�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

43. Tiếp Tục Lạy Qua Tô Châu

 

44. Chia Tay Tại Thường Châu, Một Mình Hướng Tới Phía Trước

 

45. Đảnh Lễ Tháp Của Tổ Sư Lãn Dung Tại Nam Kinh

 

46. Đón Năm Mới Tại Chùa Sư Tử Sơn

 

47. Từ Đỉnh Núi Sư Tử Đi Lạy Tiếp

 

48. Nghỉ Đêm Ở Quán Trọ Nhỏ

 

49. Qua Sông Hoàng Hà Gặp Tuyết

 

50. Đói Lạnh Gặp Văn Cát

 

51. Từ Ngũ Đài Trở Về Trường An 

 

52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây

 

53. TinhThần Khôi 
Phục, Tiếp Tục Hành Hương

 

54. Theo Dấu Chân Tinh Tấn Lễ Lạy

 

55. Kỳ Lão Đức Lâm Nghênh Đón

 

56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

 

57. Chủ Giữ Khách Ở Lại Qua Năm

 

58. Không Tá Túc Tại Tiểu Nam Hải

 

 59. Bệnh Nặng Trong Chùa Cổ Trên Núi Hoàng Sa Lĩnh

 

60. Bệnh Nguy Lại Gặp Văn Cát

 

61. Văn Cát Giặt Giũ Quần Áo Dơ

 

62. Bái Hương Có Văn Cát Hộ Pháp

 

63. Hành Trang Có Người Mang Giùm Đi Mau Gấp Bội

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |