法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

189. CÂY ĐÀO CHÙA LỤC DUNG BIỂU HIỆN ĐIỀM LÀNH         

Năm Bính Tuất, Công 107. Đệ nhị thế chiến kết thúc. Tại các tỉnh, các công chức trở về làm việc như xưa. Như thường lệ, chùa Nam Hoa mở đàn truyền giới và giảng kinh. Chính phủ gửi thông tư kêu gọi các chùa trong toàn quốc tụng kinh siêu độ cho các chiến sĩ trận vong. Vân Công đi Quảng Châu thể theo sự cung thỉnh của các quan chức và thân hào tại nơi đây, để chủ trì đàn cầu siêu tại chùa Tịnh Tuệ (tức chùa Lục Dung). Vào ngày 17 tháng 9, cây đào của chùa rộ nở hoa, phô mầu sắc xán lạn chưa từng có. Trên một vạn người chiêm ngưỡng.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Hữu tình vô tình giai tùy hỷ
Thiện nhân ác nhân tận tham quan
Phi đào cửu nguyệt phóng hoa nhụy
Long Hoa tam hội nguyện tương phùng. 

Dịch: 

Hữu tình vô tình đều tùy hỷ
Người lành kẻ ác đến xem chung
Hoa đào tháng chín phô mầu sắc
Ba hội Long Hoa nguyện trùng phùng
.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |