Pháp Ngữ 1 (cần có RealPlayer.jpg (1146 bytes) RealPlayer )

Ngữ Lục

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mục Lục

Tu Hành

Trì Giới, Nhẫn Nhục

Tham Thiền, Niệm Phật

Hạnh của NgườI Xuất Gia

Nhân Quả, Sám Hối & Chuyển Hóa

Giáo Dục

Ðạo Phật & Phật Pháp

Trí Huệ


 

I. Tu Hành

 

 

II. Trì Giới, Nhẫn Nhục

 

 

III. Tham Thiền, Niệm Phật

 

 

IV. Hạnh Của Người Xuất Gia

Khí lực sung túc thì không cảm thấy đói.

Thần lực đầy đủ thì không cảm thấy mệt."

Phân tán thì bị ngăn ngại."

 

 

V. Nhân Quả, Sám Hối & Chuyển Hóa

 

 

VI. Giáo Dục

"Mặc ít thì tăng phước,

Ăn ít thì tăng thọ,

Ngủ ít thì tăng lộc."

Làm việc người tức là người.

Làm việc Phật tức là Phật.

 

 

VII. Ðạo Phật & Phật Pháp

 

 

VIII. Trí Huệ