Chinese | English | Vietnamese

 

美國加州萬佛聖城傳授在家菩薩戒通告

The Transmission of the Lay Bodhisattva Precepts
at the City of Ten Thousand Buddhas, California, U.S.A.

 

Truyền Thọ Giới Bồ Tát Tại Gia tại Vạn Phật Thánh Thành, California, Hoa Kỳ

 

 

Date日期Ngày

July 11 (Sat) - July 17 (Fri), 2020

2020711日(星期)至717日(星期

            11 tháng 7, 2020 (Thứ Bảy) – 17 tháng 7, 2020 (Thứ Sáu)

 

◎ Location 傳戒地點 Địa điểm

美國加州萬佛聖城 The City of Ten Thousand Buddhas (CTTB), CA., U.S.A.

 Vạn Phật Thánh Thành (CTTB) California, Hoa Kỳ

 

◎ Qualifications of Applicant 報名資格 Các điều kiện của người đứng đơn xin thọ giới

 

      1.  In good physical and mental health, at least 18 years old. 年滿18歲,身心健康。

Có sức khỏe tốt về thể chất và tâm lý, và ít nhất là 18 tuổi.

 

2.  Having right faith in the Three Jewels and be of good character. 正信三寶,品行良好。

Có đức tin chân chánh về Tam Bảo và có phẩm hạnh tốt .

 

3.  Having upheld all Five Precepts for at least six months. 持滿分五戒 (五戒全受) 年以上

Đã thọ trì và giữ Ngũ Giới ít nhất sáu tháng.

 

4.  To uphold the Bodhisattva Precepts, you must be prepared to be a life-long vegan or  lacto-vegetarian.

受過在家菩薩戒後,當終身素食(包括不吃蛋)

Để giữ Bồ Tát Giới, quý vị cần chuẩn bị để ăn chay trường không dùng trứng và sản phẩm từ sữa hoặc ăn chay trường không dùng trứng.

 

 

Fees費用Donation 隨喜 (Room & Board extra 住宿費另計)

Lệ phí: Cúng dường tùy theo khả năng của mình (Chi phí phòng và thực phẩm tính riêng)

 

 

Documents for Application 報名所需證件Các giấy tờ cần thiết lúc nộp đơn:

 

      1.  Application Form for Taking the Lay Bodhisattva Precepts         萬佛聖城在家菩薩戒報名表

Mẫu đơn xin thọ Giới Bồ Tát Tại Gia

 

2.   Questions on Qualifications                                                                           遮難

Bản trả lời các câu hỏi về phẩm cách

 

      3.  Signed “Regulations for CTTB Residents” Form                                     萬佛聖城住眾規約

Ký mẫu đơn về "Nội Quy Cho Người Cư Ngụ Tại Vạn Phật Thánh Thành"

           

      4.  Medical Form for Visitors at CTTB                                                           萬佛聖城訪客健康狀況表

Mẫu Đơn Y Tế của khách viếng thăm lưu trú tại Vạn Phật Thánh Thành

 

5.  Copy of Passport or other legal ID                                                    護照/身份證影印本

Bản sao Sổ Thông Hành (Chiếu Khán/Hộ Chiếu/Visa) hoặc căn cước hợp lệ khác.

    

    6 . A copy of Five Precepts certificate                                                                五戒戒牒影印本

Bản sao giấy chứng nhận Thọ Ngũ Giới. 

 

Application Deadline: February 15, 2020    報名截止日期:2020 215

Thời hạn chót nộp đơn: Ngày 15 tháng 2, 2020

 

Application Procedure報名手續Thủ tục nộp đơn:

 

網上報名 Online application,

男眾 men: Gởi đơn online cho Nam giới: https://forms.gle/HJGQyeN3r2fcQCuX6

女眾 women: Gởi đơn online cho Nữ giới: https://forms.gle/MHVgiQeLPeBJr8wk6

其他表格請點擊此連結下載 Other forms please download by clicking the following link:

 

Xin vui lòng tải về các mẫu đơn khác bằng cách nhấn váo link dưới đây:

Tiếng Anh va Hoa:  https://drive.google.com/open?id=1uGSunWQDWtwOe8Le8YmyXDRLbKv6lOHz

 

Tiếng Việt:        

Mẫu đơn xin thọ Giới Bồ Tát Tại Gia

Bản trả lời các câu hỏi về phẩm cách

Mẫu đơn về "Nội Quy Cho Người Cư Ngụ Tại Vạn Phật Thánh Thành"

Mẫu Đơn Y Tế của khách viếng thăm lưu trú tại Vạn Phật Thánh Thành

 

  郵寄填妥之報名表至 Mail your completed application to: 

  Xin gởi qua bưu điện các đơn đã điền đầy đủ của quý vị đến:

 

CTTB Precept Transmitting Committee 萬佛聖城傳戒委員會

Ban Truyền Giới Vạn Phật Thánh Thành

4951 Bodhi Way, Ukiah, CA 95482 U.S.A.

Nam giói: Ghi trên bao thơ: Attn: TM Coordinator

Nữ giới: Ghi trên bao thơ: Attn: JGH Coordinator

 

電郵 Or email to:

Hoặc email đơn về:

男眾 Men: Nam giới: pusajie_m@drba.org        女眾 WomenNữ giới: pusajie_f@drba.org

        電話 Tel. Điện thoại: (707) 462-0939                                 傳真 Fax: (707) 462-0949 

 

Registration 報到 Ghi Danh

1. 報到通知單將於 202041日前 寄發給審核通過者

    Successful applicants will receive Notice of Registration before April 1, 2020.

Những quý vị nộp đơn được chấp thuận sẽ nhận Thông Báo Ghi Danh trước ngày 1 tháng 4, 2020.

 

2. 戒子請於 2020710日(星期五)下午三點前抵達萬佛聖城報到

    Preceptees should arrive at CTTB for registration before 3pm on Friday, July 10, 2020.

Những người thọ giới cần đến Vạn Phật Thánh Thành để ghi danh trước 3 giờ chiều Thứ Sáu ngày 10 tháng 7, 2020. 

 

 

Reference 參考資料 Tham khảo

在家菩薩戒本手冊 Handbook of Bodhisattva Precepts for Laypeople

Cẩm nang Giới Bồ Tát Tại Gia:

 

Tiếng Việt: Cẩm Nang Giới Bồ Tát Tại Gia: http://www.dharmasite.net/GioiBoTatTaiGia.htm

Tiếng Hoa và Anh ngữ: http://www.drbachinese.org/online_reading/drba_others/pusa_precepts_20070114.pdf