home.gif (90 bytes) first.gif (94 bytes) prior.gif (88 bytes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next.gif (92 bytes)

Phật Thuyết Kinh Vạn Phật

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Ðề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.

Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Tư

 

Trên trời dưới đất không bằng Phật.

Mười phương các cõi cũng chẳng sánh.

Trong đời chỗ có ta đều thấy.

Hết thảy không ai bằng Phật ấy.

 

Nam-mô Hữu Trí Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật.

Nam-mô Thiện Diệt Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Tập Công Ðức Phật.

Nam-mô Thánh Hạnh Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Phật.

Nam-mô Hoa Phước Ðức Phật.

Nam-mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Cung Kỉnh Ái Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật.

Nam-mô Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tín Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Tư Duy Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Bình Ðẳng Hạnh Phật.

Nam-mô Bất Trược Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Bất Nhiễu Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ðiều Trí Phật.

Nam-mô Thuyết Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðại Thiên Phật.

Nam-mô Thâm Ý Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Cúng-Dường Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Tam-Giới Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Phật.

Nam-mô Nhất Tạng Phật.

Nam-mô Tha Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam-mô Khoái Kiết Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Bộ Phật.

Nam-mô Nhựt Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Tích Phật.

Nam-mô A Lầu Na Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Khứ Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Hoa Ðức Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Trí Ái Phật.

Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Không Hạnh Phật.

Nam-mô Hiệp Giải Phật.

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Lạc Tâm Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Trí Tịnh Phật.

Nam-mô Văn Tuệ Hải Phật.

Nam-mô Bảo Trụ Trì Phật.

Nam-mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam-mô Bất Thuộc Phật.

Nam-mô Ðoạn Ái Căn Phật.

Nam-mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Hiệp Khứ Phật.

Nam-mô Lạc Công-Ðức Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Giáo Thinh Phật.

Nam-mô Ðịa Chủ Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Giác Hoa Phật.

Nam-mô Thiện-Tán-Thán Phật.

Nam-mô Thiện Xứ Phật.

Nam-mô Lực Trí Oai-Ðức Ða Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Kiên Cố Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiên Thinh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Giới Quang Minh Phật.

Nam-mô Trụ Hành Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Kiên Cố Khởi Phật.

Nam-mô Lạc Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Quảng Quang Minh Phật.

Nam-mô Niệm Tự Tại Phật.

Nam-mô Cam Lồ Khí Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tràng Phật.

Nam-mô Cầu Thắng Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Tín Hạnh Phật.

Nam-mô Bảo Tàm Huy Phật.

Nam-mô Pháp Dụng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Thân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lông trắng giữa mày như đâu la miên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát o o o

Trên đây ba ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thánh Tán Thán Phật.

Nam-mô Sanh Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Tu Quả Báo Phật.

Nam-mô Thiện-Ðức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Công-Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Công-Ðức Hải Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Bế Tắc Ma Phật.

Nam-mô Ðộ Nhất Thiết Nan Phật.

Nam-mô Bất Phá Cảnh Trí Phật.

Nam-mô Hải Văn Sức Phật.

Nam-mô Ðắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật.

Nam-mô Ái Phật.

Nam-mô Ðại Tràng Phật.

Nam-mô Trí Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Mạng Phật.

Nam-mô Trí Báo Phật.

Nam-mô Như Ý Tràng Phật.

Nam-mô Thế Giới Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam-mô Nhựt Ái Phật.

Nam-mô La-Hầu Nguyệt Phật.

Nam-mô Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Minh Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Lạc Công Ðức Phật.

Nam-mô Lạc Lực Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tư-Duy Phật.

Nam-mô Ðại Chí Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại Thí Phật.

Nam-mô Nguyệt Xưng Phật.

Nam-mô Tràng Phật.

Nam-mô Xưng Nhơn Thinh Phật.

Nam-mô Thọ Vương Phật.

Nam-mô Diệt Ám Phật.

Nam-mô Thiện Tinh Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật.

Nam-mô Khoái Hành Phước Ðức Phật.

Nam-mô Ðộ Hệ Phật.

Nam-mô Vô Úy Ái Phật.

Nam-mô Thế Gian Ái Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Ưu Ba La Hoa Man Phật.

Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật.

Nam-mô Tín Thánh Nhân Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam-mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Cao Bảo Tín Phật.

Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam-mô Phước Ðức Tuệ Phật.

Nam-mô Hỏa Diêm Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Công-Ðức Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Tín Phật.

Nam-mô Quá Hữu Vô Phật.

Nam-mô Long Vương Thinh Phật.

Nam-mô Trụ Trì Luân Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Thế Ái Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật.

Nam-mô Vân Tràng Phật.

Nam-mô Công Ðức Khứ Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Thiên Phật.

Nam-mô Ma-Ni Vương Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Trân-Bảo Hống Thinh Phật.

Nam-mô Nhơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô La-Hầu Hộ Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Biện Nghĩa Kiến Phật.

Nam-mô Thế Gian Hoa Phật.

Nam-mô Cao Bộ Phật.

Nam-mô Ðẳng Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Vương Phật.

Nam-mô Sai Biệt Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Phật.

Nam-mô Sư-Tử Xỉ Phật.

Nam-mô Khoái Bộ Phật.

Nam-mô Công Ðức Nhiên Ðăng Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Ưu Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Ý Tứ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Pháp Thiên Diêm Tôn Phật.

Nam-mô Hiệp Ðiều Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam-mô Kiên Cố Thinh Phật.

Nam-mô Thường Lạc Phật.

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng nhục kế trên đảnh như lọng trời, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát o o o

Trên đây ba ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tín Ái Tác Phật.

Nam-mô Sư Tử Nghiệp Kiết Phật.

Nam-mô Ly Bố Phật.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân hay thọ trì đọc tụng danh ngàn Phật Kiếp Hiền này, ắt thấy Di-Lặc Thế Tôn và thấy Phật Lư Chí, xa lìa các nạn...

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Phật.

Nam-mô Ðại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ða-Dà-La Hương Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Trầm-Thủy Hương Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hỷ Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Hải Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Hương Phật.

Nam-mô Ðại Thành Tựu Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Luân Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Ðại Cao Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Kim Ðài Phật.

Nam-mô Ðại Luân Phật.

Nam-mô Ngữ Tác Phật.

Nam-mô Ðại Nhơn Phật.

Nam-mô Ðại Thủ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam-mô Cúng Dường Thắng Phật.

Nam-mô Tự Tại Hỏa Phật.

Nam-mô An-Lạc Tác Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Giới Vương Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Bố Tượng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Hương Phật.

Nam-mô Ðại Ðịa Phật.

Nam-mô Ðại-Long Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Ðại Lạc Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Xả Câu Tô Ma Phật.

Nam-mô Long Diệu Phật.

Nam-mô Hoa Tụ Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thường Quan Phật.

Nam-mô Chánh Tác Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam-mô Thường Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hạnh Phật.

Nam-mô Nhật Tạng Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Tu Di Lực Phật.

Nam-mô Như Ý Tạng Phật.

Nam-mô Kim Cang Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Hải Phật.

Nam-mô Phổ Tá La Phật.

Nam-mô Tú Thắng Phật.

Nam-mô Phật Thiên Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thắng Phật.

Nam-mô Công-Ðức Tuệ-Hậu Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thủ Thắng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Thắng Túc Phật.

Nam-mô Ðại Sư Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bảo-Ða-La Phật.

Nam-mô Phổ Chí Phật.

Nam-mô Cung Kỉnh Thắng Phật.

Nam-mô Ðại Niệm Phật.

Nam-mô Ðoạn Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Nghi Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Cái Phật.

Nam-mô Ðại Cái Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô Tràng Tuệ Phật.

Nam-mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Long Vương Hộ Chúng Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng không thấy đảnh, tốt theo hình, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây ba ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Viễn Ly Cấu Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Ðại Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Cúng Dường Phật.

Nam-mô Ðại Tướng Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Âm Luân Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Năng Nhơn Phật.

Nam-mô Nhiên-Ðăng Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Ðại Diện Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Phật.

Nam-mô Kim Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Thọ Ðề Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ðịa Tịch Phật.

Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Tượng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Kim Cang Quang Phật.

Nam-mô Ðại Hương Quang Phật.

Nam-mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Quang Phật.

Nam-mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Cu Tô Ma Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thông Phật.

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Nam-mô Ðắc Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Sư Tử Ý Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật.

Nam-mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Cố Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Diêm Phù Thượng Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Ðại Thế Phật.

Nam-mô Khoái Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Hống Phật.

Nam-mô Kiến Thật Phật.

Nam-mô Cúng Dường Tích Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Thinh Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Ðiển Ðăng Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Quang Phật.

Nam-mô Ðại Ðăng Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Phá Nghi Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam-mô Xa Thi Diện Phật.

Nam-mô Vô Lượng Danh Phật.

Nam-mô Diệu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật.

Nam-mô Tán Dị Nghi Phật.

Nam-mô Phước Ðức Ðăng Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ái Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quảng Xưng Phật.

Nam-mô Dị Tràng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam-mô Ðại Tín Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Oai Ðức Vương Tụ Quang Minh Phật.

Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Kim Kiên Phật.

Nam-mô Ái Giải Thoát Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Quan Phật.

Nam-mô Ðại Tu Phật.

Nam-mô Sơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mũi cao thẳng lỗ chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát. o o o

Trên đây ba ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Thuyết Trọng Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Dị Kiến Phật.

Nam-mô Biến Kiến Phật.

Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Xưng Cúng Dường Phật.

Nam-mô Hộ Căn Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Luân Phật.

Nam-mô Ly Sanh Phật.

Nam-mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Không Oai Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Sư Tử Hương Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Ðức Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Phật.

Nam-mô Tuệ Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam-mô Trí Cao Phật.

Nam-mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam-mô Thiện Oai Nghi Phật.

Nam-mô Khoái Sắc Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Hỏa Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Diệu Tư Duy Phật.

Nam-mô Ái Xưng Phật.

Nam-mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam-mô Cu Tô Ma Diệm Phật.

Nam-mô Hàng Phục Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Phật.

Nam-mô Nhơn Trung Tôn Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Khả Kỉnh Phật.

Nam-mô Hỏa Minh Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Bộ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Khoái Thinh Phật.

Nam-mô Hỏa Chiếu Phật.

Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Hóa Phật.

Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Ðoạn Hữu Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam-mô Giới Bộ Phật.

Nam-mô Thiên Diện Phật.

Nam-mô Phóng Cái Phật.

Nam-mô Ba Bà Sa Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Giác Tuệ Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thinh Phật.

Nam-mô Tượng Hống Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Long Hống Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Cái Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiên Oai Ðức Diện Phật.

Nam-mô Cụ Chúng Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Khả Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Hạ Hoa Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhựt Ma Ni Quang La Võng Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Cao Hạnh Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Lục Thập Nhị Ðồng Danh Thi Khí Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mày như trăng non, màu lưu ly cám (xanh đỏ), con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây ba ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tịnh Thánh Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Tu Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô TịchTịnh Mạng Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Pháp Phật.

Nam-mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam-mô Dương Diệm Phật.

Nam-mô Xưng Thượng Phật.

Nam-mô Kiết Sa Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Liễu Kiến Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Kim Thánh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Xứ Tự Tại Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Nhơn Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Ðại Bảo Phật.

Nam-mô Bát Thập Thiên Ức Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Bát Thập Ức Na-Do-Tha Ðồng Danh Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Cửu Vạn Ðồng Danh Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam-mô Ngũ Thiên Ðồng Danh Ba Ðầu Ma-Vương Phật.

Nam-mô Lục Thiên Ðồng Danh Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Ðồng Phật Danh Phật.

Nam-mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Thắng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Diêm-Phù-Ðàn Tu-Di-Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan- Hỷ Vương Phật.

Nam-mô Bảo Trượng Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Tạng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Cung-Kỉnh Xưng Vương Phật.

Nam-mô Cao Sơn Vương Thắng Phật.

Nam-mô Vân Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật.

Nam-mô Bảo Luân Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Ái Tinh Tú Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hữu Ðức Phật.

Nam-mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Ma Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Tâm Phật.

Nam-mô Tâm Trí Phật.

Nam-mô Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Ðại Lực Phật.

Nam-mô Thường Thích Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Tạng Phật.

Nam-mô Thường Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Quang Phật.

Nam-mô Khoái Thân Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật.

Nam-mô Ưng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam-mô Ðức Hống Phật.

Nam-mô Xá Ðịa Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Tư Phật.

Nam-mô Thật Nhựt Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam-mô Thắng Thành Phật.

Nam-mô Xưng Cao Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Pháp Ðăng Phật.

Nam-mô Tín Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Ái Diện Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Chúng Sơn Thiên Phật.

Nam-mô Hải Trí Phật.

Nam-mô Ba-Ðầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tiên Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tai chấu bánh xe sấp nhau thành, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây ba ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Thú Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Tịch Căn Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Phân Ðà Lợi Hương Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Diệu Bộ Phật.

Nam-mô Quán Thập Phương Phật.

Nam-mô Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Phổ Trí Phật.

Nam-mô Tịch Quang Phật.

Nam-mô Nhơn Oai Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Kiều Lương Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tu Phật.

Nam-mô Xưng Thánh Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Bất Dị Tâm Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam-mô Thượng Công Ðức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật.

Nam-mô Ái Cúng Dường Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Tín Bồ Ðề Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phật.

Nam-mô Xuất Trí Phật.

Nam-mô Xuất Thinh Phật.

Nam-mô Tánh Nhật Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hỷ Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Ðăng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Cao Phật.

Nam-mô Thập Phương Văn Danh Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt Cao Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Thiên Phật.

Nam-mô Quang Minh Nhật Phật.

Nam-mô Ðại Xưng Phật.

Nam-mô Chơn Thinh Phật.

Nam-mô Ái Thuyết Phật.

Nam-mô Xưng Thượng Phật.

Nam-mô Thiên Vương Phật.

Nam-mô Cam Lồ Minh Phật.

Nam-mô Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phật.

Nam-mô Ðịa Trụ Phật.

Nam-mô Tịch Quá Phật.

Nam-mô Ða-La Vương Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Năng Phá Nghi Phật.

Nam-mô Từ Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Ðại Thủ Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Oai-Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Nhựt Phật.

Nam-mô Kiến Tụ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Ma-Ni Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Minh Phật.

Nam-mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Pháp Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Khổ Hạnh Phật.

Nam-mô Ðại Bộ Phật.

Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Chiếu Quang Phật.

Nam-mô Tín Vô Lượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam-mô Cái Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thân Vị Phật.

Nam-mô Ðức Vị Phật.

Nam-mô Nhật Diện Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân cứng đầy như Na-La-Diên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây ba ngàn bảy trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Hiền Trí Phật.

Nam-mô Kiên Cố Phật.

Nam-mô Ðại Ðăng Phật.

Nam-mô Sanh Thắng Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Phước Ðức Tăng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Thiên Ái Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Ái Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Ðức Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô An Lạc Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Hống Phật.

Nam-mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam-mô Thượng Tràng Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Bảo Tín Phật.

Nam-mô Phổ Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thiện Tu-Duy Phật.

Nam-mô Thiện Trí Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Sư Tử Tý Phật.

Nam-mô Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Vương Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật.

Nam-mô Thánh Hóa Phật.

Nam-mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam-mô Ðại Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Quang Nhật Phật.

Nam-mô Chơn Pháp Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Chơn Báo Phật.

Nam-mô Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Quán Giải Thoát Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Hành Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Ái Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Tín Thiên Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Ðại Oai Phật.

Nam-mô Tâm Trí Phật.

Nam-mô Hóa-Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Hình Phật.

Nam-mô Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Ðại Tu Phật.

Nam-mô Hỏa Bộ Phật.

Nam-mô Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa-Tu Phật.

Nam-mô Nguyệt Ái Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Tín-Thuyết Phật.

Nam-mô Trí-Quang Phật.

Nam-mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam-mô Quang Minh Tụ Phật.

Nam-mô Thần Thông Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thắng-Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Xưng Phật.

Nam-mô Bảo-Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nhựt-Tràng Phật.

Nam-mô Ðại Di-Lưu Phật.

Nam-mô Cúng Dường Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thế-Gian Văn Danh Phật.

Nam-mô Thắng-Ðức Phật.

Nam-mô Thắng-Xưng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Bộ Phật.

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Bảo-Tịnh Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật.

Nam-mô Ưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ðại-Ðăng Phật.

Nam-mô Hành Oai Nghi Úy Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Ðại Hạnh Phật.

Nam-mô Bất Thất Bộ Phật.

Nam-mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Hỷ Lực Phật.

Nam-mô Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Năng Dữ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thiên-Ái Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tác Công Ðức Phật.

Nam-mô Thành-Trí Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chơn xương như móc xiềng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây ba ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ðạo Quang Phật.

Nam-mô Hải Vương Phật.

Nam-mô Hỷ Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Pháp Quang Phật.

Nam-mô Ðại Thiên Phật.

Nam-mô Thâm Trí Phật.

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Ðại Tín Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Bất Mậu Tư Phật.

Nam-mô Khởi Phước Ðức Phật.

Nam-mô Vô Lậu Xưng Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Công Ðức Ái Phật.

Nam-mô Sư Tử Ý Phật.

Nam-mô Ðịa Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Quang Minh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Nguyệt Ái Phật.

Nam-mô Nguyệt Cái Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Công Ðức Trí Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thế Ái Phật.

Nam-mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Thuyết Pháp Ái Phật.

Nam-mô Ðịa Quang Phật.

Nam-mô Công Ðức Tác Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Công Ðức Tý Phật.

Nam-mô Pháp Ðăng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Giải Thoát Nhựt Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Phật Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư Tử Ái Phật.

Nam-mô Công Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Thượng Thiên Phật.

Nam-mô Quan Hành Phật.

Nam-mô Nhựt Thiên Phật.

Nam-mô Ðiển Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Thượng Ý Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Bảo Châu Phật.

Nam-mô Thượng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kính Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Trí Hạnh Phật.

Nam-mô Bất Mậu Túc Phật.

Nam-mô Thánh Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Ðại Thinh Phật.

Nam-mô Thượng Quốc Ðộ Phật.

Nam-mô Tu-Hành Quang Minh Phật.

Nam-mô Niệm Nghiệp Phật.

Nam-mô Tín Công Ðức Phật.

Nam-mô Lô Xá Xưng Phật.

Nam-mô Chiếu Ám Phật.

Nam-mô Ái Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Thượng Thinh Phật.

Nam-mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam-mô Nhiếp-Thọ Trạch Phật.

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật.

Nam-mô Năng Dữ Thánh Phật.

Nam-mô Pháp Châu Phật.

Nam-mô Cam Lồ Công Ðức Phật.

Nam-mô Vô Sân Hận Phật.

Nam-mô Cam Lồ Hương Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, quày mình như tượng Chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây ba ngàn chín trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Úy Nhựt Phật.

Nam-mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Hỷ Ái Phật.

Nam-mô Bất Thố Trí Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Thế Ái Phật.

Nam-mô Thiên Ðăng Phật.

Nam-mô Thiên Cái Phật.

Nam-mô Long Quang Phật.

Nam-mô Thắng Bộ Phật.

Nam-mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam-mô Kiến Hữu Phật.

Nam-mô Tàm Quý Diện Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Công Ðức Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Ðịnh Thiệt Phật.

Nam-mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Vô Úy Thân Phật.

Nam-mô Nhiếp Trí Phật.

Nam-mô Hàng Oán Phật.

Nam-mô Khứ Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhứt Niệm Quang Phật.

Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Sư Tử Túc Phật.

Nam-mô Giới Ái Phật.

Nam-mô Tín Thế Gian Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật.

Nam-mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam-mô Ly Vô-Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam-mô Nhiếp Tuệ Phật.

Nam-mô Ðại-Trí Vị Phật.

Nam-mô Bảo Bộ Phật.

Nam-mô Tâm Nhựt Phật.

Nam-mô Quán Phương Phật.

Nam-mô Tín Thuyết Phật.

Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật.

Nam-mô Pháp Cái Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.

Nam-mô Thiên Hoa Phật.

Nam-mô Thiên Ba-Ðầu-Ma Phật.

Nam-mô Phổ Oai Ðức Phật.

Nam-mô Nguyệt Minh Phật.

Nam-mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Xưng Tư Duy Phật.

Nam-mô Thọ Tràng Phật.

Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Oai Ðức Bộ Phật.

Nam-mô Tín Chúng Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Khải Phật.

Nam-mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam-mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam-mô Phật Hoan- Hỷ Phật.

Nam-mô Thắng Tín Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật.

Nam-mô Ly Chư Phật.

Nam-mô Tư Nghĩa Phật.

Nam-mô Ðại Cao Phật.

Nam-mô Thánh Nhơn Diện Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam-mô Nhiếp Bồ-Ðề Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam-mô Lạc Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Ái Phật.

Nam-mô Phân Kim Cang Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Quá Hỏa Phật.

Nam-mô Ðạo Sư Phật.

Nam-mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam-mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Khoái Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Ma-Ni Hương Phật.

Nam-mô Tịch Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiếp Xưng Phật.

Nam-mô Phạm Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Ðại Hống Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam-mô Thế Quang Phật.

Nam-mô Kiến Nhẫn Phật.

Nam-mô Ðại Hoa Phật.

Nam-mô Hữu Ngã Phật.

Nam-mô Như Ý Phật.

Nam-mô Thiện Bồ-Ðề Căn Phật.

Nam-mô Ðịa Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, khi đi chân cách đất bốn tấc, mà ngàn chấu in lằn rõ ràng hiển hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây bốn ngàn vị Phật.

************************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Tư

Hết

-----------

TÁN

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Diệm Tuệ Ðịa Bồ-tát ma-ha-tát ( 3 lần ).

*******************************

home.gif (90 bytes) first.gif (94 bytes) prior.gif (88 bytes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next.gif (92 bytes)

Trang Nhà

Về Ðầu Trang