法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

203. THAM BÁI TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ TẠI VÂN CƯƠNG          

Thể theo lời mời của pháp sư Nam Thông, Ngài đến chùa Lương Sơn chủ trì pháp hội. Hàng ngàn người từ các nơi đến xin quy y. Tháng 3 Ngài trở về Thượng Hải và đến tháng 4 thì có điện mời Ngài đi Bắc Kinh. Ngài lại trú tại chùa Quảng Tế. Đại biểu Phật giáo các nơi về kinh tập họp và Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc chính thức được thành lập. Đại hội đồng nhóm họp đề ra những nghị quyết trọng yếu và sau khi kết thúc Ngài đến Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây để triều bái tượng Phật bằng đá tại hang Vân Cương, một kỳ quan vĩ đại về nghệ thuật điêu khắc.   

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

Nghệ thuật tinh điêu Vân Cương Phật
Cử thế giai xưng vĩ đại tác
Ngã sư tối hậu vưu triều lễ
Suất thân thùy phạm vật không qua.
 
Dịch:

Phật đá Vân Cương nghệ thuật tinh
Tán xưng vĩ đại chẳng ngoa danh
Tôn sư lại quyết thân triều bái
Gặp dịp nêu gương tự chính mình.

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |