Thông Báo

Cách nay nhiều năm, Tỳ Kheo trước đây tên là Heng Chang (Hằng Trường - Chin Er - Thân Nhĩ) và Tỳ Kheo Heng De (Hằng Đức) đã tự ý rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành và các đạo tràng chi nhánh của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) do Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng lập. Xin thông báo rằng họ không còn bất cứ liên hệ nào với Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA), họ không được phép đại diện cho Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới dưới bất cứ hình thức nào, và Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới không chịu bất cứ trách nhiệm nào về ngôn ngữ cũng như hành vi của họ.

Hội Ủy Viên Tăng Đoàn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Vajra Bodhi Sea - Vol. 39 Series 93 Febuary 2009. Page 48