法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

167.  LỄ CẦU TUYẾT CUỐI MÙA XUÂN TIÊU NẠN DỊCH YẾT HẦU     

Mấy năm liền thiên tai hoành hành tại Vân Nam. Bệnh yết hầu phát tác dữ dội. Luôn mấy tháng trời không mưa. Người chết vô kể trong số quan dân binh lính. Mọi người nhớ lại chánh sách nhân đức năm xưa của Đường Kế Nghiêu, do đó mới đồng lòng làm kiến nghị xin mời họ Đường trở về làm chủ nhiệm tỉnh Vân Nam. Họ Đường lên chùa xin Công lập đàn cầu mưa, nhờ vậy mà trời mưa lớn trong ba ngày, nhưng dịch yết hầu vẫn chưa lui, vì phải có tuyết xuống mới mong trị được bệnh này. Lúc đó đã là cuối xuân rồi, Đường Kế Nghiêu lại xin Công lập đàn cầu tuyết. Đàn được thiết lập. Sau đó tuyết đổ xuống dầy tới một thước (đơn vị cũ). Mọi người đều cho rằng Phật pháp quả là khó lường. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Mộ xuân thụy tuyết phân phân phiêu
Tiêu trừ hầu dịch cứu đồng bào
Đường công thiện chính thiên tâm chuyển
Trưởng lão từ nguyện Phật lực chiêu.
 
Dịch: 

Điềm vui mưa tuyết cuối mùa xuân
Dịch yết hầu tiêu cứu nạn dân
Thiện chánh họ Đường trời cảm ứng
Lòng từ trưởng lão Phật gia ân.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |