法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

169. ĐIỀM LÀNH : HOA SEN NỞ Ở VƯỜN RAU VÀ TRÊN CÂY MAI     

Thời gian Công trụ trì chùa Vân Thê, Ngài lo sắm sửa vật liệu, rồi kiếm nhân công giúp việc xây cất và chính Công cũng đích thân lao động như họ. Sau khi xây xong các phòng cho chư tăng thì mỗi năm đều có đàn truyền giới, giảng kinh sách và tọa thiền. Năm bính dần, đương trong kỳ truyền giới thì cây mai khô ở sân trước chánh điện bỗng nở ra mấy chục đóa hoa sen trắng, đồng thời các vườn rau trước và sau chùa cũng rộ nở hoa sen mầu xanh, trong hoa đều có hình hóa Phật, giống như trong kinh[29] nói: 

Nay ta Lô Xá Na
Ngồi trên đài hoa sen
Ngàn bông sen vây quanh
Trên hiện ngàn Thích Ca. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Khô mai khai liên hoa
Chủ lâm thần trợ phát
Chư Phật lai gia hộ
Thiên diệp thiên Thích Ca.
 
Dịch:

Mai khô nở liên hoa
Chúa rừng ra tay giúp
Chư Phật đều gia hộ
Ngàn cánh ngàn Thích Ca.

_____________________

[29] Kinh Phạm Võng quyển hạ : “Ngã kim Lô Xá Na, phương tọa liên hoa đài, châu táp thiên hoa thượng, phục hiện thiên Thích Ca”

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |