法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

201. TỊNH TÀI QUY Y CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG CỔ          

Trong suốt thời gian pháp hội có trên bốn chục ngàn người đến quy y. Họ đến từ các tỉnh trên toàn quốc, có khi đi xa cả ngàn dặm đường. Có tất cả 10 địa điểm để tiếp nhận người đến xin quy y, chia thành các ban ghi danh và cấp phát giấy chứng nhận. Tịnh tài thâu được đều giao hết lại cho ban tổ chức pháp hội, còn Ngài thì không nhận một đồng nào. Số tiền đó dùng để phân phát cho tất cả mọi nơi, như tứ đại danh sơn thì có Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn và Nga Mi Sơn. Như bát danh sát- tám đạo tràng cổ - kể ra là Thiên Đồng, Dục Vương, Cao Mân, Linh Nham, Dũng Tuyền, Quán Tông, Thất Tháp, Địa Tạng. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Bác thi năng tế chúng
Khổng viết duy thánh đương
Cung dưỡng cổ danh sát
Công đức vĩnh lưu phương.
 
Dịch: 

Thi ân rộng khắp cứu dân đông[36]
Khổng Tử nói ấy là bậc thánh
Cúng dường đạo tràng cổ
Công đức mãi tiếng thơm.

____________________

[36] Lược dịch từ “bác thi tế chúng” (博施濟眾), trích trong sách Luận Ngữ của Nho gia. Hai câu kệ đầu nhắc tới lời đối thoại giữa Khổng Tử và Tử Cống.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |