法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

199. NHẬN SỰ CÚNG DÀNG BA VẬT QUÝ VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC          

Do pháp sư Viên Anh cùng một số các vị khác khởi xướng tại chùa Quảng Tế, Ngài thành lập Hiệp Hội Phật Giáo Trung quốc. Được mọi người đề cử làm hội trưởng, nhưng với lý do già và bệnh, Ngài suy từ mà chỉ nhận chức hội trưởng danh dự mà thôi. Hiệp hội thỉnh nguyện với nhà đương cuộc các điều sau :

  1. Nghiêm cấm việc phá chùa, hủy tượng và đốt kinh tại bất cứ tại địa phương nào.
  2. Không được bắt các tăng ni hoàn tục.
  3. Ruộng đất sỡ hữu của chùa sau ngày bị quốc hữu hóa sẽ được giao hoàn lại phần nào cho tăng ni canh tác làm phương tiện tự túc.

Thỉnh nguyện trên được chấp thuận.
Ngài nhân danh đại diện cho Phật giáo toàn quốc thâu nhận ba món báu vật do nước Tích Lan gửi tặng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Phật đà xá lợi tử
Bối diệp đạt ma kinh
Bồ đề đạo bảo thụ
Ngã sư thân thủ nghinh. 

Dịch:

Trân quý xá lợi Phật
Kinh viết trên lá bối
Cây bồ đề đạo quả
Vân Công Ngài thọ nhận.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |