tn.gif (1916 bytes)

kd.gif (1900 bytes)

kt.gif (1863 bytes)

pn.gif (1927 bytes)

tct.gif (1971 bytes)

pl.gif (1907 bytes)

sp.gif (1888 bytes)

cttb.jpg (9027 bytes)

Truyện

Cao Tăng

Cao Tăng Thiên Trúc

Du Tăng Cầu Pháp

Liên Tông Thập Tam Tổ - HT Thích Thiền Tâm

Tự Thuật của Hòa Thượng Hư Vân

Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa