法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

162. NÂNG TẢNG ĐÁ LỚN KHIẾN AI NẤY ĐỀU BỘI PHỤC      

Năm đinh tỵ, Công 78 tuổi. Cuộc vận chuyển tôn tượng Phật ngọc từ đình Quan Âm trở về núi Kê Túc cần mướn tới 8 nhân công khuân vác. Đi được 10 ngày thì gặp vùng núi cao hiểm trở, chưa có dấu chân người tới. Một hôm đi qua núi Dã Sơn, một ý tưởng thoáng qua trong số phu khiêng tượng là trong Phật ngọc có chứa vàng và châu báu, nên họ đặt tượng xuống đất và bảo rằng họ không đủ sức khiêng. Giá cả thuê mướn như vậy thì phải tính lại, họ coi như bị thiệt thòi và mọi lời khuyên giải đối với họ đều vô hiệu quả. Trước tình hình đó, rồi nhác thấy một tảng đá lớn có thể nặng tới mấy trăm cân, Công bèn trỏ tảng đá và hỏi rằng bức tượng và khối đá cái nào nặng hơn. Mọi người đều trả lời là đá nặng hơn tượng gấp hai ba lần. Công đi tới dùng sức mình và nâng tảng đá lên. Các phu vác trông thấy thảy đều hãi sợ và bội phục. Họ bảo: “Hòa thượng đúng là một vị Phật sống!” Tôn tượng vận chuyển về tới núi Kê Túc, các phu vác được thưởng hậu hĩnh và họ ra về.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hộ pháp mặc trợ dã.

Dịch: 

Thần hộ pháp ngầm giúp sức.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |