法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

192.  CỨU NẠN TĂNG GIÀ TRONG TINH THẦN VÔ ÚY          

Năm Kỷ Sửu, Công 110 tuổi. Mùa xuân, truyền giới xong, Công trở về chùa Vân Môn. Tại đây Ngài cho tiến hành một công trình tô tượng để trang nghiêm toàn bộ các điện thờ, tổng cộng được trên 80 pho tôn tượng. Ngài đi Hương Cảng giảng kinh. Một hôm, trong buổi đàm đạo, cư sĩ Sầm Học Lữ hỏi Ngài ở đâu có được sự an ổn trước thế cuộc đổi mới này. Ngài bảo: “Đối với người học đạo thì chỗ nào cũng là quê hương. Buông bỏ hết mọi thứ thì ngay đó là đạo tràng. Cư sĩ cứ an tâm đi!”. Họ Sầm giữ Công ở lại Hương Cảng để hoằng pháp nhưng Ngài trả lời rằng việc đó đã có người đảm nhiệm. Ngài còn lo việc hỗ trợ cho giới tăng già, kể tới hàng vạn người đương ở tại đại lục. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:  

Duy hộ giáo nạn cứu tăng già
Thệ báo Phật ân phó thang hỏa
Vô úy tinh thần phấn tam muội
Hữu vi hạnh nguyện việt vạn kiếp.
 
Dịch:

Cứu vãn tăng già khi pháp nạn
Vào lửa đền ơn Phật cũng cam
Tinh thần vô úy nung định lực
Hạnh nguyện rải xa muôn kiếp sau.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |