�k�ɦ���`�|�EDRBA Logo

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
VENERABLE MASTER HSUAN HUA

| Trang Bìa |


| 1-21 | 22-42 | 43-63 | 64-84 | 85-105 | 106-126 | 127-147 | 148-168 | 169-189 | 190-208 |

 

85. Đin Potala Ở Tây Tạng

 

86. Vượt Rặng Hy Mã Lạp Sơn.

 

87. Triều Bái Tòa Tháp Vàng Tại Ngưỡng Quang.

 

88. Sóng Bạc Nhị Hải, Một Kỳ Quan

 

89. Tại Núi Kê Túc Lễ Tôn Giả Ca Diếp

 

90. Thăm Đỉnh Thiên Trụ Lễ Tháp Lăng Nghiêm

 

91. Chùa Cao Đỉnh Và Lan Tiên Tỏa Hương Thơm

 

92. Chùa Hải Hội Trên Lư Sơn Tại Cửu Giang

 

93. Triều Bái Bồ Tát Địa Tạng Tại Cửu Hoa Sơn

 

94. Viếng Chùa Long Xương Tại Bảo Hoa Sơn

 

95. Lễ Hòa Thượng Nhân Trí Và Hòa Thượng Pháp Nhẫn Ở Xích Sơn

 

96. Giúp Hòa Thượng Tùng Nghiêm Tu Sửa Chùa Tịnh Thành

 

97. Lều Cỏ Trên Đỉnh Thúy Phong Tại Cửu Hoa Sơn

 

98. Gặp Nạn Khi Qua Sông Tại Bến Địch Cảng

 

99. Được Vớt Lên Bằng Lưới Cá Tại Bờ Đá Thái Thạch

 

100. Tâm như như trước mọi cảnh thuận hoặc nghịch

 

101. Thấu Suốt, Buông Bỏ, Tự Tại

 

102. Trong Ngoài Rổng Rang Trong Suốt

 

103. Hỏi Lại Vị Sư Coi Việc Đèn Nhang Và Vị Sư Khách

 

104. Ly Trà Rớt Xuống Bặt Nghi Căn

 

105. Lại Lễ Lạy Tháp Xá Lợi Báo Đáp Từ Ân 

DRBABTTSDRBU

| Đầu Trang |