法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

182. CỨU ĐÓI CHẲNG TÍCH LŨY TIỀN       

Năm canh thìn, Công 101 tuổi. Thời gian sau kỳ truyền giới là lúc Quảng Châu bị chiếm đóng. Các cơ quan dân sự và quân đội phải di tản về Khúc Giang. Tăng già thập phương cũng đổ xô về, nên Ngài phải cho tu sửa lại chùa Đại Giám ở Khúc Giang, coi như một tu viện phụ thuộc của chùa Nam Hoa. Công cũng cho tu sửa lại cả chùa Nguyệt Hoa để có đủ chỗ cho mọi người.
Năm Tân Tỵ, Công 102 tuổi. Các công trình xây dựng hoàn thành rất mau chóng. Với số tiền thâu góp được khoảng trên hai chục vạn đồng, Công hiến cho chính phủ để gom vào quỹ cứu đói.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Đại địa chúng sinh hữu Phật tính
Đại đức cao tăng bồ tát tâm
Đại xả bố thí châu pháp giới
Đại hỷ tịch nhiên nhập định trung.
 
Dịch:  

Đại địa chúng sinh có Phật tính
Đại đức cao tăng tâm bồ tát
Đại xả bố thí trùm pháp giới
Đại hỷ tĩnh lặng vào trong định.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |