法界佛教總會‧DRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

Trang trướcMục lụcTrang sau

207. ĐẠI BÁT NIẾT BÀN CHỨNG VÔ SANH          

Ngày 12 tháng 9 âm lịch, biết trước thời khắc lúc ra đi, Vân Công phó chúc, dặn dò các đệ tử đời sau phải ráng sức tinh tấn, siêng năng tu giới định tuệ, diệt tắt tham sân si, vì pháp quên thân mình và luôn sống trong tình thương kính nhau. Ngài nói bài kệ như sau: 

“Tôm chẳng xuống nước vì thương mạng kiến
Ta muốn thả sông vui lòng thủy tộc
Làm mồi cho họ xin hiến thân này
Để độ chúng sanh cùng chứng bồ đề

Xin các bạn đạo
Chớ có ưu sầu
Sanh tử theo nghiệp
Như tầm làm kén
Tham mê chẳng dừng
Vui buồn tự trói
Muốn giải nạn này
Gắng công tu tập
Khéo đạt vô sanh
Sáng rõ tâm địa
Dứt tình oán ghét
Thoát hiểm luân hồi
Tu ba học tịnh
Kiên trì bốn niệm
Thệ nguyện viên thành
Mọi thứ đều huyễn
Như sương như chớp
Chứng ngộ chân không
Vạn pháp một thể
Hợp tan vui buồn
Như bọt nước trôi.
Sau khi ta tịch và thân này đã thiêu hóa xong thì các vị hãy lấy tro xương nghiền nát ra, trộn lẫn với dầu, đường và bột làm thành những viên nhỏ rồi tất cả rải xuống sông để cống hiến cho loài thủy tộc. Tròn được nguyện ước đó, ta vô cùng cảm tạ.
Hư Vân, người trả nợ đảnh lễ.” (1) 

Ngài nhập niết bàn vào giờ vị (từ 11:00 đến 1:00 giờ), ngày mậu thìn, tháng giáp tuất, năm Kỷ Hợi. 

Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa: 

Bách trấp quy khứ bát niết bàn
Thiên vạn tái lai độ nhẫn kham
Nhất thiết hữu tình giai kiều thủ
Thùy dân vô nguyện bất trùng chiêm
Kỳ Công mãn chúng nguyện.
 
Dịch:  

Trăm hai mươi tuổi nhập niết bàn
Ngàn vạn mong về độ nhẫn kham (2)
Hết thảy hữu tình nay trông ngóng
Còn ai chẳng ước lại ngưỡng chiêm
Cầu xin Công thỏa nguyện đại chúng!

______________________

(1)「蝦恤 蟻命不投水。吾慰水族身擲江。析諸受我身願供。同證菩提度眾生。請各法侶不必憂慮。生死循業。如蠶縛繭。貪迷不休。囚閒憂喜。欲除此患。努力修煉。妙契無 生。明通心地。斷愛憎情。脫輪迴險。參淨三學。堅持四念。誓願圓成。質幻露電。證悟真空。萬法一體。離合悲歡。隨緣泡水。吾死後。化身畢。請各位將吾骨 灰。碾成細末。以油糖麥共骨灰和好。做成丸果。請送放河中。以供水族。滿吾所願。感謝無盡。還債人虛雲頂禮。」

(2) Nhẫn kham : hay Kham nhẫn tức chỉ cõi Ta-bà

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |