home.gif (90 bytes) first.gif (94 bytes) prior.gif (88 bytes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Mười Hai

 

Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết.

Nước trong biển lớn khá uống hết.

Hư-không lường đặng gió buộc đặng.

Không thể nói hết công-đức Phật.

 

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Pháp-Tuệ Tăng-Trưởng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Nga-Vương Sơn-Hống Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Long Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Thế-Gian Nhân-Ðà-La Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Khả Ðắc Báo Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Thọ-Ðề Quang Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Thủ-Long Phật.

Nam-mô Lực Thiên Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Tỳ-La Xà-Quang Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tối-Thượng Phật.

Nam-mô Sơn Nhạc Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ðắc Tứ Vô Úy Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Oai-Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Hộ Phật.

Nam-mô Xưng Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Cúng Dường Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Xưng Phật.

Nam-mô Thinh-Phân Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Trí-Thắng Thiện Hiệt-Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Trí Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Trí Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh-Thiên Phật.

Nam-mô Thiện-Tý Phật.

Nam-mô Thiện-Tịnh-Thiên Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh-Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tịnh-Thiện-Nhãn Phật.

Nam-mô Tịnh-Thinh Tự-Tại-Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Tịnh-Ðức Phật.

Nam-mô Oai-Ðức-Lực Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Thiện-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai Ðức Ðại Thế Lực Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tỳ Ma Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Diện Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Sa Phật.

Nam-mô Kiến Bảo Phật.

Nam-mô Tu Ni Ða Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Ðẳng Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Nhãn Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Tịch Ý Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nhiên Phật.

Nam-mô Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Ðại Chúng Tự Tại Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Phật.

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Lực Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Lôi Hống Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Ý Phật.

Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật.

Nam-mô Tịnh Ca La Ca Quyết Ðịnh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ti Vi Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Ích Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo chúng sanh tiếng giọng chẳng thêm chẳng bớt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Kim Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật.

Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật.

Nam-mô Ðại-Hương-Bộ Chiếu Minh Phật.

Nam-mô Ly-Nhứt-Thiết Nhiễm Ý Phật.

Nam-mô Tụ-Tập Bảo Phật.

Nam-mô Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Sơn Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thế-Gian Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Hống Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Ta-La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Ðẳng Cái Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Trí Vương Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Thinh Ðức Phật.

Nam-mô Vô Phương Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðại Tự Tại Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Diện Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Ý Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Thinh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết-Ðịnh Quang-Minh Oai-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết Ðịnh Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Bộ Phật.

Nam-mô Ðại Thông Phật.

Nam-mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Ða Bảo Phật.

Nam-mô Hống Thinh Hàng Phục Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật.

Nam-mô Vân-Diệu-Cổ Thinh-Vương Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thủy-Thinh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Na-Dà Câu La Thắng Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Phật.

Nam-mô Hiện Nhứt-Thiết Công-Ðức Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Chiếu Quang-Minh Trang-Nghiêm Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phổ-Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Hoa Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Công-Ðức Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phổ-Hoa Phật.

Nam-mô Thiệt Tướng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Ba-Ðầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Ba-Ðầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Bảo Ma-Ni Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhựt Nguyệt Luân Trí Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thuyết pháp chẳng mắc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Oai Ðức Tần Ðầu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Ðại Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Vô Trụ Phật.

Nam-mô Sư Tử Ðiểu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công-Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tác Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Bảo-Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô An Ổn Sắc Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Ba Bà La Ta Dà La Phật.

Nam-mô Phất Ba Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Tu Lô Giá Na Phật.

Nam-mô Lê Sư Quật Ða Phật.

Nam-mô Phá Phiền Não Phật.

Nam-mô Diệu-Lực Phật.

Nam-mô Phu Hoa Phật.

Nam-mô Phất Gia La Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thánh Kiết Tường Phật.

Nam-mô Sư-Tử Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Trụ Trí Ðức Phật.

Nam-mô Bà Na Ða Hương Phật.

Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật.

Nam-mô Ðế Sa Phật.

Nam-mô Thế-Gian Hỷ Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phạm Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiện-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện-Hoa Phật.

Nam-mô Chân-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Sắc Phật.

Nam-mô Vi Tiếu Nhãn Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Mạng Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Bộ Hạnh Phật.

Nam-mô Thế Gian Cầu Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Oán Phật.

Nam-mô Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Hỷ Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Xá-Thi Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Phất Nhược Công-Ðức Quang Phật.

Nam-mô Ðại Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Ðẳng Bảo Cái Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Hạnh Phật.

Nam-mô Ly Ưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hậu Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam-mô Nghĩa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thắng Hộ Phật.

Nam-mô Phạm Công Ðức Thiên Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Bộ Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Nan Hàng-Phục Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ðại Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Bất Khả Số Kiến Phật.

Nam-mô Thông Chướng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Tẩy Thanh-Tịnh Vô-Cấu Thành-Tựu Vô-Biên Công-Ðức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Vô-Cấu Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Ðệ-Nhứt Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo-Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Nguyệt Kê-Ðâu Xưng Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hỏa Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Ly Bố Úy Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh-Bố Phật.

Nam-mô Kim-Cang Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Thiên-Vương Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Kê Ðâu Xưng Phật.

Nam-mô Diêm-Phù Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tùy tiếng nói chúng sanh, mà thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Trụ Hư-Không Phật.

Nam-mô Thường Nhập Niết-Bàn Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Thế-Gian Oán Phật.

Nam-mô Ðắc Ðộ Phật.

Nam-mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Ðạt-Ma La-Bạt Chiên-Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Vân Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Năng Phá Nhứt-Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hải Trụ-Trì Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thất Bảo Ba-Ðầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Bảo Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Ái Kiến Phật.

Nam-mô Mãn-Túc Bá-Thiên Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phổ Nhứt Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sơn Ðăng Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật.

Nam-mô Trụ Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Thanh-Tịnh Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Nguyệt-Sơn Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trang-Nghiêm Vô-Biên Công-Ðức Vương Phật.

Nam-mô Ly Chư Phiền-Não Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Cấu Vô-Biên Thanh-Tịnh Công-Ðức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Trí-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng-Trí Oai-Ðức Trang-Nghiêm Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Phu-Hoa Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hỏa-Hoa Phu-Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Luân Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Phu Hoa Vương Phật.

Nam-mô Tịch-Tịnh Nguyệt-Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Kiên Tinh-Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Kê-Ðâu Phật.

Nam-mô Công-Ðức Thành Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Kim-Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Hương Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Ðầu-Ðà La-Tra Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Phạm Ðức Phật.

Nam-mô Nhân-Ðà-La-Tràng Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.

Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Thắng Long Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Kim Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng-Thinh Nhân-Ðà-La Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tu-Di-Sơn Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Oai-Ðức Nhân-Ðà-La Phật.

Nam-mô Ðịa Ca Phật.

Nam-mô Lưu-Ly Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Lưu-Ly Kim Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Hống Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang-Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Thắng-Trí Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Thủy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ðại-Hương-Hạnh Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly-Nhứt-Thiết Sân-Hận Ý Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Thắng Tiên Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Ða Công-Ðức Thông Pháp Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt Lưu-Ly Quang Phật.

Nam-mô Tâm Bồ-Ðề Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật.

Nam-mô Câu Tu Di Ða Thông Phật.

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phá Vô-Minh Ám Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phát âm đáp các tiếng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn bốn trăm vị Phật.

********************************

Nam-mô Phổ-Cái Bảo Phật.

Nam-mô Tăng-Trưởng Pháp-Lạc Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sư-Tử Thinh Tăng Trưởng Hống Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Long Hống Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Tăng Sư-Tử Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ðức Vô Úy Phật.

Nam-mô Năng Bình-Ðẳng Tác Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhứt-Thiết Phiền-Não Thắng Ðức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Bộ Tượng Phật.

Nam-mô Ly Chư Ma Nghi Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Thành-Tựu Bất Thối Luân Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Năng Giáo-Hóa Chư Bồ-Tát Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhứt-Thiết Phiền-Não Nhiễm Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Phiền-Não Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ-Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thượng-Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tăng-Thượng Tam-Muội Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phổ-Chiếu Thắng Phật.

Nam-mô Tối-Diệu Ba-Ðầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo-Luân Quang-Minh Thắng Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Tư-Duy Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Quán Xưng Phật.

Nam-mô Từ Trang-Nghiêm Công-Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Niệm Thắng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Kiết Xưng Công-Ðức Phật.

Nam-mô Tất Cánh Tàm-Quý Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Nguyệt-Kê-Ðâu Xưng Phật.

Nam-mô Câu-Tu-Ma Trang-Nghiêm Quang-Minh Tác Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Lực Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Dà-Na Ca-Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Ðắc Thoát Nhứt-Thiết Phược Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ba-Ðầu-Ma Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật.

Nam-mô Kim Cang Thế Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Trang-Nghiêm Oai-Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Ðức Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Thuyết Nhứt-Thiết Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Thành-Tựu Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thiên-Vân-Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Kim-Sắc Quang-Minh Oai Ðức Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô A -Tăng-Kỳ Ức Kiếp Thành-Tựu Trí Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Kim Hư-Không Hống Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Ðức Ða-Bảo Hải-Vương Phật.

Nam-mô Bất-Không Công-Ðức Phật.

Nam-mô Chiếu Nhứt-Thiết Xứ Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Ðại-Viêm-Tụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Trí Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Ta La Thai Phật.

Nam-mô Bảo Thi Khí Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Liên-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Kiến Thật Phật.

Nam-mô Trí Di-Lưu Phật.

Nam-mô Long Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thứ lớp có nhân duyên thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

 

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Năng Nhơn Phật.

Nam-mô Tự Tại Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Sơn Phật.

Nam-mô Trụ Trì Thắng Công Ðức Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Ðại Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật.

Nam-mô Ða Dà La Thi Khí Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Ðăng Phật.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Năng Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nan Khả Ý Phật.

Nam-mô Chơn Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ta La Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Giác Phật.

Nam-mô Ký Biệt Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Bảo Hương Phật.

Nam-mô Thắng Ðức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Tịnh Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Vô Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Lai Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Ðắc Thoát phật.

Nam-mô Ca-Lăng-Tần-Dà Thinh Phật.

Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật.

Nam-mô Ðắc Ý Phật.

Nam-mô Ly Ái Phật.

Nam-mô Vị Sanh Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Chư Trược Phật.

Nam-mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thắng Nhị Túc Phật.

Nam-mô Cụ Túc Nhứt-Thiết Công-Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Câu Ma Ðà Ngữ Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật.

Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật.

Nam-mô Phạm Thinh An Ổn Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Ta La Hoa Phật.

Nam-mô Kim Chi Hoa Phật.

Nam-mô Câu Mâu Ðà Tướng Phật.

Nam-mô Diệu Ðảnh Phật.

Nam-mô Ðại Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Ðáo Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Bất Tán Tâm Phật.

Nam-mô Hà Tra Dà Sắc Phật.

Nam-mô Thiệt Tịnh Thành Tựu Phật.

Nam-mô Xa Ðầu La Bộ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật.

Nam-mô Thường Lai Phật.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Ðại-Bi Phật.

Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật.

Nam-mô Thường Hành Thành Phật.

Nam-mô Ly Tránh Trược Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Công-Ðức Tướng Phật.

Nam-mô Bất Khấp Mâu-Ni-La Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Tề Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Bảo Tất-Cánh Phật.

Nam-mô Mãn-Túc Ý Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật.

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tối Ðăng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sanh chẳng thể xem hết tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn sáu trăm vị phật.

*******************************

Nam-mô Thành-Tựu Bất-Tư-Duy Nguyện Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Ý Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Lực Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Tốc-Hành Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Tỳ Ðầu Hề Hống Phật.

Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp-Vương Phật.

Nam-mô Quốc-Ðộ Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hóa Xưng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Sắc Ma-Ni Tạng Phật.

Nam-mô Pháp-Tạng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Hiến Ba-Ta-La Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Công-Ðức Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Vương Câu-Tu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Vô Tận Tạng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Sơn-Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Hư-Không Trí Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật.

Nam-mô Tự Tại Kiến Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhân Ðà La Ba La Vô Chướng Ngại Vương Phật.

Nam-mô Trí Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Trí Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Quang Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Chiếu Cảnh Phật.

Nam-mô Ngân Kê Ðâu Tràng Cái Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tinh-Tấn Nhựt Phật.

Nam-mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Ta Dà La Phật.

Nam-mô Thập Lực Sai Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tham Phật.

Nam-mô Hàng Phục Sân Phật.

Nam-mô Hàng Phục Si Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kiêu-Mạn Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Sân-Hận Cấu Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Như Ý Ðắc Danh Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Ðắc Khởi Thí Danh Phật.

Nam-mô Ðắc Thanh-Tịnh Giới Danh Phật.

Nam-mô Khởi Nhẫn-Nhục Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Ðắc Khởi Tinh-Tấn Danh Phật.

Nam-mô Ðắc Khởi Thiền Danh Phật.

Nam-mô Ðắc Khởi Bát-Nhã Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhẫn-Nhục Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tinh-Tấn Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Thiền Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Bát-Nhã Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Hạnh Thành-Tựu Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ðà-La-Ni Thanh-Tịnh Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Ðà-La-Ni Sắc Thanh-Tịnh Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Ðà-La-Ni Thi Thanh-Tịnh Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Không Vô-Ngã Tự-Tại Ðắc Danh Phật.

Nam-mô Nhân Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhĩ Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tỉ Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thiệt Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thân Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ý Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Sắc Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hương Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vị Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Xúc Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðịa Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thủy Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phong Ðà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khổ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tập Tự-Tại Phật.

Nam-mô Diệt Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðạo Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ấm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhập Tự-Tại Phật.

Nam-mô Giới Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðà-La-Ni Hoa Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiết Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương-Ðăng Y Tự-Tại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xem không nhàm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thông Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Mãn Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quán Phật.

Nam-mô Như-Thị-Ðẳng Hiện-Tại Quá-Khứ Vị-Lai Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Thập-Thiên Ðồng-Danh Mãn-Túc Phật.

Nam-mô Tam-Vạn Ðồng-Danh Năng Thánh Phật.

Nam-mô Nhị-Vạn Ðồng-Danh Câu-Lân Phật.

Nam-mô Thập-Bát-Ức Ðồng-Danh Thật-Thể Pháp-Thức Phật.

Nam-mô Thập-Bát-Ức Ðồng-Danh Nhựt-Nguyệt Ðăng Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ-Bá Ðồng-Danh Ðại Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Ngũ-Thiên Ðồng-Danh Hoan- Hỷ Phật.

Nam-mô Bát Vạn Tứ-Thiên Ðồng-Danh Long-Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Ngũ-Thiên Ðồng-Danh Nhựt Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát-Thiên Ðồng-Danh Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát-Thiên Ðồng-Danh Nhân-Ðà-La Tràng Phật.

Nam-mô Bát-Thiên Ðồng-Danh Thiện-Quang Phật.

Nam-mô Bát-Bá Ðồng-Danh Tịch-Diệt Phật.

Nam-mô Tam-Thập-Lục Ức Thập Nhứt Vạn Cửu-Thiên Ngũ-Bá Ðồng-Danh Phật.

Danh chư Phật này, trăm ngàn muôn kiếp chẳng thể nghe đặng, như hoa Ưu-Ðàm-Bát. Nếu người thọ-trì đọc tụng chư Phật này, rốt ráo xa lìa các phiền não. Xá-Lợi-Phất ! hãy nên kính lễ :

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tịch-Vương Phật.

Nam-mô Ðăng Tác Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Ðại-Tuệ-Lương Phật.

Nam-mô Tu-Di Phật.

Nam-mô Ðại Trí-Tuệ Tu-Di Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Phá Kim-Cang Phật.

Nam-mô Hiền Trí Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Hương Phổ Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Mạng Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt-Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Kê Ðâu Phật.

Nam-mô Ðại Sư-Tử Phật.

Nam-mô Di-Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Ðức Sơn Phật.

Nam-mô Ðại Thông Phật.

Nam-mô A-Ma-La-Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Vi Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La-Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Nhựt Phật.

Nam-mô Kiều Lương Tải Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Pháp Thân Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bất-Không Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang Vô-Ngại Trí Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Xa Thi Ðăng Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Oán Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ðại-Trí Chơn-Thinh Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Hương-Tượng Phật.

Nam-mô Thiên-Vương Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Nếu Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhơn nghe danh chư Phật này, thọ-trì đọc tụng chẳng sanh nghi, người ấy tám ngàn ức kiếp chẳng vào địa ngục, chẳng vào súc sanh, chẳng vào đường quỉ, chẳng vào biên địa, chẳng sanh nhà bần cùng, chẳng sanh nhà hạ tiện, thường sanh ở chỗ trời người giàu có, thường đặng vui mừng thích ý không ngại, thường đặng tất cả thế gian tôn trọng cúng dường, cho đến đặng đại Niết-Bàn.

Xá-Lợi-Phất ! Các ông hãy nên kính lễ :

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Diệp Ðà Phật.

Nam-mô Thinh Diệm Phật.

Nam-mô Thinh-Phân Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thiện Tri Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Trí Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Bà Tẩu Phật.

Nam-mô Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Ý Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Diện Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thinh Phật.

Nam-mô Thật Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Thâm Thinh Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Ma-Lực Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc dài tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hành Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chúng Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðại-Chúng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chúng Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Thể Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Pháp Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Thể Quyết-Ðịnh Phật.

Nam-mô Ðệ Nhị Kiếp Bát Thiên Ức Ðồng-Danh Pháp-Thể Quyết-Ðịnh Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Nếu Thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn thọ trì danh Phật này, rốt ráo chẳng vào địa ngục, mau đặng tam muội. Xá-Lợi-Phất ! Quá hiệu Phật ấy vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ-kiếp, có Phật tên Nhơn Tự Tại Thinh.

Ông hãy qui mạng. Phật Nhân-Tự-Tại-Thinh ấy mạng sống bảy mươi ngàn muôn kiếp ở đời. Hội thứ nhứt ba ức chúng Thinh-Văn nhóm, tám mươi na-do-tha ngàn muôn chúng Bồ-Tát nhóm, đều đặng các thần thông đủ bốn vô ngại, thông suốt tất cả không, đến bờ kia. Nếu tôi vô lượng kiếp ở đời nói đại hội đất nước trang nghiêm của Phật ấy như một phần nhỏ trong nước biển lớn.

Nam-mô Nhơn-Tự-Tại-Thinh Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Hãy nên kính lễ mười phương chư đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam-mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam-mô Quan-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Nam-mô Long Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Long Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Thành Tựu Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thành-Tựu Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Ðịa-Trì Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Chưởng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Hống Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Hư-Không Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thinh Sai-Biệt Lạc Thuyết Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn Lạc Thuyết Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Hải Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Ái Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Hoan- Hỷ Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Quán Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Quán Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Phá Tà Kiến Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ưu Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Tỷ Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Na La Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân Ðà La Ðức Bồ Tát.

Nam-mô Hải Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Bạt-Ðà Ba-La Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Lô-Xá-Na Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Ba Ðầu Ma Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thánh Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Xả Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Không Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Ðạo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Quảng Tư Bồ-Tát.

Nam-mô Ưu Ba La Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Khả Cúng Dường Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Ức Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Bi Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Nhứt-Nhiết Ác Pháp Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Phật Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Bồ-Tát.

Nam-mô Dõng Mãnh Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô La Võng Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Chư Cái Bồ-Tát.

Nam-mô Năng-Xả Nhứt-Thiết Sự Bồ-Tát.

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Tối Thắng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kiên Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tự Tại Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kim Cang Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tăng Trưởng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Trụ Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Ðạo Sư Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Ðà-La-Ni Tự-Tại Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Giác Bồ Ðề Bồ-Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc chẳng rối, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kiên Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Chư Ác Ðạo Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Bì Quyện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tu Di Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Tu-Di-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Tâm Dõng-Mãnh Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thật Ngữ Bồ-Tát.

Nam-mô Ái Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Chư Nghi Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tác Bồ-Tát.

Nam-mô Quảng Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Hộ Hiền Kiếp Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Mạn Ðà La Bà Ðạp Bồ-Tát.

Nam-mô Lạc Tác Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Tư Ích Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Quang Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Hiền Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Công Ðức Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Hộ Bồ Tát.

Nam-mô Na La Diên Bồ-Tát.

Nam-mô Long Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Long Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Trì Sắc Bồ-Tát.

Nam-mô Ma Lưu Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Nhập Công-Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Nhiên-Ðăng-Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Cử Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Thường Chiếu Thủ Bồ Tát.

Nam-mô Bảo Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Ðộng Bộ Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Bộ Tam Giới Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Bộ Phấn-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Hải Tuệ Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Quang Vô-Cấu Trụ-Trì Oai-Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Cao Tinh-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Quán Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Thuấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ngôn Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Tư Nghị Bồ-Tát.

Nam-mô Ma-Ni-Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Quốc-Ðộ Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân-Ðà La-Võng Bồ-Tát.

Nam-mô Thiên-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Thế-Gian Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Tướng Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tốc Hành Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Tý Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn Phong Bồ-Tát.

Nam-mô Ðàm Vô Kiệt Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Nguyện Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Tướng Tinh-Tú Sơn Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Lạc-Thuyết Vô-Trệ Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Cấu Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Ta-Dà-La Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Nhứt-Thiết Ưu Bồ-Tát.

Nam-mô Ðịa-Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiện Bồ-Tát.

Nam-mô Phát Hạnh Thành-Tựu Bồ-Tát.

Nam-mô Thâm Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tam-Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Tịnh Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Công-Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Hư-Không Bình-Ðẳng Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Hoa-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Lộ Bồ-Tát.

Nam-mô Công-Ðức Vương-Tuệ Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Chư Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Thâm Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Ni Dân Ðà La Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại-Tự-Tại Bồ-Tát.

Nam-mô Chư Công-Ðức Thân Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ-Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc quắn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chuyển Nữ-Căn Bồ-Tát.

Nam-mô Tư-Duy Ðại-Bi Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cái Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Vân Sơn Hống-Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô La-Võng Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Kê Ðâu Bồ-Tát.

Nam-mô Nhựt Kê Ðâu Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Kê Ðâu Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn-Phong Trụ-Trì Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Ðăng-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Di-Lưu-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Trượng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thi Khí Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Lai Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp-Lạc Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn-Tướng Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Kim Trang-Nghiêm Quang-Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh-Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Thiên Kiết Bồ-Tát.

Nam-mô Bá Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Hỏa Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tinh Tú Vị Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Bi Khắp Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Tự-Tại Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cự Bồ-Tát.

Nam-mô Bất-Không Phấn-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vân Quang-Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Hiệp Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Hàng-Phục-Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Nan Khả Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân-Ðà-La-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Giải-Thoát-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc màu châu xanh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

*******************************

LONG-HOA TAM-HỘI PHẬT

Nam-mô Quyết-Ðịnh Pháp Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Cấu Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Lực Bồ-Tát.

Nam-mô Ðại Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Trước Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Chư Ác Bồ-Tát.

Nam-mô Ðắc Ðại Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Cự Ðăng Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Tịch-Tịnh Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Ám Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Hỏa Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tam Giới Tôn Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Gian Cự Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ngại Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vân Hống Bồ-Tát.

Nam-mô Ðắc Thoát Nhứt Thiết Phược Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Hiệt Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Ni Câu Luật Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Úy Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Ðoạn Chư Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Ðạo Bồ-Tát.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân có đức tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Xá-Lợi-Phất ! Nếu có Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhơn, Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di hay thọ trì đọc tụng hiệu chư Phật Bồ-Tát này, trọn chẳng đọa đường dữ, sanh trong trời người, thường gặp chư Phật Bồ-Tát thiện-tri-thức, xa lìa các phiền-não, nhẫn đến đặng đại bồ-đề.

Phật nói kinh Phật Danh này rồi, tuệ mạng Xá-Lợi-Phất và Ma-Ha-Nam Tỳ-Kheo, và các Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di, Thiên Long, Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, Ca-Làu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hầu La-Dà, người, chẳng phải người và các Bồ Tát Ma-ha-tát, đều rất vui mừng lãnh thọ phụng hành.

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Mười Hai

 

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Diệu Giác Ðịa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

*******************************

home.gif (90 bytes) first.gif (94 bytes) prior.gif (88 bytes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trang Nhà

Về Ðầu Trang