�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

190. Từ Xa Vạn Dặm Hòa Thượng An Từ Đi Gặp Vân Công

 

191. Cư Sĩ Jennings Quy Y

 

192. Cứu Nạn Tăng Già Trong Tinh Thần Vô Úy

 

193. Biến cố Vân Môn chịu cực hình 

 

194. Gặp Đức Từ Thị Lại Trở Về

 

195. Mở Cuộc Điều Tra Và Cùng Nhau Đi Chặt Củi

 

196. Từ Vân Môn Đi Bắc Kinh

 

197. Hướng Dẫn Khóa Tu Quan Âm Tại Chùa Tam Phật

 

198. Đến Kinh Thành Trú Tại Chùa Quảng Tế

 

199. Nhận Sự Cúng Dàng Ba Vật Quý Với Tư Cách Đại Diện Phật Giáo Toàn Quốc

 

200. Pháp Hội Lớn Cho Thế Giới Hòa Bình

 

201. Tịnh Tài Quy Y Cúng Dường Chư Tăng Và Các Đạo Tràng Cổ

 

202. Các Pháp Hội Cử Hành Liên Tiếp Tại Tô Châu Và Hàng Châu

 

203. Tham Bái Tượng Phật Bằng Đá Tại Vân Cương

 

204. Trùng Tu Ngôi Chùa Cổ Để Tưởng Niệm Công Đức Của Tổ Sư

 

205. Núi Vân Cư Kết Lều Cỏ Cư Trú

 

206. Thị Hiện Đau Bệnh Nằm Thế Cát Tường

 

207. Đại Bát Niết Bàn Chứng Vô Sanh

 

208. Lập Pháp Hội Đại Bát Nhã Để Hồi Hướng.

 

 

 

 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |