法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

171. ĐẢM NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA DŨNG TUYỀN     

Năm kỷ tỵ, Công 90 tuổi. Tháng giêng Công đi từ Thượng Hải về Cổ Sơn, lễ tháp của chư Tổ. Nhân dịp đó, chủ tịch tỉnh Phúc Kiến kiêm bộ trưởng hải quân là Dương Ấu Kinh (Thụ Trang) cùng vị cựu chủ tịch của tỉnh này là Phương Thanh Đào, cả hai dẫn một nhóm viên chức cùng các thân hào, cả tăng lẫn tục, với các cư sĩ hộ pháp đến để ngỏ lời giữ Công ở lại trụ trì tại Cổ Sơn. Nơi này vốn là chỗ Công xuống tóc xuất gia năm xưa, lại chạnh nhớ tới đức lớn của chư tổ, trước ơn nghĩa đó lòng Công cảm thấy khó thể từ chối trách nhiệm này. Công nhận lời để lo liệu công việc chấn hưng chùa. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Dũng Tuyền cổ sát Đường đại hưng
Cao tăng long tượng độ quần manh
Vân Công phi tích trú thạch cổ
Chỉnh đốn tông phong giáo hóa hành.
 
Dịch:

Dũng Tuyền chùa cổ tự đời Đường
Lớp lớp cao tăng nối pháp đăng
Công dời trượng trụ hòn trống đá[30]
Chỉnh đốn tông phong pháp diễn dương.

____________________

[30] Hòn trống đá: Hòn đá giống hình cái trống, chỉ núi Cổ Sơn, nơi chùa Dũng Tuyền.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |