Hòa Thượng Tuyên Hóa - Từ Hư Không Đến

(Đến từ cảnh giới Hoa Nghiêm)

Sơ lược hành trạng Hòa Thượng Tuyên Hóa

WMV Video: Hòa Thượng Tuyên Hóa - Từ Hư Không Đến - 5

CHƯƠNG THỨ NĂM

Hiểu và làm ngay nơi tự thân, một đời thể hiện quả lành tròn sáng

Hòa Thượng tự thân kinh nghiệm

Trường Bạch khất sĩ tính hám trực, trợ nhân lợi tha duy khủng trì, vị pháp vọng khu quyên sinh mạng, ứng bệnh dữ dược xả tùy bì. Nguyện đồng thập phương thành nhất thể, hành tận hư không nhiếp vạn cơ; vô lai vô khứ vô hiện tại, diệc vô Nam Bắc dữ Đông Tây.

Khất sĩ Trường Bạch tính chân chất, giúp ích cho người chỉ sợ trễ; vì pháp quên mình mạng chẳng màng, tùy bệnh cho thuốc bỏ ngoài da. Nguyện cùng mười phương thành một thể, đi cùng trời đất nhiếp vạn loài; không đến không đi không hiện tại, cũng không Nam Bắc chẳng Đông Tây.

Một đệ tử từ thuở ban đầu của Hòa Tượng tại Mỹ đã hồi tưởng lại rằng: Trong một đời của Hòa Thượng, nhất cử nhất động đều là vì tuyên giảng giáo pháp của Phật Đà. Một đệ tử khác lại bảo rằng: Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi lời nói việc làm của Hòa Thượng nhất nhất đều vì trình bày cho mọi người hiểu pháp Phật nói trong Kinh không phải là viễn vông, không phải là thần thoại, không phải là những luận thuyết tưởng tượng. Hòa Thượng muốn chúng ta hiểu rõ pháp Phật nói trong kinh đều rất sinh động, rất chân thật, phù hợp với thực tế và ta có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày. Lại có một vị đệ tử khác nói: Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần tôi nghe nói Hòa Thượng nhổ cỏ dại bên đường, dùng tay không chà rửa nhà vệ sinh l làm những việc mà người khác không muốn làm..

Tuyên Quy diệu nghĩa chấn gia thanh,

Hóa thừa Linh Nhạc pháp đạo long,

Độ dĩ tứ lục truyền tâm ấn,

Luân toản vô hưu tế khổ luân

(Tạm dịch:

Tuyên Quy diệu nghĩa thạnh gia môn,

Hóa thừa Linh Nhạc dòng đạo lớn,

Độ truyền Tứ Lục làm tâm ấn,

Luân chuyển không ngơi độ khổ n ạn.)

Đây là bài kệ làm tin của Đại lão Hòa Thượng Hư Vân, hiệu Đức Thanh, người truyền thừa đời thứ tám phái Thiền tông Quy Ngưỡng viết cho Hòa Thượng. Đại Lão Hòa Thượng truyền cho Hòa Thượng kế thừa tông Quy Ngưỡng đời thứ chín. Hòa Thượng tuy là người thừa kế tông Quy Ngưỡng, nhưng sự hành trì Giới luật nghiêm mật của Ngài là điều mà không đệ tử nào không rõ. Ban đầu Hòa Thượng đến nước Mỹ hoằng pháp, vì muốn cho đệ tử khắp nơi hiểu rõ về Tam tạng của Phật giáo, Hòa Thượng đã cung thỉnh vài vị Cao tăng đại đức lần lượt giảng về Giới luật cho các chúng đệ tử. Để khuyến khích tinh thần học giới của các đệ tử, vào những ngày có giờ học, khoãng bốn năm giờ sáng Hòa Thượng theo các đệ tử ngồi xe khoãng ba tiếng đồng hồ từ Vạn Phật Thành tới thành phố San Francisco để nghe các pháp sư khác giảng về Giới. Khi nghe, các đệ tử quỳ trước, Hòa Thượng quỳ sau lắng nghe. Đây chính là thân giáo của Hòa Thượng. Tuy Hòa Thượng không dạy riêng cho các đệ tử môn Giới học, nhưng khi giảng về bất kỳ bộ Kinh nào, hoặc những khi khai thị, Hòa Thượng lúc nào cũng nói rõ về ý nghĩa hàm chứa và tính chất quan trọng của Giới luật. Hòa Thượng còn đặc biệt tuyên bố, phàm những ai xuất gia với Hòa Thượng đều phải nghiêm giữ pháp Phật chế, ngày ăn một bữa, y không rời thân. Cho nên mặc dù người ngoài có đánh giá như thế nào, thậm chí bài xích, mắng chưởi, Hòa Thượng cũng không vì vậy mà thay đổi gia phong của mình. Đối với những lời chê bai chỉ trích này, Hòa Thượng chỉ bảo: “Đây không phải do tôi đặt ra, mà là pháp của Phật chế, chúng tôi chỉ việc tuân giữ theo mà thôi.”