法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

185. ĐƯỢC BỒ TÁT VI ĐÀ BÁO MỘNG VÀ PHÁT TÂM         

Đến tháng 11, chủ tịch Lâm Tử Siêu cùng các viên chức nhà nước phái các ông Khuất Ánh Quang và Trương Tử Liêm đến cung thỉnh Công đi Trùng Khánh để tổ chức pháp hội “cứu quốc tiêu tai”. Năm Quý Mùi, Công 104 tuổi. Quan chức chính phủ lần lượt thiết tiệc trai mời Ngài. Tháng 3 thì Ngài trở về Nam Hoa. Hồi đó cư sĩ Trịnh Tử Gia, người Triều Châu đến chùa cho hay ông nguyên là một thương gia ở Hương Cảng. Khi quân Nhật chiếm đóng Cảng, ông thấy trong giấc mộng một võ sĩ mặc áo giáp vàng trỏ phương hướng cho ông trốn chạy, nay tới chùa Nam Hoa được trông thấy dung mạo bồ tát Vi Đà, ông mới biết đó chính là vị thần trỏ đường mà ông đã gặp trong giấc mộng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Tử Gia mộng Vi Đà
Cảm ân dục báo đức
Thỉnh nguyện tu tự miếu
Thủ trợ hải hội xá.

Dịch :

Tử Gia mộng Vi Đà
Cảm ơn muốn báo đức
Nguyện tu sửa chùa miếu
Cất ngay nhà hải hội.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |