法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

166. LƯỢM ĐƯỢC VÀNG CỨU TẾ NẠN DÂN     

Năm nhâm tuất, Công 83 tuổi. Chùa Hoa Đình bắt đầu công trình trùng tu. Năm xưa người con thứ của vua A Dục trông thấy một bầy chim phượng mầu xanh biếc nên đặt tên núi là Bích Kê sơn. Nay, ở đây thì lại đào được một tấm bia trên có khắc hai chữ “Vân Thê”. Trong khu rừng đàng sau chùa mọi người còn lượm được một bao, trong đựng vàng bạc và tiền, đáng giá trên hai mươi vạn đồng. Ý kiến chung muốn giữ số tiền đó cho chùa, nhưng Công thì chủ trương hiến cho nhà nước để dùng vào việc giúp đỡ cô nhi quả phụ và những nạn nhân cùng khổ trong nạn dịch vừa qua. Ai nấy đều tán đồng như vậy. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lộ bất thập di cổ thánh thời
Tài đương nghĩa thủ tư nhân tri
Cơ cẩn bố thí năng tế chúng
Xả kỷ tòng thiện đại đức sư. 

Dịch:

Chẳng nhặt của rơi thời thánh cổ
Được tiền phi nghĩa lẽ nào theo
Tiền mang bố thí khi dân đói
Vì thiện quên mình quả đức siêu.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |