法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

175. THỜI LOẠN VẪN ĐÓN NHẬN
KHÁCH TĂNG
     

Năm quý dậu, Công 94 tuổi. Quân đội Nhật Bản chiếm đóng Sơn Hải Quan. Lòng dân hoang mang, quân lính tán loạn, tình trạng bất an lan tràn khắp mọi nơi. Lộ quân thứ 19 tại vùng Phúc Kiến nổi loạn khiến các chùa trong toàn tỉnh đều phải đóng cửa, không tiếp nhận khách tăng, duy còn chùa Cổ Sơn nơi Công Trụ trì thì vẫn đón nhận những vị từ đường biển ghé vào, do đó chư tăng từ khắp các ngả trên biển tụ tập tại Cổ Sơn lên tới khoảng một ngàn năm sáu trăm người. Kết quả là vấn đề lương thực rất thiếu thốn, nhưng mỗi ngày một người cũng được một bát cơm và một bát cháo.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phật giáo kỷ nhiệm đảm Như Lai
Tăng già cơ khát thân thọ hoài
Hoạn nạn điên bái tất ư thị
Thế biến lưu ly cánh nghi tài.

Dịch:

Dấn thân gánh vác việc Như Lai
Tăng chúng đói no dạ quan hoài
Hoạn nạn cam go là hẳn thế
Loạn ly càng rõ hạnh tu dầy
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |