法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

198. ĐẾN KINH THÀNH TRÚ TẠI
CHÙA QUẢNG TẾ
  
   
     

Vân Công vịnh bài thơ như sau: 

Nghiệp phong xuy tống đáo Vũ Xương
Lão bệnh trì khu lụy chúng mang
Tam nguyệt yêm lưu Tam Phật tự
Nhất trường tai nạn nhất tàm hoàng
Vô tâm dục khóa lâu đầu hạc
Hữu nguyện đồng đăng tuyển Phật trường
Thượng tưởng ngọc tuyền Quan Tráng Mậu
Năng ư ngôn hạ ngộ chân thường. 

Dịch: 

Nghiệp duyên đưa đẩy tới Vũ Xương         
Già bệnh lụy người chạy thuốc thang
Ba tháng im hơi Tam Phật tự
Một phen tai nạn luống bàng hoàng
Lòng nào mong cưỡi trên lưng hạc
Vốn nguyện cùng lên tuyển Phật trường
Tưởng đến Ngọc Tuyền[34] Quan Tráng Mậu[35]
 Ngay lời vừa thốt ngộ chân thường. 


Ngày 28 tháng 7 Ngài đáp xe lửa Kinh-Hán, từ Hán Khẩu đi Bắc Kinh. Khi đến Kinh thành, Ngài được mọi người tiếp đón, gồm các vị trưởng lão các chùa, rồi các đoàn thể cùng các vị như Lý Nhiệm Triều, Diệp Thoái Am v.v. Ngài trú tại chùa Quảng Hóa, về sau mới đổi về chùa Quảng Tế.

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Mạt pháp nhân tâm nguy
Thánh tăng đạo tâm vi
Thiên cổ thùy công huân
Vạn thế ngưỡng quang huy.

Dịch:

Thời mạt pháp nhân tâm nguy
Thánh tăng ít đạo tâm suy
Ngàn năm gương công đức
Vạn thế ngưỡng quang huy.

______________________

[34] Lưu Bị lập đền thờ Quan Vũ tại núi Ngọc tuyền. Quan Vũ tức Quan Vân Trường, người đời sau thường gọi là Quan Công.
[35] Quan Tráng Mậu: Tráng Mậu hầu là tên thụy của Quan Vũ.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |