法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

180. LẠT MA TÂY TẠNG QUY Y      

Năm đinh sửu, Công 98 tuổi. Sau kỳ truyền giới mùa xuân, Công đi Quảng Châu giảng kinh do hội cư sĩ tại đây cung thỉnh. Hồi đó vì lòng ngưỡng mộ đạo đức của Công, nên có vị lạt ma Tây Tạng là Kim Cương thượng sư Vinh Tăng Kham Bố, cùng La Cách Cánh Tang, dẫn một số hơn 10 người Tây Tạng tới xin quy y với Ngài. Sau đó, một số tăng và các chúng hộ pháp ở Phật Sơn mời Công đến chủ trì lễ khai quang bảo tháp tại chùa Nhân Thọ. Xong việc, Công trở về Nam Hoa tiếp tục lo các công trình tu bổ tự viện. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Quảng khai pháp diên độ hàm thức
Đại xiển giáo nghĩa hóa manh xuy
Tây Tạng hoạt Phật lai quy kính
Đông Chấn tỳ kheo đệ nhất chi.

 
Dịch: 

Trải chiếu pháp sinh linh hóa độ
Nghĩa đạo mầu giảng dụ người si
Lạt ma Tây Tạng quy y
Tỳ kheo bậc nhất chỉ về miền Đông.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |