法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

173. TRỌNG GIỚI LUẬT MỞ HỌC VIỆN     

Năm tân mùi, Công 92 tuổi, được mọi người xem như vì sao bắc đẩu trong Thiền tông. Ngài đề xướng pháp môn thượng thừa “Chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng nhân tâm, thấy tánh thành phật và lấy tâm ấn tâm”. Ngoài ra, nhận thấy giới tăng già trong đời mạt pháp thường coi nhẹ về giới luật, do đó Công thành lập học viện giới luật nhằm giáo hóa lớp trẻ tuổi, nêu cao chánh pháp, rồi mời luật sư Từ Chu làm chủ giảng. Số tăng sĩ học viên lên tới sáu bẩy chục người. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Đề xướng mộc xoa tạo tăng tài
Thập phương học giả quy khứ lai
Chủ giảng luật sư ủy Từ lão
Đại xiển thi la kim cương giới.
 
Dịch:

Mộc xoa đề xướng tạo tăng tài
Tìm học tới lui từ khắp nơi
Ủy nhiệm Từ công vai chủ giảng
Kim cương giới luật lại triển khai.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |