòng người mà không biết tới kính trọng, e sợ thì chẳng việc ác nào mà không dám làm, không việc làm nào mà chẳng ác, từ đó mà thành ra loạn, tai họa vậy. Kìa như tại Ni Sơn[23] người ta tô tượng đức Thánh, Đinh Lan[24] khắc hình cha mẹ, các từ đường tại Trung Hoa, rồi các bức tượng đồng ở các nước khác, đâu chẳng phải là khiến cho mọi người có chỗ để nương về mà khởi lòng kính ngưỡng trong tâm? Công hiệu không thể nghĩ bàn. Còn nói về lý tột cùng, như thấy tướng mà không chấp tướng thì tức là thấy Như Lai. Họ Lý hiện rõ nét mặt vui tươi bèn kêu trà nước, bánh để cùng Công đàm thoại. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Cải ác hướng thiện hỹ!
 
Dịch: 

Chuyển ác thành thiện vậy!

___________________

[23] Ni Sơn: tức núi Ni Khâu, nơi cha mẹ đức Khổng Tử cầu xin mà sanh hạ ra Ngài. Từ đó đức Khổng có tên là Khâu và tên tự là Trọng Ni.
[24] Đinh Lan:  Sách Nhị Thập Tứ Hiếucó kể câu chuyện Đinh Lan, thời Đông Hán, khắc tượng của cha mẹ bằng gỗ để thờ. Sớm tối Đinh Lan đến trước tượng lễ lạy, dâng nhang đèn hầu hạ, coi như cha mẹ hãy còn sống.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |