�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

169. Điềm Lành: Hoa Sen Nở Ở Vườn Cau Và Trên Cây Mai

 

170. Đi Hương Cảng Và Cổ Sơn

 

171. Đảm Nhiệm Trụ Trì Chùa Dũng Tuyền

 

172. Hai Cây Thiết Thụ Nở Hoa Dưới Thềm

 

173. Trọng Giới Luật Mở Học Viện

 

174. Ông Lão Thần Long Vương Thọ Giới

 

175. Thời Loạn Vẫn Đón Nhận Khách Tăng

 

176. Ba Lần Báo Mộng, Lục Tổ Kêu Về

 

177. Người Thọ Giới, Hổ Quy Y

 

178. Cây Bá Khô Hân Hoan Nở Lộc

 

179. Cáo Trắng Quy Y Thọ Giới

 

180. Lạt Ma Tây Tạng Quy Y

 

181. Quá Ngọ Nhịn Ăn Nhằm Việc Cứu Tế

 

182. Cứu Đói Chẳng Tích Lũy Tiền

 

183. Thần Cây Long Não Xin Thọ Giới

 

184. Máy Bay Địch Đụng Nhau Bốc Cháy Tiêu

 

185. Được Bồ Tát Vi Đà Báo Mộng Và Phát Tâm.

 

186. Rồng Đen Quy Y Chánh Pháp.

 

187. Ong Núi Kéo Về Thổ Phỉ Kéo Đến

 

188. Dân Lánh Nạn, Thợ Không Lấy Tiền Công

 

189. Cây Đào Chùa Lục Dung Biểu Hiện Điềm Lành

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |