�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

22. Quyến Thuộc Cũng Xuất Gia

 

23. Không Tham Văn Lợi Dưỡng

 

24. Khổ Hạnh Tu Thiền Tập Định

 

25. Sống Đời Tịch Tĩnh Chốn Thâm Sơn

 

26. Thiện Tri Thức Chỉ Đường

 

27. Gặp Được Chánh Đạo

 

28. Thay Đổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai

 

29. Học Tập Thiền Chế Của Bát Nhã Đường

 

30. Triều Bái Núi Phổ Đà Ở Na Hải

 

31. Nhân Nào Quả Nấy

 

32. Trước Động Triều Dương Thấy Rồng Vàng

 

33. Đảnh Lễ Xá Lợi Chùa A Dục Vương

 

34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

 

35. Tham Lễ Danh Lam Thắng Cảnh Ở Hàng Châu

 

36. Triều Lễ Núi Tây Thiên Mục

 

37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

 

38. HòaThượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trần Giang

 

39. Kim Sơn Giang Thiên Thiền Sự

 

40. Hành Thiền Tại Chùa Cao Mân Ở Dương Châu

 

41. Lập Đại Nguyện Triều Bái Núi Thanh Lương

 

42. Vượt Biển Đến Hồ Châu

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |