法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

200. PHÁP HỘI LỚN CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH          

Đến tháng 10, dân chúng Thượng Hải bầy tỏ ý muốn lập một pháp hội để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Họ thương nghị với nhau đề cử cư sĩ Phương Tử Phan cùng một số người tới Bắc Kinh cung thỉnh Ngài về chủ trì pháp hội. Ngày 11 tháng 12, Ngài đến Thượng Hải giữa rừng hoa và cờ của trên một ngàn người đi nghênh rước. Tính theo âm lịch thì pháp hội khởi đầu vào ngày 26 tháng 10. Phụ giúp trong pháp hội thủy lục có các hòa thượng Ứng Từ, Tĩnh Quyền bên cạnh 10 vị đại đức cùng với 72 vị tăng khác. Pháp hội kéo dài đến ngày 14 tháng 12 âm lịch mới hoàn mãn với sự tham dự lũ lượt của các thiện tín.  

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Pháp hội kỳ cầu thế hòa bình
Đạo tràng thù thắng các an ninh
Tiêu tai miễn kiếp di lệ khí
Tăng phúc diên thọ giáng cát tinh.
 
Dịch:

Nguyện cầu thế giới hòa bình
Đạo tràng thù thắng an ninh mọi loài
Miễn trừ kiếp nạn tiêu tai
Điềm lành phước thọ cả hai dồi dào.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |