�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

127. Đóng Cửa Ẩn Tu Tại Chùa Phước Hưng

 

128. Sau Khi Quy Y, Gà Trống Niệm Phật Vãng Sanh

 

129. Tại Am Bát Vu Dời Tảng Đá Lớn

 

130. Trên Đường Gặp Thiền Sư Thiền Tu Khổ Cực Sửa Đường

 

131. Cùng Luận Thiền Về Trăng Và Cùng Nhau Cả Cười

 

132. Làm Lễ Tụng Kinh Và Thí Thực Cho Một Vị Sư

 

133. Tại PENANG Hoằng Pháp Giảng Kinh

 

134. Về Nước Cứu Vãn Nạn Chùa

 

135. Cùng Nhau Về Kinh Đô Thỉnh Nguyện

 

136. Các Vị Vương Công Và Đại Thần Hộ Pháp

 

137. Về Núi Với Sắc Phong Phật Từ Hồng Pháp Đại Sư

 

138. Hòa Thượng Giới Nguyên Diệu Lão Viên Tịch

 

139. Một Người Âu Tây Tin Phật Cúng Dường Tăng

 

140. Lặng Lẽ Nhập Định

 

141. Mang Bệnh Bại Liệt Gặp Ngài Ca Diếp Trong Mộng

 

142. Vua Thái Lan Cùng Các Quan Dân Tiễn Chân

 

143. Phương Tiện Để Nhắc Mọi Người, Công Đóng Cửa Ẩn Tu Tại PENANG

 

144. Vận Chuyển Bộ Long Tạng Về Quốc Tự

 

145. Trâu Cầu Cứu, Đồ Tể Đổi Nghề

 

146. Rồng Chào Đón Kinh, Các Quan Tiếp Nhận Chiếu Chỉ

 

147. Một Niệm Từ, Hai Phong Thư

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |