法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

154. NGHE THẤU LỜI GIẢNG, ĐỨNG DẬY NGHIÊM CẨN ĐẢNH LỄ      

Lý hỏi: “Cớ sao lại có những vị sư không tốt lành?” Công đáp: “Giới tăng già cũng có phàm thánh khác nhau, do đó không thể vì một hai người xấu mà xóa bỏ hết. Há lại có chuyện nhân một vài nho sĩ không ra gì mà trách mắng Khổng Tử? Nay như tiên sinh thống lãnh quân đội, tuy cùng trong quân kỷ nghiêm minh, nhưng có phải ai ai cũng đều thông minh chính trực như tiên sinh chăng? Biển kia không bỏ sót một con cá, một con tôm, nên mới gọi là biển cả. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phật pháp tánh hải vô bất dung
Tăng hoằng thánh hóa dụng di cùng
Hiệp thống linh giáo túc nhiên lập
Kính lễ lập chánh hựu cúc cung.

Dịch:

Pháp Phật như biển chứa hết thảy
Nhờ tăng lời Thánh rải muôn phương
Tổng binh nghe thấm nghiêm trang đứng
Đảnh lễ đứng ngay lại cúi lưng.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |