法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

188. DÂN LÁNH NẠN, THỢ KHÔNG LẤY
TIỀN CÔNG
 
   
     

Năm Ất Dậu, Công 106 tuổi. Miền bắc tỉnh Quảng Đông bị quân Nhật chiếm đóng. Dân lánh nạn đến chùa rất đông. Mới đầu còn được ăn cháo gạo, sau thì chỉ còn ăn bột khoai. Trong cảnh binh loạn khó khăn trăm bề, vào khoảng năm dân quốc thứ 32, tướng Lý Hán Hồn cùng các vị hộ tống Ngài di chuyển về chùa Đại Giác, núi Vân Môn. Trước cảnh tượng hoang phế nơi đây, mặc dầu thời cuộc loạn ly, Công vẫn bắt tay vào các công trình tu sửa, đặng trùng hưng lại tự viện. Những toán thợ tham gia, làm hồ, làm mộc, làm gạch ngói v.v. tạm thời góp sức mà không lấy tiền công lao.
 
Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:
 
Ly loạn hưng công bội gian cự
Cánh gia nạn dân tăng phụ đảm
Nguyện đồng cam khổ dữ hoạn nạn
Tái kỳ công giả bất chi tiền.
 
Dịch: 

Khởi công thời loạn bội gian nan
Còn phải cưu mang số nạn dân
Cam khổ nguyện cùng trong hoạn nạn
Lạ kỳ công thợ miễn chi tiền.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |