法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

157. ĐI THƯỢNG HẢI THÀNH LẬP TỔNG HỘI PHẬT GIÁO      

Qua hiến chương mới, Phật giáo Thượng Hải có chỗ mâu thuẫn với hội Phật giáo các nơi và người ta gửi điện mời Công đến. Tại đây, Công gặp và thương nghị với các pháp sư Ký Thiền, Trị Khai, Phổ Thường, Thái Hư, Nhân Sơn, và Đế Nhàn rồi cùng thỏa thuận đặt trụ sở Tổng Hội Phật Giáo tại chùa Tịnh An. Tại Nam Kinh, Công gặp Tôn Dật Tiên, bàn việc sửa đổi điều lệ về hội đoàn. Sau đó, Công cùng pháp sư Ký Thiền đi Bắc Kinh, gặp Viên Thế Khải. Ở chùa Pháp Nguyên, ngài Ký Thiền nhuốm bệnh rồi ngồi mà viên tịch. Công đưa linh cữu của ngài trở về Thượng Hải, rồi tổ chức khai mạc ngày thành lập Tổng Hội Phật Giáo. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phật Giáo Tổng Hội thiết Tịnh An
Điền Kiềm Tạng văn Công đái hoàn
Ấn Tuyền Lý công hàm giới thiệu
Thái Tùng Pha đẳng ngoại hộ hiền.
 
Dịch:

Chùa Tịnh An thành nơi Tổng Hội
Điền Kiềm Tạng[25] văn thư mang về
Lý Ấn Tuyền[26] gửi thư giới thiệu
Dặn Thái Tùng Pha khéo hộ trì.

_____________________

[25] Điền Kiềm Tạng: tức Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng. Khi trở về, Vân Công mang theo các văn kiện tổ chức của phân hội Điền Kiềm và chi hội Điền Tạng.
[26] Lý Ấn Tuyền: tức Lý Căn Nguyên.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |