�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

1. Cầu Tự Trước Ðức Quán Âm

 

2. Sửa Chữa Cầu Đường, Chùa Chiền

 

3. Mộng Thấy Điềm Lành

 

4. Thăng Chức Làm Phó-Quan-Mục
Tuyền Châu

 

5. Một Vị Bồ-Tát Đản Sanh Tại Thế

 

6. Thời Thơ Ấu

 

7. Để Nối Dõi Tông Đường

 

8. Cá Voi Đến Chầu Thuyền Pháp

 

9. Lần Đầu Thấy Phật Pháp Tăng

 

10. Đọc Chuyện Hương Sơn, Phát Tâm Xuất Gia

 

11. Triều Bái Các Chùa Chiền Ở Nam Nhạc

 

12. Cha Bắt Tu Tập Ngoại Đạo

 

13. Âm Thầm Trốn Đi Nhưng Thất Bại

 

14. Thuyết Pháp Độ Hai Người Vợ

 

15. Rời Bỏ Đời Thế, Cùng Bạn Xuất Gia

 

16. Thọ Cụ Túc Bảo Giới

 

17. Ẩn Thân Hang Sâu, Âm Thầm Tu Tập

 

18. Vâng Mệnh Phục Vụ Trường Trụ

 

19. Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

 

20. Hành Đường

 

21. Điển Tọa

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |