法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

170. ĐI HƯƠNG CẢNG VÀ CỔ SƠN     

Năm đinh mão, Công 88 tuổi. Có các công trình xây dựng như cất lầu chuông U Minh. Năm mậu thìn Công 89 tuổi. Để quyên tiền đúc tượng, Công cùng với cư sĩ Vương Cửu Linh đi Hương Cảng. Hồi đó chủ nhiệm tỉnh Quảng Đông là Trần Chân Như cho một phái viên đưa Công đến Quảng Châu. Công đi thăm núi Bạch Vân Sơn. Trần Chân Như muốn thỉnh Công về trụ trì chùa Nam Hoa đặng có thể chấn hưng lại đạo tràng Tào Khê, nhưng Công không nhận. Công đi Cổ Sơn, giảng kinh ở đây, sau đó thăm chùa A Dục bái xá lợi và kế đó đi triều bái Phổ Đà Sơn.   

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Vị mộ thiện duyên thiệp sơn xuyên
Phổ linh đồng luân chủng phước điền
Hữu duyên tức tài vô lậu quả
Đương diện thố qua vạn kiếp nan.
 
Dịch:

Khuyến khích chúng sinh gieo ruộng phước
Khắp nơi quyên góp vượt quan hà
Duyên may gieo được nhân vô lậu
Vạn kiếp uổng trôi dịp bỏ qua.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |