法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

176. BA LẦN BÁO MỘNG LỤC TỔ KÊU VỀ     

Năm giáp tuất, Công 95 tuổi. Kỳ giới đàn mùa xuân, Công mời hòa thượng Ứng Từ giảng kinh Phạm Võng. Một đêm nọ, vào tháng hai, trong khi đương ngồi kiết già, như tuồng trong giấc mộng mà chẳng phải là mộng, Công thấy Lục Tổ đến nói với Công: “Đã tới lúc ông phải trở về”. Ngày hôm sau Công kể lại cho đệ tử là Quán Bổn nghe. Quán Bổn tìm lời an ủi Công. Đến tháng tư, có một đêm trong 3 lần chiêm bao, Lục Tổ lại về giục Công đi. Công rất lấy làm lạ. Chẳng bao lâu sau, chủ tịch tỉnh Quảng Đông là Lý Hán Hồn phái Ngô Chung Thạch và các nhân viên mang thư đến cung thỉnh. Công nhận lời. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Lục Tổ tam mộng thôi tốc hồi
Bách quan vạn dân nghinh pháp khu
Bảo Lâm đạo tràng trùng quang nhật
Khổ hạnh lão tăng khiêu thổ thời.

Dịch: 

Ba lần báo mộng Tổ kêu đi
Ngàn vạn quan dân đón pháp về
Tự viện Bảo Lâm ngày khởi sắc
Một phen khổ hạnh lại đến kỳ.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |