Kinh Hoa Nghiêm

Phẩm Thế Chủ Diệu Nghi?

Thứ Nhất

H? Dịch:Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đ?br>Việt Dịch: HT Th?h Tr?Tịnh

I. Đại Hội V? Tập

(1) Như vậy t? nghe, một l? Phật ở nước Ma-Kiệt-Đề, trong đạo-tr?g bồ-đề, ban đầu th?h V?thượng Ch?h-gi?. Nơi đ?đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. C?c? lu?-b?, hoa b?, ch? ma-ni thanh-tịnh, d?g trang nghi?. C? ch? ma-ni sắc-tướng hải l? tr?g, thường ph?g quang minh, lu? vang ra tiếng vi diệu. C? m?h lưới-b?, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn ph?. Ch? ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa v?tận ch?-bảo v?những hoa đẹp rải khắp mặt đất. C? b? giăng h?g, nh?h l?sum-s?s?g-rỡ.

Do thần lực của Phật l? cho đạo-tr?g n? ảnh-hiện tất cả sự trang-nghi?.

C? bồ-đề cao lớn lạ thường : th? bằng Kim-Cang v?Lưu-Ly, c?h c? bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, l?b? giăng che như m?, hoa b? nhiều m? đơm s?g c? nh?h, tr? bồ-đề bằng ch? ma-ni chiếu s?g, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Quanh c? bồ-đề đều ph?g quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo c?c? Bồ-T? xuất hiện, đ?g nhiều như m?.

Lại do thần lực của Như-Lai, c? bồ-đề n? thường vang ra tiếng vi-diệu, n? c? thứ ph?-m? v?c?g v?tận.

Cung-điện l?-đ? của Đức Như-Lai ở, rộng-r? trang-nghi?, tốt đẹp khắp đến mười Phương. L?-đ? n? do ch? ma-ni nhiều m? hiệp th?h, c? thứ hoa b? đơm-đẹp, những đồ trang-nghi? trong l? đ? tu? ?h-s?g như m?.

Từ trong l?-đ? ch? s?g kết th?h bảo-tr?g, v?bi? Bồ-T? v?đạo-tr?g ch?g-hội đều hợp nơi đ? v?c? thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-ngh?? kết lại th?h lưới. Thần-th?g tự-tại của Như-Lai l? cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới b?. Tất cả ch?g-sanh, c?g nơi chỗ nh?cửa của họ, đều hiện b?g trong đ? Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả ph?-giới đều bao gồm trong lưới.

To?sư-tử cao rộng tốt đẹp : đ? bằng ch? ma-ni, lưới bằng hoa sen, v?g quanh bằng bảo-ch? vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết th?h chuỗi.

Cung điện, l? đ?, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều ho? to? trang nghi?. C? b?, nh?h l? b?g tr? xen nhau rực rỡ. Ch? ma-ni chiếu s?g như m?. Chư Phật mười phương ho?hiện nơi ch?-vương. Bảo-ch? vi-diệu trong b? t? của tất cả Bồ-T? đều ph?g quang minh ch? s?g l? đ?.

Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-T? diễn n? cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đ?vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.

L? đ?Đức Thế-T? ngự tr? t? sư-tử n? th?h v?thượng ch?h gi? : tr?Phật chứng nhập thời gian ba đời đều b?h đẳng, th? Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp c? nước mười phương. V?như hư kh?g bao gồm c? sắc tướng, đối với c? cảnh giới kh?g chỗ ph? biệt. Lại như hư kh?g khắp c?g tất cả, b?h đẳng v? trong tất cả quốc độ. Th? Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tr?g của ch?g Bồ-T?, oai quang của Phật ch? rỡ như mặt trời mọc l? soi s?g thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đ? thanh-tịnh, m?lu? thị hiện sanh v? quốc độ chư Phật. V?bi? sắc tướng, đầy đủ ?h s?g, c?g khắp ph?-giới, b?h đẳng kh?g sai kh?. Diễn thuyết tất cả ph? như giăng bủa m? lớn. Mỗi đầu sợi l?g đều c?thể dung thọ tất cả thế giới m?vẫn kh?g chướng ngại. Đều hiện v?lượng thần th?g gi? h? điều phục tất cả ch?g sanh. Th? Phật khắp mười phương m?kh?g c?tướng qua lại. Tr?Phật v? tất cả tướng m?r?thấu c? ph? đều kh?g tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghi? của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-ngh?đều l? cho hiển-hiện.

C?mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-T? theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của c? ng? l?: Phổ-Hiền Bồ-T?, Phổ-Đức-T?-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Bồ-T?, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tr?g Bồ-T?, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-T?, Phổ-Ấm-C?g-Đức-Hải-Tr?g Bồ-T?, Phổ-Tr?Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-T?, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tr?g Bồ-T?, Phổ-Thanh-Tịnh-V?Tận-Phước-Quang Bồ-T?, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-T?, Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh Bồ-T?, V?-Ấm-Hải-Quang-V?Cấu-Tạng Bồ-T?, C?g-Đức-Bảo-Kế-Tr?Sanh Bồ-T?, C?g-Đức-Tự-Tại-Vương-Đại-Quang Bồ-T?, Thiện-Dũng-M?h-Li?-Hoa-Kế Bồ-T?, Phổ-Tr?V?-Nhựt-Tr?g Bồ-T?, Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-T?Bồ-T?, Hương-Diệm-Quang-Tr?g Bồ-T?, Đại-Minh-Đức-Th?-Mỹ-Ấm Bồ-T?, Đại-Phước-Quang-Tr?Sanh Bồ-T?, c? mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-T? như vậy l? bực thượng thủ.

Từ xưa chư Bồ-T? n? c?g với Tỳ-L?Gi?Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật h?h Bồ-T? hạnh, từ biển căn l?h của Như-Lai sanh ra, đ?đầy đủ c? m? ba-la-mật, huệ-nh? s?g suốt thấy ba đời, nơi c? m? tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện t? rộng lớn v?tận như biển, đủ c?g-đức Phật t? nghi? đ?g k?h, biết căn t?h của ch?g-sanh thuận theo gi?-h? điều phục, v? tạng ph?-giới, tr?v?ph?-biệt, chứng giải-tho? của Phật rất s? rộng lớn, c?thể t? phương tiện, v? nơi một bực m?d?g tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với tr?tuệ, c?g tận thuở vị-lai r?thấu cảnh-giới b?mật rộng lớn của chư Phật, kh? biết tất cả ph? b?h đẳng của Phật, đ?đi tr? bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi v?lượng m? tam-muội, đều t? loại hiện th? khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian m?thật h?h thế-ph?, tổng-tr?rộng lớn chứa nh? tất cả ph?, biện t? thiện xảo chuyển ph?-lu? bất-thối, biển cả c?g-đức của tất cả Như-Lai đều v? nơi th? của c? ng?, tất cả quốc-độ của chư Phật c? ng? đều ph? nguyện đi đến, đ?từng c?g-dường tất cả chư Phật trải qua v?bi? số kiếp lu? hoan-hỷ kh?g nh?, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề c? ng? thường ở trong đ?gần gũi kh?g rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đ?được, l? cho tr?th? của tất cả ch?g-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-T? tr? đ? trọn n? v?lượng c?g-đức như vậy.

Lại c?thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần : Diệu-Sắc Na-La-Di? Thần, Nhựt-Lu? Tốc-Tật-Tr?g Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-V?-Ấm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-?-Lạc-Quang-Minh Thần, Đại-Thọ-L?-Ấm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Li?-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy l? bực tối thượng-thủ. Chư thần n? thường ph? nguyện lớn trong v?lượng kiếp qu?khứ : nguyện thường gần-gũi c?g dường chư Phật, nguyện hạnh đ?được vi?-m?, đ?đến bỉ-ngạn, chứa nh? v?bi? phước-nghiệp thanh-tịnh, đ?th?g đạt cảnh-giới của c? m? tam-muội, đ?được thần-th?g theo ở b? Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-ngh?giải-tho?, oai-quang c? ng? rất h?g m?h nơi ch?g hội, t? theo ch?g-sanh m?hiện th? để điều phục, tất cả chư Phật h? th? ở chỗ n? thời c? cũng h? th? theo qua, chỗ cũa tất cả Như-Lai ở c? ng? thường si?g năng hộ vệ.

Lại c?thế-giới vi-trần số Th?-Ch?g Thần : Hoa-Kế Trang-Nghi? Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Ấm Điều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghi?-Kế Thần, V?Lượng-Oai-Nghi Thần, T?-Thượng-Quang-Nghi? Thần, Tịnh-Quang-Hương-V? Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Tr? Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Động-Quang-Minh Thần, c?thế-giới vi-trần số Th?-Ch?g-Thần như vậy l? bực thượng thủ. Từ xưa chư thần n? đ? th?h-tựu đại-nguyện c?g-dường phục-sự tất cả chư Phật.

Lại c?thế-giới vi-trần số T?-H?h-Thần : Bửu-Ần-Thủ Thần, Li?-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tr?g Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Ấm Thần, Chi?-Đ?-Thọ-Quang Thần, Li?-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, T?h-Tập-Diệu-Hoa Thần, c?thế-giới vi-trần số T?-h?h Thần như vậy l? bực thượng thủ. Chư Thần n? trong v?lượng kiếp qu?khứ thường gần gũi Như-Lai.

Lại c?thế-giới vi-trần số Đạo-Tr?g Thần : Tịnh Trang-Nghi?-Tr?g Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, L?-Ấm-Tr?g-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nh? Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghi? Thần, Kim-Cang-Thể-V? Thần, Li?-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, c? thế-giới vi-trần số Đạo-Tr?g-Thần như vậy l? bực thượng-thủ. Thuở qu?khứ, chư thần n? đ?gặp v?lượng Phật th?h tựu nguyện-lực thường c?g dường Phật.

Lại c?thế-giới vi-trần số Chủ-Th?h Thần : Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghi?-Cung-Điện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Đăng-Diệm-Nh? Thần, Diệm-Tr?g-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghi? Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, c?thế-giới vi-trần số Chủ-Th?h Thần như vậy l? bực Thượng-thủ. Trong v?lượng bất-tư-ngh?kiếp, chư thần n? đều trang nghi? Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.

Lại c?thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần : Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần, Ki?-Phước-Trang-Nghi? Thần, Diệu-Hoa-Nghi?-Thọ Thần, Phổ-T?-Ch?g-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Qu?-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nh? Thần, Hương-Mao-Ph?-Quang Thần, Duyệt-?Ấm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghi?-Thể Thần, c?thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? thuở xưa ph?-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.

Lại c?v?lượng chủ Sơn-thần : Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-L?-Diệu-Kế Thần, Cao-Tr?g-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Đại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Lu? Thần, Phổ-Nh?-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nh? Thần, c?v?lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? đ?được ph?-nh? thanh-tịnh đối với c? ph?.

Lại c?bất-tư-ngh?số Chủ-L? Thần : Bố-Hoa-Như-V? Thần, Trạc-C?-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Ph?-Diệu Thần, C?-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Th?-Bố-Diệm-T?g Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-?L?-Ấm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Ho?h-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-ngh?số Chủ-L? Thần như vậy l? bực thượng thủ. Chư thần n? đều c?v?lượng quang-minh khả-?.

Lại c?v?lượng Chủ-Dược Thần : C?-Tường Thần, Chi?-Đ?-L? Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tr?g Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, v?lượng Chủ-Dược Thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? đều l? cấu nhiễm, l?g nhơn từ cứu-gi? mu? vật.

Lại c?v?lượng Chủ-Gi?Thần : Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Kh?Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghi? Ho?-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Th?h-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả ?-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, c?v?lượng Chủ-Gi?thần như vậy l?bực thượng-thủ. Chư thần n? đều được th?h tựu đại hỷ.

Lại c?v?lượng Chủ-H?Thần : Phổ-Ph?-T?h-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nh? Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Ch?g-Sanh Thần, V?Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Đức-Thắng-Tr?g Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Đức-Quang-Minh Thần, c?v?lượng Chủ-H?thần như vậy l? bực thượng-thử. Chư thần n? đều ? cần để ?lợi ?h ch?g-sanh.

Lại c?v?lượng Chủ-Hải Thần : Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Th?h-Kim-Cang-Tr?g Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Điện Thần, C?-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Tr?Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-L?-Ấm Thần, c?v?lượng Chủ-Hải thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? đều d?g biển cả c?g-đức của Như-Lai để đầy đủ th? m?h.

Lại c?v?lượng Chủ-Thủy Thần : Phổ-Hưng-V?-Tr?g Thần, Hải-Triều-V?-Ấm Thần, Diệu-Sắc Lu?-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-T?h Thần, Phước-Kiều-Qu?-Ấm Thần, Tri-T?-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Ấm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Ấm-Biến-Hải Thần, c?v?lượng Chủ-Thủy thần như vậy l? bực thượng thủ. Chư thần n? thường si?g năng cứu hộ v?l? lợi ?h tất cả ch?g-sanh.

Lại c?v?số Chủ-Hỏa Thần : Phổ-Quang Diệm-T?g Thần, Phổ-Tập Quang-T?g Thần, Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Ch?g-Diệu-Cung-Điện Thần, V?Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nh? Thần, Thập-Phương-Cung-Điện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Ph?? Thần, L?-Ấm-Điển-Quang Thần, c?v?số Chủ-Hoả thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? đều c?thể thị-hiện c? thứ quang-minh l? cho ch?g-sanh dứt trừ những nhiệt-n?.

Lại c?v?lượng Chủ-Phong Thần : V?Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phi?-K?h-V?-Tr?g Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghi? Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Đại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-S?-Th?-Kế Thần, Sở-H?h-V?Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần, Đại Quang-Phổ-Chiếu Thần, c?v?lượng Chủ-Phong thần như vậy l? bực thượng thủ. Chư thần n? đều si?g năng l? tan dứt t? ng?mạn.

Lại c?v?lượng Chủ-Kh?g Thần : Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Th?-Quảng Thần, Sanh-C?-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, V?Ngại-Quang-Diệm Thần, V?Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Th?-Viễn-Diệu-Ấm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, c?v?lượng Chủ-Kh?g thần như vậy l? bực thượng-thủ.

Lại c?v?lượng Chủ-Phương Thần : Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghi? Thần, Ch?-H?h-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Đoạn-M?Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Kh?g Thần, Đại-V?-Tr?g-Ấm Thần, Kế-Mục-V?Loạn Thần, Phổ-Qu?-Thế-Nghiệp Thần, Ch?-Biến-Du-L? Thần, c?v?lượng Chủ-Phương thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? c?thể d?g phương tiện ph?g-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

Lại c?v?lượng Chủ-Dạ Thần : Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nh?-Qu?-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Kh?Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Ấm Thần, Phổ-Hiện-C?-Tường Thần, Phổ-Ph?-Thọ-Hoa Thần, B?h-Đẳng-Hộ-Dục Thần, Du-H?Kho?-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, c?v?lượng Chủ-Dạ thần như vậy l? bực thượng thủ. Chư thần n? thường si?g năng tu-tập, vui với ch?h-ph?.

Lại c?v?lượng Chủ-Tr?Thần : Thị-Hiện-Cung-Điện Thần, Ph?-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghi? Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-T?-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Đại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, c?v?lượng Chủ-Tr?thần như vậy l? bực thượng-thủ. Chư thần n? c?thể sanh l?g tin hiểu nơi diệu-ph?, thường c?g nhau si?g năng nghi?-sức cung-điện.

Lại c?v?lượng A-Tu-La-Vương : La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Đa-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Đại-Quyến-Thuộc Vương, Đại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Ki?-Cố-H?h-Diệu-Trang-Nghi? Vương, Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Đức Vương, Diệu-Hảo-Ấm-Thinh Vương, c?v?lượng A-Tu-La Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? A-Tu-La-Vương n? đều đ? si?g-năng x?dẹp ng?mạn v?những phiền n?.

Lại c?bất-tư-ngh?số Ca-L?-La Vương : Đại-Tốc-Tật-Lực Vương, V?Năng-Hoại-Bảo-C? Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, T?-Bất-Thối-Chuyển Vương, Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Tr?Lực Vương, Ki?-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghi?-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Qu?-Hải Vương, Phổ-Ấm-Qu?g-Mục Vương, c?bất-tư-ngh?số Ca-L?-La Vương như vậy l? thượng-thủ. C? Ca-L?-La Vương n? đều đ? th?h tựu sức phương tiện lớn, c?thể cứu-hộ tất cả ch?g-sanh.

Lại c?v?lượng Khẩn-Na-La Vương : Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thi? Vương, Diệu-Hoa-Tr?g Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghi? Vương, Duyệt-?Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-H?-Lạc Vương, Động-Địa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-?-Ch?g Vương, c?v?lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? Khẩn-Na-La Vương n? đều si?g-năng tinh-tấn qu? tất cả ph?, l?g thường kho?-lạc du-h?tự-tại.

Lại c?v?lượng Ma-Hầu-La-Gi?Vương : Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Ấm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghi?-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Đăng-Tr?g-Vi-Ch?g-Sở-Quy Vương, T?-Thắng-Quang-Minh-Tr?g Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Ch?g-Diệu-Trang-Nghi?-Ấm Vương, Tu-Di-Ki?-Cố Vương, Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Vương, c?v?lượng Ma-Hầu-La-Gi?Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? Ma-Hầu-La-Gi?Vương n? đều si?g tu-tập phương-tiện rộng lớn l? cho ch?g-sanh dứt hẳn ngu-si.

Lại c?v?lượng Dạ-Xoa Vương : Tỳ-Sa-M? Vương, Tự-Tại-Ấm Vương, Nghi?-Tr?Kh?Trượng Vương, Đại-Tr?Huệ Vương, Diệm-Nh?-Chủ Vương, Kim-Cang-Nh? Vương, Dũng-Kiện-T? Vương, Dũng-Địch-Qu? Vương, Ph?Tư-T? Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, c?v?lượng Dạ-Xoa Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? Dạ-Xoa Vương n? đều si?g thủ-hộ tất cả ch?g-sanh.

Lại c?v?lượng Đại-Long Vương : Tỳ-L?-B?-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, V?-Ấm-Diệu-Tr?g Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-V?-Tr?g Vương, Đức-Xoa-Ca-V?-Tr?g Vương, Phổ-Vận-Đại-Thinh Vương, V?Nhiệt-N? Vương, c?v?lượng Đại-Long Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? Long-Vương n? đều si?g-năng k? m? rưới mưa l? ti? trừ sự phiền-n? cho ch?g-sanh.

Lại c?v?lượng Cưu-B?-Tr?Vương : Tăng-Trưởng Vương, Long-Ch?-Vương, Thiện-Trang-Nghi?-Tr?g Vương, Phổ-Nhi?-?h-H?h-Vương, Thậm-Khả-Bố-? Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghi? Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-T?Vương, V?Bi?-Tịnh-Hoa-Nh? Vương, Quảng-Đại-Thi?-Diệu-A-Tu-La-Nh? Vương, c?v?lượng Cưu-B?-Tr? Vương như vậy l? bực thượng-thủ. C? Cưu-B?-Tr?Vương n? đều si?g tu-học ph? m? v?ngại ph?g quang-minh lớn.

Lại c?v?lượng C?-Th?-B?Vương : Tr?Quốc-C?-Th?-B?Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Ấm Vương, Nhạo-Diệu-Động-Di?-Mục Vương, Diệu-Ấm-Sư-Tử-Tr?g Vương, Phổ-Ph?g-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tr?g Vương, Nhạo-Phổ-HIện-Quang-Nghi? Vương, c?v?lượng C?-Th?-B?Vương như vậy l? thượng-thủ. C? C?-Th?-B?Vương n? đều tin hiểu s? xa đối với đại-ph?, hoan-hỷ k?h mến, si?g-năng tu-tập chẳng mỏi nh?.

Lại c?v?lượng Nguyệt-Thi?-Tử : Nguyệt-Thi?-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thi?-Tử, Ch?g-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thi?-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-T? Thi?-Tử, Thọ-Vương-Nh?-Quang-Minh Thi?-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thi?-Tử, Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thi?-Tử, Tinh-T?Vương Tự-Tại Thi?-Tử, Tịnh-Gi?-Nguyệt Thi?-Tử, Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thi?-Tử, c?v?lượng Nguyệt-Thi?-Tử như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Tử n? đều si?g năng mở b? t?-bửu của ch?g-sanh.

Lại c?v?lượng Nhựt-Thi?-Tử : Nhựt-Thi?-Tử, Quang-Diệu-Nh? Thi?-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-?-K?h-Tr?g Thi?-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghi? Thi?-Tử, Dũng-M?h-Bất-Thối-Chuyển Thi?-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thi?-Tử, T?-Thắng-Tr?g-Quang-Minh Thi?-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thi?-Tử, Quang-Minh Nh? Thi?-Tử, Tr?Thắng-Đức Thi?-Tử, Phổ-Quang-Minh Thi?-Tử, c?v?lượng Nhựt-Thi?-Tử như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Tử n? đều si?g tu-tập lợi ?h ch?g-sanh th? lớn căn l?h cho họ.

Lại c?v?lượng Đao-Lợi Thi?-Vương : Th?h-Ca-Nhơn-Đ?La Thi?-Vương, Phổ-Xưng-M?-Ấm Thi?-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thi?-Vương, Bửu-Quang-Tr?g-Danh-Xưng Thi?-Vương, Ph?-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Ch?h-Niệm Thi?-Vương, Tu-Di-Thắng-Ấm Thi?-Vương, Th?h-Tựu-Niệm Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thi?-Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Gi?-Ngộ Thi?-Vương, c?v?lượng Đao-Lợi Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g ph? khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.

Lại c?v?lượng Dạ-Ma Thi?-Vương : Thiện-Thời-Phần Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Thi?-Vương, V?Tận-Huệ-C?g-Đức-Tr?g Thi?-Vương, Thiện-Biến-H?-Đoan-Nghi? Thi?-Vương, Tổng-Tr?Đại-Quang-Minh Thi?-Vương, Bất-Tư-Ngh?Tr?Huệ Thi?-Vương, Lu?-T?Thi?-Vương, Quang-Diệm Thi?-Vương, Quang-Chiếu Thi?-Vương, Phổ-Quan-S?-Đại-Danh-Xưng Thi?-Vương, c?v?lượng Dạ-Ma Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g năng tu tập căn l?h rộng lớn, thường c?l?g hỷ-t?.

Lại c?bất-tư-ngh?số Đ?-Suất Thi?-Vương : Tri-T? Thi?-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thi?-Vương, Tối-Thắng-C?g-Đức-Tr?g Thi?-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo Diệu-Mục Thi?-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thi?-Vương, T?-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thi?-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thi?-Vương, Tinh-T?Trang-Nghi?-Tr?g Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Trang-Nghi? Thi?-Vương, c?bất-tư-ngh?Đ?-Suất Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g tr?niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.

Lại c?v?lượng H?-Lạc Thi?-Vương : Thiện-Biến-H? Thi?-Vương, Tịch-Tịnh-Ấm-Quang-Minh Thi?-Vương, Biến-H?-Lực-Quang-Minh Thi?-Vương, Trang-Nghi?-Chủ Thi?-Vương, Niệm-Quang Thi?-Vương, T?-Thượng-V?-Ấm Thi?-Vương, Ch?g-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thi?-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thi?-Vương, Th?h-Tựu-Hỷ-Huệ Thi?-Vương, Hoa-Quang-Kế Thi?-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thi?-Vương, c?v?lượng H?-Lạc Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g điều phục tất cả ch?g-sanh cho họ được giải-tho?.

Lại c?v?số Tha-H?-Tự-Tại Thi?-Vương : Đắc-Tự-Tại Thi?-Vương, Diệu-Mục chủ Thi?-Vương, Diệu-Quang-Tr?g Thi?-Vương, D?g-M?h-Huệ Thi?-Vương, Diệu-Ấm-C? Thi?-Vương, Diệu-Quang-Tr?g Thi?-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-M? Thi?-Vương, Diệu-Lu?-Trang-Nghi?-Tr?g Thi?-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thi?-Vương, Nhơn-Đ?La-Lực-Diệu-Trang-Nghi?-Quang-Minh Thi?-Vương, c? v?số tự-tại Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g tu-tập ph?-m? rộng lớn phương-tiện tự-tại.

Lại c?v?số Đại-Phạm Thi?-Vương : Thi-Kh?Thi?-Vương, Huệ-Quang Thi?-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thi?-Vương, Phổ-V?-Ấm Thi?-Vương, Qu?-Thế-Ng?-Ấm-Tự-Tại Thi?-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nh? Thi?-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thi?-Vương, Biến-H?-Ấm Thi?-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nh? Thi?-Vương, Duyệt-?Hải-Ấm Thi?-Vương, c?v?số Phạm-Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều đủ đại-từ thương x? ch?g-sanh, ph?g quang chiếu khắp l? cho ch?g-sanh đều vui đẹp.

Lại c?v?lượng Quang-Ấm Thi?-Vương : Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Thi?-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thi?-Vương, Năng-Tự-Tại-Ấm Thi?-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Tr?Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Ấm Thi?-Vương, Thiện-Tư-Duy-Ấm Thi?-Vương, Phổ-Ấm-Biến-Chiếu Thi?-Vương, Thậm-Th?-Quang-Ấm Thi?-Vương, V?Cấu-Xưng-Quang-Minh Thi?-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thi?-Vương, c? v?lượng Quang-Ấm Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều an trụ nơi ph?-m? hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn v?ngại.

Lại c?v?lượng Biến-Tịnh Thi?-Vương : Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thi?-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thi?-Vương, Tịch-Tịnh-Đức Thi?-Vương, Tu-Di-Ấm Thi?-Vương, Tịnh-Niệm-Nh? Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thi?-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Ch? Thi?-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thi?-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Ph?-Biến-H? Thi?-Vương, Biến-H?-Tr?g Thi?-Vương, Tinh-T?Ấm-Diệu-Trang-Nghi? Thi?-Vương, c?v?lượng Biến-Tịnh Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều đ?an-trụ ph?-m? rộng-lớn, si?g l? lợi ?h cho thế-gian.

Lại c?v?lượng Quảng-Quả Thi?-Vương : ?-Nhạo-Ph?-Quang-Minh-Tr?g Thi?-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghi? Hải Thi?-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thi?-Vương, Tự-Tại-Tr?Huệ-Tr?g Thi?-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thi?-Vương, Phổ-Tr?Nh? Thi?-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thi?-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thi?-Vương, V?Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thi?-Vương, Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thi?-Vương, c?v?số lượng Quảng-Quả Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều d?g ph? tịch-tịnh m?l? cung-điện v?an-trụ trong đ?

Lại c?v?số Đại-Tự-Tại Thi?-Vương : Diệu-Diệm-Hải Thi?-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thi?-Vương, Thanh-Tịnh-C?g-Đức-Nh? Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Đại-Huệ Thi?-Vương, Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thi?-Vương, Diệu-Trang-Nghi?-Nh? Thi?-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thi?-Vương, Khả-?-Nhạo-Đại-Tr?Thi?-Vương, Phổ-Ấm-Trang-Nghi?-Tr?g Thi?-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thi?-Vương, c?v?số Đại-Tự-Tại Thi?-Vương như vậy l? bực thượng-thủ. Chư Thi?-Vương n? đều si?g qu? s? ph? v?tướng, chỗ thật h?h b?h đẳng.

(1) L? bấy giờ, hải-ch?g đều đ?v? tập nơi đạo-tr?g của Như-Lai. Tất cả đều nhất t? chi?-ngưỡng Đức Thế-T?.

(1) : H? bộ quyển 2.

Cả ch?g hội n? đều đ?rời tất cả t? cấu-nhiễm phiền-n? v?những tập-kh?thừa, x?ng?t? n? trọng-chướng, được thấy Phật kh?g bị trệ-ngại. Đại-ch?g n?, từ v?lượng kiếp xa xưa, đ?được sự nhiếp-thọ của Đức Tỳ-L?Gi?Na Phật, trong thời k?tu bồ-t?-hạnh. Họ đ?được gi?-h? th?h-thục v?đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-tr? đ?vun trồng v?lượng đức l?h v?đều được đại-phước, đ?v? nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật h?h đều ho?-to? thanh-tịnh, đ?kh? xuất-ly, thường thấy Phật được r?r?g, d?g sức thắng-giải v? trong biển lớn c?g-đức của Như-Lai, đ?được du-h?thần-th?g nơi m? giải-tho? của chư Phật.

II.- CHƯ THI? VƯƠNG GIẢI THO? M?.

Diệu-Diệm-Hải Đại-Tự-Tại Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?sức phương-tiện tịch-tịnh khắp ph?-giới hư-kh?g-giới.

Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? khắp tất cả ph? đều tự-tại.

Thanh-Tịnh-C?g-Đức-Nh? Thi?-Vương được giải-tho?-m? biết tất cả c? ph? v?tướng, kh?g sanh-diệt, kh?g lai khứ, v?c?g-dụng-hạnh.

Khả-?-Nhạo-Đại-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? biển tr?huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả ph?.

Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thi?-Vương được giải-tho?-m? đại-định phương-tiện đem lại v?bi? sự an-lạc cho ch?g-sanh.

Diệu-Trang-Nghi?-Nh? Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? ph? tịch-tịnh dứt những si-m?bố-?.

Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?g-hạnh tư-duy kh? v? v?bi? cảnh-giới chẳng khởi tất cả c? hữu-lậu.

Khả-?-Nhạo-Đại-Tr?Thi?-Vương được giải-tho?-m? đến thuyết ph? khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, v?sở-y.

Phổ-Ấm-Trang-Nghi?-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? v? cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.

Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thi?-Vương được giải-tho?-m? an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, m?d?g v?bi? cảnh-giới rộng lớn l? cảnh sở-duy?.

Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thi?-Vương, nương oai lực của Phật, quan s? khắp c? ch?g Đại-Tự-Tại-Thi?, rồi n? kệ rằng :

Th? Phật phổ-biến c? đại-hội

Đầy khắp ph?-giới kh?g c?g tận

Tịch diệt v?t?h bất-khả-thủ

V?cứu thế-gian m?xuất hiện.

Như-Lai Ph?-Vương xuất thế-gian

Thắp đ? diệu-ph? chiếu c? đời

Cảnh-giới V?bi? cũng v?tận

Đ?, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.

Phật bất tư-nghị rời ph?-biệt

R?mười phương đều kh?g c?tướng

Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời

Tịnh-Nh? Thi?-Vương quan-s? thấy.

Như-Lai tr?huệ v?bi?-tế

Tất cả thế-gian chẳng lường được

Diệt l?g si tối của ch?g-sanh

Đại-Huệ Thi?-Vương được an-trụ

Như-Lai c?g-đức bất tư-nghị

Ch?g-sanh thấy Phật hết phiền-n?

Khiến khắp thế-gian được an vui

Bất-Động Thi?-Vương đ?được thấy.

Ch?g-sanh tối tăm thường lầm lỗi

Như-Lai dạy cho ph? tịch-tịnh

L?đ? tr?huệ s?g soi đời

Diệu-Nh? Thi?-Vương c?thể biết.

Sắc th? tịnh-diệu của Như-Lai

Hiện khắp mười phương kh?g g?s?h

Th? Phật v?t?h v?sở-y

Thiện-Tư Thi?-Vương quan-s? được.

Thinh Ấm của Phật v?hạn ngại

Kẻ đ?g được ngộ đều được nghe

Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động

Nhạo-Tr?Thi?-Vương chứng m? n?.

Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-tho?

Hiện khắp mười phương kh?g s? chỗ

Quang-minh soi s?g khắp thế-gian

Nghi?-Tr?g Thi?-Vương đ?được thấy.

V?bi? kiếp-hải thuở qu?khứ

Phật v?ch?g-sanh cầu gi?-đạo

V?lượng thần-th?g độ mu? lo?

Danh-Xưng Thi?-Vương đ?thấy được.

Khả-?-Nhạo-Ph?-Quang-Minh-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? khắp căn-cơ tất cả ch?g-sanh để thuyết-ph? dứt nghi.

Tịnh-Trang-Nghi?-Hải Thi?-Vương được m? giải-tho? theo sự tưởng niệm l? cho được thấy Phật.

Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thi?-Vương được m? giải-tho? th? ph?-t?h b?h-đẳng trang-nghi? v?sở-y.

Tự-Tại-Tr?Huệ-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? r?biết tất cả c? ph? thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-ngh?biển trang-nghi?.

Nhạo-Tịch-Tịnh Thi?-Vương được giải-tho?-m? nơi một lỗ ch? l?g hiện bất tư-ngh?Phật-độ kh?g chướng-ngại.

Phổ-Tr?Nh? Thi?-Vương được giải-tho?-m? qu?-s? ph?-giới.

Nhạo-Truyền-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? v?tất cả ch?g-sanh trong v?bi? kiếp thường xuất hiện v?lượng th?.

Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? qu? tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập ph?-giới bất tư-ngh?

V?Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai-thị ph? xuất-yếu cho tất cả ch?g-sanh.

Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? tất cả ch?g-sanh đ?g được h?-độ l? cho họ chứng nhập Phật-ph?.

L? đ? Khả-?-Nhạo-Ph?-Quang-Minh-Tr?g Thi?-Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả thi?-ch?g Thiểu-Quảng-Thi?, V?Lượng-Quảng-Thi?, Quảng-Quả-Thi? rồi kệ rằng :

Cảnh-giới của Phật bất tư-ngh?/font>

Tất cả ch?g-sanh chẳng lường được

Khiến ch?g-sanh kia đều tin hiểu

?nguyện rộng lớn kh?g c?g tận.

Nếu c?ch?g-sanh kham thọ ph?

Thần-lực của Phật d?-dắt họ

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền

Nghi?-Hải-Thi?-Vương thấy như vậy.

Tất cả ph? t?h v?sở-y

Phật hiện thế-gian cũng như vậy

Khắp trong c? c? kh?g chỗ nương

Nghĩa n?, Thắng-Huệ quan-s? được.

Theo l?g ch?g-sanh chỗ mong muốn

Thần-lực của Phật đều hiện được

Mỗi mỗi sai kh? bất tư-ngh?/font>

Huệ-Tr?g Thi?-Vương đ?được chứng.

Bao nhi? c? nước thuở qu?khứ

Trong lỗ ch?-l?g hiện đủ cả

Đ? l?chư Phật đại thần-th?g

Tịch-Tịnh Thi?-Vương tuy?-thuyết được.

Tất cả ph?-m? kh?g c?g tận

Hội trong đạo-tr?g của một ph?

Ph?-t?h như vậy Phật n? ra

M? phương-tiện n? Tr?Nh? biết.

Bao nhi? c? nước ở mười phương

Xuất hiện trong đ?m?thuyết-ph?

Th? Phật kh?g đến cũng kh?g đi

Đ?, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.

Phật xem thế-ph? như vang b?g

V? chỗ rất s? của ph? kia

N? c? ph?-t?h thường lặng y?

Thiện-Chủng Thi?-Vương hay thấy biết.

Phật kh? r?biết c? cảnh-giới

Theo cơ ch?g-sanh rưới ph? mầu

Dạy m? xuất-yếu bất-tư-ngh?/font>

Tịch-Tịnh Thi?-Vương hay ngộ nhập.

Thế-T? thường d?g từ-bi lớn

V?độ ch?g-sanh m?hiện th?

B?h-đẳng thuyết-ph? đều được nhờ

Quảng-Đại Thi?-Vương đ?chứng được.

Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thi?-Vương được giải-tho?-m? r?thấu đạo phương-tiện giải-tho? tất cả ch?g-sanh.

Tối-Thắng-Kiến Thi?-Vương được giải-tho?-m? khắp thị-hiện theo chỗ ưa th?h của tất cả chư-thi? như vang, như b?g.

Tịch-Tịnh-Đức Thi?-Vương được giải-tho?-m? phương-tiện lớn trang-nghi? thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.

Tu-Di-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? m? lưu chuyển trong biển sanh-tử theo c? ch?g-sanh.

Tịnh-Niệm-Nh? Thi?-Vương được giải-tho?-m? nghĩ nhớ c?g-hạnh điều-phục ch?g-sanh của Như-Lai.

Khả-?-Nhạo-Phố-Chiếu Thi?-Vương được giải-tho?-m? v?lượng phổ-m? Đ?La-Ni thường diễn thuyết.

Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?thể l? cho tất cả ch?g-sanh gặp Phật, sanh t?-t?.

Quang-Diệm-Tự-Tại Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?thể l? cho tất cả ch?g-sanh nghe ph? tin mừng m?được xuất ly.

Nhạo-Tư-Duy-Ph?-Biến-H? Thi?-Vương được giải-tho?-m? chứng nhập c?g-hạnh điều-phục của tất cả bồ-t? v?bi? v?tận như hư-kh?g.

Biến-H?-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? bi, tr?rộng lớn quan-s? v?lượng phiền-n? của ch?g-sanh.

Tinh-T?Ấm-Diệu-Trang-Nghi? Thi?-Vương được giải-tho?-m? ph?g quang-minh hiện th? khẩn ?của Phật nhiếp h? ch?g-sanh.

L? đ?Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thi?-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả thi?-ch?g Thiểu-Tịnh-Thi?, V?lượng-Tịnh-Thi?, Biến-Tịnh-Thi? rồi n? kệ rằng :

R?biết ph?-t?h l?v?ngại

Hiện khắp mười phương v?lượng c?

Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ b?

Khiến ch?g đồng quy biển giải-tho?.

Như-Lai ở đời v?sở-y

Hiện trong c? c? như vang b?g

Ph?-t?h rốt r? kh?g khởi sanh

Thắng-Kiến Thi?-Vương được ngộ nhập.

Từ v?lượng kiếp tu phương-tiện

Thanh-tịnh c? c? khắp mười phương

Ph?-giới bất-động thường như-như

Tịnh-Đức Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

Ch?g-sanh ngu-si bị chướng che

M?tối thường ở trong sanh tử

Như-Lai dạy cho đạo sạch trong

Tu-Di-Ấm Vương được giải-tho?.

Chư Phật thật h?h đạo v?thượng

Tất cả ch?g-sanh kh?g lường được

Thị-hiện c? thứ phương-tiện-m?

Tịnh-Nh? Thi?-Vương quan-s? r?

Như-Lai thường d?g m? tổng-tr?/font>

Nhiều như vi-trần trong c? c?

Dạy bảo ch?g-sanh khắp mọi nơi

Phổ-Chiếu Thi?-Vương đ?chứng nhập.

Như-Lai ra đời rất kh?gặp

Qua v?lượng kiếp gặp một lần

L? cho ch?g-sanh hiểu biết tin

Tự-Tại-Chủ Thi? đ?chứng được.

Phật n? ph?-t?h đều v?t?h

Rộng lớn rất s? chẳng nghĩ b?

Khiến khắp ch?g-sanh khởi l?g tin

Quang-Diệm Thi?-Vương kh? r?biết.

Tam thế Như-Lai c?g-đức đủ

Ho?độ ch?g-sanh bất tư-ngh?/font>

Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui

Nhạo-Ph? Thi?-Vương khai diễn được.

Ch?g-sanh ch? trong biển phiền-n?

Kiến trược ngu-si rất đ?g sợ

Như-Lai thương x? khiến tho? ly

Ho?Tr?g Thi?-Vương quan-s? thấy.

Như-Lai thường ph?g đại quang-minh

Trong mỗi quang-minh v?lượng Phật

Đều hiện Phật-sự h? ch?g-sanh

Diệu-Ấm Thi?-Vương đ?chứng nhập.

Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh m?c?thể h? hiện ti?-diệt khổ thế-gian.

Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? t? đại bi tương-ứng l?g hỷ-lạc của tất cả ch?g-sanh.

Tự-Tại-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả ch?g-sanh trong v?bi? kiếp.

 

Tối-Thắng-Niệm-Tr?Thi?-Vương được giải-tho?-m? khiến khắp tất cả thế-gian th?h trụ hoại đều như hư-kh?g thanh-tịnh.

Khả-?-Nhạo-Tịnh-Diệu-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? ưa th?h tin nhận gi? ph? của tất cả th?h-nhơn.

Thiện-Tư-Duy-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa v?phương-tiện của tất cả địa.

Diễn-Trang-Nghi?-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? phương-tiện c?g-dường tất cả Bồ-T? l? từ Đ?-Suất Thi?-Cung gi?g-sanh.

Thậm-Th?-Quang-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? biển v?tận thần-th?g tr?tuệ.

 

Quảng-Đại-Danh-Xưng Thi?-Vương được giải-tho?-m? biển c?g-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.

Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? ph? sanh l?g tin s? ưa th?h đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.

L? đ?Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Thi?-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả thi?-ch?g Thiểu-Quang Thi?, V?Lượng-Quang Thi?, Quang-Ấm Thi? rồi n? kệ rằng :

T? nhớ Như-Lai thuở trước tu

K?h thờ c?g-dường v?bi? Phật

Như hạnh thanh-tịnh t?h t? xưa

Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.

Th? Phật v?tướng l? cấu nhiễm

Thường trụ từ-bi lu? x? thương

Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ

Diệu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?.

Phật-ph? rộng lớn kh?g ng? m?/font>

Tất cả quốc-độ hiện v? trong

C? kia th?h hoại đều chẳng đồng

Tự-Tại-Ấm-Vương m? giải-tho?.

Như-Lai thần-lực kh?g ai s?h

Hiện khắp mười phương c? rộng lớn

Trang-Nghi? Thanh-Tịnh thường hiện tiền

Niệm-Tr?Thi?-Vương đ?chứng được.

Vi-Trần số c? khắp mười phương

C?bao nhi? Phật đều thờ k?h

Nghe ph? dứt nhiễm chẳng luống c?g

Diệu-Ấm Thi?-Vương đ?chứng nhập.

Phật trong v?lượng v?số kiếp

Diễn thuyết phương tiện kh?g ai hơn

Phật-ph? v?c?g cũng v?bi?

Thi?-Tư Thi?-Vương đ?được thấy.

Như-Lai thần-biến v?lượng m?

Một niệm hiện ở tất cả chỗ

Gi?g-sanh th?h-đạo phương-tiện lớn

L?m? giải-tho? của Nghi?-Ấm.

Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết

V?hiện thần-th?g của chư Phật

L? cho thanh-tịnh theo căn cơ

Quang-Ấm Thi?-Vương đ?được chứng.

Như-Lai tr?huệ kh?g ngằn m?/font>

Thế-gian kh?g s?h kh?g nhiễm trước

Từ t? ứng vật khắp hiện tiền

Danh-Xưng Thi?-Vương đ?được ngộ.

Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh

C?g-dường thập-phương tất cả Phật

Ở trước chư Phật ph? đạo t?

Tối-Thắng Thi?-Vương đ?thấy biết.

Thi-Kh?Phạm-Vương được giải-tho?-m? trụ khắp trong đạo-tr?g mười-phương thuyết-ph? chỗ thật h?h thanh-tịnh kh?g nhiễm trước.

Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh nhập ch?h-thiền-định.

Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-tho?-m? v? khắp tất cả ph? bất tư-ngh?

Phổ-V?-Ấm Phạm-Vương được giải-tho?-m? v? tất cả biển ? thinh của chư Phật.

Qu?-Thế-Ng?-Ấm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-tho?-m? c?thể ghi nhớ phương-tiện gi?-h? tất cả ch?g-sanh của Bồ-T?.

Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nh? Phạm-Vương được giải-tho?-m? hiện tất cả tướng nghiệp b? thế-gian đều sai kh?.

Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-tho?-m? t? phẩm loại sai kh? của tất cả ch?g-sanh đều hiện th? ra trước họ để điều-phục.

Biến-H?-Ấm Phạm-Vương được giải-tho?-m? trụ cảnh-giới h?h tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả ph?.

Quang-Diệu-Nh? Phạm-Vương được giải-tho?-m? đối với tất cả c? hữu-lậu kh?g chấp-trước, kh?g y chỉ, kh?g ngằn m? thường si?g xuất-hiện.

Duyệt-Y-Hải-Ấm Phạm-Vương được giải-tho?-m? thường tư-duy qu?-s? v?tận ph?.

L? đ?Thi-Kh?Đại-Phạm-Vương thừa oai-lực của Phật qu?-s? khắp tất cả thi?-ch?g Phạm-Ch?g Thi?, Phạm-Phụ Thi?, Đại-Phạm Thi?, rồi n? kệ rằng :

Th? Phật thanh-tịnh thường tịch diệt

Quang-minh ch? s?g khắp thế-gian

Kh?g tướng kh?g h?h kh?g h?h b?g

V?như m? nổi giữa kh?g-gian.

Phật-th? như vậy cảnh-giới định

Tất cả ch?g-sanh kh?g thể lường

Thị-hiện phương-tiện kh?nghĩ b?

Huệ-Quang Thi?-Vương đ?ngộ được

Thế-giới vi-trần biển ph?-m?

Một lời diễn thuyết kh?g c? s?

Kiếp-hải như vậy n? kh?g c?g

Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-tho?.

Vi?-? chư Phật khắp thế-gian

Ch?g-sanh t? loại đều được hiểu

Nhưng nơi ?-thinh v?ph?-biệt

Phổ-Ấm Phạm-Vương ngộ như vậy.

Bao nhi? chư Phật trong ba đời

Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh

Tất cả đều hiện nơi Phật-th?

Ấm-Tự-Tại Vương m? giải-tho?.

Tất cả ch?g-sanh nghiệp sai kh?

T? chỗ nhơn-cảm đều kh? nhau

Thế-gian như vậy Phật hiện đều

Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.

V?lượng ph?-m? đều tự-tại

Điều-phục ch?g-sanh khắp mười phương

Cũng chẳng ph?-biệt nơi trong đ?

Phổ-Quang Thi?-Vương đ?r?biết.

Phật th? v?tận như hư-kh?g

V?tướng v?ngại khắp mười phương

Như-huyễn như-h? khắp ứng hiện

Biến-H? Ấm-Vương đ?ngộ được.

Th?-tướng Như-Lai kh?g ngằn m?/font>

Tr?huệ ?-thinh cũng như thế

Hiện th? v?trước ở thế-gian

Quang-Diệu Thi?-Vương đ?chứng nhập.

Ph?-Vương an-trụ cung Diệu-ph?

Ph?-th? quang-minh soi tất cả

Ph?-t?h v?tướng kh?g g?bằng

Hải-Ấm Phạm-Vương được giải-tho?.

Tự-Tại Thi?-Vương được giải-tho?-m? hiện tiền th?h-thục v?lượng ch?g-sanh tự-tại.

Thiện-Mục-Chủ Thi?-Vương được giải-tho?-m? quan-s? sự vui của tất cả ch?g-sanh l? cho họ được v? cảnh-giới vui của th?h-nhơn.

Diệu-Bửu-Tr?g-Quan Thi?-Vương được giải-tho?-m? t? theo những chỗ muốn hiểu biết của ch?g-sanh l? cho họ thật h?h.

Dũng-M?h-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết v?tất cả ch?g-sanh.

Diệu-Ấm-C?Thi?-Vương được giải-tho?-m? ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn c?g-hạnh của tự-m?h.

Diệu-Quang-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tr?g ki?-mạn.

Tịch-Tịnh-Cảnh Thi?-Vương được giải-tho?-m? điều-phục t? s? hại của tất cả thế-gian.

Diệu-Lu?-Trang-Nghi?-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? t? sự nghĩ nhớ đều đến ph?hội nơi đạo-tr?g của v?bi? chư Phật mười phương.

Hoa-Quang-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? t? t? niệm của ch?g-sanh khắp hiện th?h ch?h-gi?.

Nhơn-Đ?La-Diệu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? oai-lực tự-tại lớn v? khắp tất cả thế-gian.

L? đ?Tự-Tại Thi?-Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả Tha-H?-Tự-Tại Thi?-Ch?g rồi n? kệ rằng :

Phật-th? c?g khắp đồng ph?-giới

Khắp ứng ch?g-sanh đều hiện tiền

C? thứ gi?-m? thường dạy trao

Nơi ph? tự-tại hai khai ngộ.

Thế-gian chỗ c?c? điều vui

Th?h tịch-diệt lạc l?hơn hết

Trụ trong ph?-t?h lớn m?h-m?g

Diệu-Nh? Thi?-Vương quan-s? thấy.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Theo t? ch?g-sanh m?thuyết ph?

Tất cả l?g nghi đều dứt trừ

Diệu-Tr?g Thi?-Vương được giải tho?.

Chư Phật khắp nơi diễn ph? mầu

Những ph? đ?n? v?lượng kiếp

Hay n? hết cả nơi một lời

Dũng-M?h Thi?-Vương đ?r?biết.

Đức từ rộng lớn của thế-gian

Chẳng bằng mảy l?g của Đức Phật

Từ-t? của Phật như hư-kh?g

Diệu-Ấm Thi?-Vương đ?được ngộ.

N? cao ng?mạn của ch?g-sanh

Phật-lực dứt trừ kh?g c? s?

C?g-dụng đại-bi của Như-Lai

Quang-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?.

Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian

Những người được thấy trừ si ?

C? đường ?-đạo cũng được l?

Tịnh-cảnh Thi?-Vương được tỏ ngộ.

?h-s?g ch? l?g hay diễn thuyết

Hiện chư Phật đồng số ch?g-sanh

T? chỗ th?h ưa đều được nghe

Nghi?-Tr?g Thi?-Vương m? giải tho?.

Như-Lai tự-tại chẳng hề lường

Ph?-giới hư-kh?g đều đầy khắp

Tất cả ch?g hội thấy r?r?g

Hoa-Quang Thi?-Vương chứng nhập được.

V?lượng v?bi? biển đại kiếp

Hiện khắp mười phương m?thuyết-ph?

Chưa từng thấy Phật c?đến đi

Diệu-Quang Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

 

Thiện-H? Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai thị tất cả thần lực biến-h?.

Tịch-Tịnh-Ấm-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? rời bỏ tất cả phan duy?.

Biến-H?-Lực-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? trừ diệt t? si-? của tất cả ch?g-sanh cho họ được đầy tr?huệ.

Trang-Nghi?-Chủ Thi?-Vương được giải-tho?-m? thị-hiện v?bi? ?-thinh vừa ?

Niệm-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? r?biết v?tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.

Tối-Thượng-V?-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? biết khắp thứ lớp th?h hoại của tất cả kiếp qu?khứ.

Thắng-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai-ngộ tr?tuệ tất cả ch?g-sanh.

Diệu-Kế Thi?-Vương được giải-tho?-m? ph?g-quang khắp đến hư-kh?g giới mười phương.

Hỷ-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? sức tinh-tấn tất cả c?g việc l? kh?g ai ph?hoại được.

Hoa-Quang-Kế Thi?-Vương được giải-tho?-m? biết tất cả ch?g-sanh tạo nghiệp thọ b?.

Phổ-Kiến-Thập-Phương Thi?-Vương được giải-tho?-m? thị-hiện bất tư-ngh?th? h?h ch?g-sanh sai kh?.

L? đ?Thiện-H? Thi?-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả H?-Lạc-Thi?-Ch?g rồi n? kệ rằng :

Thế-gian nghiệp-t?h chẳng nghĩ b?

Phật v?quần-m?đều khai-thị

Kh? n? l?chơn-thật nhơn-duy?

Tất cả ch?g-sanh nghiệp sai kh?.

C? m? qu? Phật v?sở-Hữu

Mười phương t? cầu bất-khả-đắc

Ph?-t?h thị-hiện kh?g chơn thật

Tịch-Ấm Thi?-Vương thấy ph? n?.

C?g hạnh Phật v?lượng kiếp

V?dứt si-m?cho thế-gian

N? d?g tịnh-quang thường chiếu soi

Lực-Quang Thi?-Vương đ?được ngộ.

Ấm-thinh vi-diệu của thế-gian

Kh?g thể s?h được tiếng của Phật

Phật d?g một tiếng khắp mười phương

Trang-Nghi? Thi?-Vương m? giải-tho?.

Bao nhi? phước-lực của thế-gian

Chẳng bằng một tướng nơi th? Phật

Phước-đức của Phật đồng hư-kh?g

Niệm-Quang Thi?-Vương đ?được thấy.

Tam thế c?nhiều v?lượng kiếp

Bao nhi? h?h tướng th?h c?g hoại

Hiện đủ nơi trong ch? l?g Phật

V?-Ấm Thi?-Vương đ?r?biết.

Thập-phương hư-kh?g c?thể lường

Ch? l?g của Phật kh?g lường được

Như vậy v?ngại bất tư-ngh?/font>

Diệu-Kế Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

Phật trong v?lượng kiếp qu?khứ

Rộng tự-tại đầy đủ ba-la-mật

Tinh-tấn thật h?h kh?g mỏi nh?

Hỷ-Huệ Thi?-Vương đ?được biết.

Nhơn-duy? nghiệp-t?h bất tư-ngh?/font>

Phật v?thế-gian đều diễn-thuyết

Ph?-t?h thanh-tịnh vốn kh?g nhơ

Hoa-Quang Thi?-Vương ngộ nhập được.

?g n? qu? Phật một ch? l?g

Tất cả ch?g-sanh ở trong đ?/font>

Ch?g cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phổ-Kiến Thi?-Vương đ?hiểu biết.

Tri-T? Thi?-Vương được giải-tho?-m? tất cả Phật xuất thế đều vi?-m? ph?-lu? gi?-h?.

Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thi?-Vương được giải-tho?-m? th?-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-kh?g giới.

Tối-Thắng-C?g-Đức-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? nguyện-hải thanh-tịnh ti?-diệt khổ thế-gian.

Tịch-Tịnh-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? khắp hiện th? thuyết ph?.

Thiện-Mục Thi?-Vương được giải-tho?-m? khắp thanh-tịnh tất cả ch?g-sanh giới.

Bửu-Phong-Nguyệt Thi?-Vương được giải-tho?-m? tạng v?tận thường hiện-tiền gi?-h? khắp thế-gian.

Dũng-Kiện-Lực Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai-thị tất cả cảnh-giới ch?h-gi? của chư Phật.

Kim-Cang-Diệu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? ki?-cố t? bồ-đề của ch?g-sanh l? cho kh?g hư-hoại.

Tinh-T?Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? chư Phật xuất thế đều th? cận quan-s? phương-tiện điều phục ch?g-sanh.

Diệu-Trang-Nghi? Thi?-Vương được giải-tho?-m? một niệm biết r?t? ch?g-sanh t? cơ ứng-hiện.

L? đ?Tri-T? Thi?-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-s? khắp tất cả Đ?-Suất-Đ?Thi?-Ch?g rồi n? kệ rằng :

Như-Lai rộng lớn khắp ph?-giới

Với c? ch?g-sanh đều b?h-đẳng

Khắp ứng quần-sanh xiển ph? mầu

Khiến v? ph? nan-tư thanh-tịnh.

Tất cả chư Phật đều đến họp

Cung k?h nghe ph? lại c?g-dường

Tinh-T?Tr?g Vương đ?được thấy.

Ch?g-sanh t?-hải chẳng nghĩ b?

Kh?g trụ kh?g nương cũng kh?g động

Phật nơi một niệm thấy r?r?g

Diệu-Trang-Nghi? Vương kh? r?biết.

Thời-Phần Thi?-Vương được giải-tho?-m? ph? khởi thiện-căn của ch?g-sanh khiến họ l? hẳn ưu-n?.

Diệu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? v? khắp tất cả cảnh-giới.

V?Tận-Huệ-C?g-Đức-Tr?g Thi?-Vương được giải-tho?-m? sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện-H?-Đoan-Nghi? Thi?-Vương được giải-tho?-m? r?biết t? của tất cả ch?g-sanh trong ba đời.

Tổng-Tr?Đại-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? đ?la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả ph? kh?g qu? mất.

Bất-Tư-Nghị-Huệ Thi?-Vương được giải-tho?-m? phương-tiện bất tư-ngh?kh? v? tự-t?h của tất cả nghiệp.

Lu?-T?Thi?-Vương được giải-tho?-m? phương-tiện chuyển-ph?-lu? th?h-thục ch?g-sanh.

Quang-Diệm Thi?-Vương được giải-tho?-m? quảng-đại-nh? quan-s? khắp ch?g-sanh m?đến điều-phục.

Quang-Chiếu Thi?-Vương được giải-tho?-m? si?-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ l? của ma.

Phổ-Qu?-S?-Đại-Danh-Xưng Thi?-Vương được giải-tho?-m? kh? dạy bảo tất cả thi?-ch?g khiến thật h?h t? thanh-tịnh.

L? đ?Thời-Phần Thi?-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả Dạ-Ma Thi?-Ch?g rồi n? kệ rằng :

Phật nơi v?lượng kiếp l? xa

Đ?cạn thế-gian biển ưu-n?

Mở rộng đạo ly-trần sạch trong

Soi s?g ch?g-sanh đ? tr?huệ.

Như-Lai ph?-th? rất rộng lớn

Thập-phương bi?-tế bất-khả-đắc

Tất-cả phương-tiện kh?g thể lường

Diệu-Quang Thi?-Vương tr?kh? nhập

Sanh l? bịnh tử, ưu bi khổ

Bức ngặt thế-gian kh?g tạm dứt

Như-Lai x? thương nguyệt dứt trừ

V?Tận Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

Phật tr?như-huyễn kh?g chướng-ngại

Nơi tất cả ph? đều thấu suốt

V? trong t?-h?h của ch?g-sanh

Cảnh-giới của Thi?-Vương Thiện-H?.

Tổng-Tr?bi?-tế bất-khả-đắc

Biện-t? đại-hải cũng v?tận

Hay chuyển thanh-tịnh diệu ph?-lu?

Đại-Quang Thi?-Vương m? giải-tho?.

Nghiệp-t?h rộng lớn kh?g c?g tận

Tr?Huệ gi? ngộ kh? khai-thị

Tất cả phương-tiện bất tư-ngh?/font>

Bất-Tư-Ngh?Vương được ngộ nhập.

Chuyển bất-tư-ngh?diệu-ph?-lu?

Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo

Dứt hẳn c? khổ của ch?g-sanh

Lu?-T?Thi?-Vương m? phương-tiện.

Như-Lai chơn-th? vốn kh?g hai

T? h?h thế-gian khắp ứng hiện

Ch?g-sanh đều thấy ở trước m?h

Cảnh-giới n? Diệm-Thi? đ?chứng.

Ch?g-sanh một phen thấy được Phật

Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch

L? c? nghiệp ma trọn kh?g thừa

L?đạo sở-h?h của Quang-Chiếu.

Tất cả ch?g-hội như đại-hải

Phật ngự trong đ?rất oai-diệu

Khắp rưới ph? vũ nhuận ch?g-sanh

Danh-Xưng Thi?-Vương được giải-tho?.

Th?h-Ca-Nhơn-Đ?La Thi?-Vương được giải-tho?-m? ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ th?h hoại đều thấy r?rất vui-mừng.

Phổ-Xưng-M?-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? c?thể l? cho sắc th? của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian kh?g g?s?h bằng.

Từ-Mục-Bửu-Kế Thi?-Vương được giải-tho?-m? từ v? khắp che tr?.

Bửu-Quang-Tr?g-Danh-Xưng Thi?-Vương được giải-tho?-m? hằng thấy Phật hiện c? thứ th? h?h tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.

Ph?-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thi?-Vương được giải-tho?-m? biết th?h ấp cung điện của tất cả ch?g-sanh từ phước-nghiệp n? cảm ra.

Đoan-Ch?h-Niệm Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai-thị c?g-việc th?h-thục ch?g-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?-m? biết tướng kiếp th?h, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.

Th?h-Tựu-Niệm Thi?-Vương được giải-tho?-m? ghi nhớ hạnh điều-phục ch?g-sanh của vị-lai Bồ-T?.

Tịnh-Hoa-Quang Thi?-Vương được giải-tho?-m? r?biết nhơn-duy? kho?-lạc của tất cả chư thi?.

Tr?Nhựt-Nh? Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thi?-Tử khiến kh?g m?lầm.

Tự-Tại-Quang-Minh Thi?-Vương được giải-tho?-m? khai ngộ tất cả thi?-ch?g dứt hẳn c? điều nghi.

L? đ?Th?h-Ca-Nhơn-Đ?La Thi?-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả Đao-Lợi thi?-ch?g rồi n? kệ rằng :

T? nhớ tất cả tam-thế Phật

Bao nhi? cảnh-giới đều b?h-đẳng

C? quốc-độ kia hoại hoặc th?h

Oai-thần của Phật đều được thấy.

Phật-th? rộng lớn khắp mười phương

Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-?h

Quang-minh ch? s?g khắp mọi nơi

Đạo n?, Phổ-Xưng đ?được thấy.

Đại-từ phương-tiện của Như-Lai

Kiếp xưa tu h?h rất thanh-tịnh

Ho?đạo ch?g-sanh thật v?bi?

Bửu-Kế Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

T? nhớ c?g-đức của Ph?-Vương

Tr? hết trong đời kh?g ai s?h

Ph? sanh quảng-đại hoan-hỉ t?

Bửu-Quang Thi?-Vương được giải-tho?.

Phật biết nghiệp l?h của ch?g-sanh

C? thứ thắng-nhơn sanh đại-phước

Điều khiến hiển hiện kh?g c?thừa

Hỉ-Kế Thi?-Vương đ?được thấy.

Chư Phật xuất hiện khắp mười phương

Tất cả thế-gian đều c?g khắp

Qu?-s? điều-phục t? ch?g-sanh

Ch?h-Niệm Thi?-Vương đ?tỏ ngộ.

Như-Lai tr?th? mắt rộng lớn

Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt

Như vậy c?g khắp nơi mười phương

Thắng-Ấm Thi?-Vương được giải-tho?.

Phật-tử thật h?h hạnh bồ-đề

Ch? l?g của Phật đều hiện đủ

Số kia v?lượng bất-tư-ngh?/font>

Th?h-Niệm Thi?-Vương đ?thấy r?

Thế-gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất-thế

Như-Lai c?g-đức bất-tư-ngh?/font>

Hoa-Quang Thi?-Vương m? giải-tho?.

Nếu niệm Như-Lai ch? c?g-đức

Nhẫn đến một niệm t? k?h ngưỡng

Lo sợ ?-đạo đều dứt trừ

Tr?Nh? Thi?-Vương được tỏ ngộ.

Trong ph? tịch-diệt đại thần-th?g

T? ch?g-sanh t? đều khắp ứng

Bao nhi? nghi hoặc khiến dứt trừ

Quang-Minh Thi?-Vương đ?chứng được.

 

Nhựt-Thi?-Tử được giải-tho?-m? tịnh-quang chiếu khắp mười phương ch?g-sanh tận kiếp vị-lai thường l? lợi ?h.

Quang-Diệm-Nh? Thi?-Tử được giải-tho?-m? d?g tất cả t? loại ứng-th? khai ngộ ch?g-sanh l? cho v? biển tr?huệ.

Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tr?g-Thi?-Tử được giải-tho?-m? l? ch? tất cả ch?g-sanh khiến si?g tu v?bi? c?g-đức thanh-tịnh.

Tịnh-Bửu-Nhựt Thi?-Tử được giải-tho?-m? tu tất cả khổ-hạnh th?-t? hoan-hỉ.

Dũng-M?h-Bất-Thối-Chuyển-Thi?-Tử được giải-tho?-m? quang-minh v?ngại soi khắp khiến tất cả ch?g-sanh được th? tinh s?g.

Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? tịnh-quang chiếu khắp th? ch?g-sanh khiến sanh l?g vui mừng tin hiểu.

Tối-Thắng-Tr?g-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến th?h-tựu những c?g-đức vi-diệu.

Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? biển đại-bi hiện v?bi? cảnh-giới c? thứ sắc tướng trang-nghi?.

Quang-Minh-Nh? Thi?-Tử được giải-tho?-m? l? cho ch?g-sanh được ph?-nh? thanh-tịnh thấy tạng ph?-giới.

Tr?Đức Thi?-Tử được giải-tho?-m? ph?-sanh t? thanh-tịnh tương-tục l? cho chẳng hư hoại.

Phổ-Vận-H?h-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương ch?g-sanh khiến việc l? được th?h-tựu.

L? đ? Nhựt Thi?-Tử thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Nhựt-Thi?-Tử rồi n? kệ rằng :

Tr?huệ-quang Như-Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương c? quốc-độ

Ch?g-sanh đều thấy Đức Như-Lai

Điều phục quần-m?nhiều phương-tiện.

Như-Lai sắc tướng thật v?bi?

Hiện th? theo l?g ch?g-sanh th?h

Khắp mở tr?huệ cho thế-gian

Diệm-Nh? Thi?-Tử quan-s? thấy.

Phật-th? v?tỉ kh?g ai bằng

Quang-minh chiếu s?g khắp mười phương

L?bực v?thượng hơn tất cả

Ph?-m? như vậy Hoan-Hỉ được.

V?lợi cho đời tu khổ-hạnh

Qua lại c? c? v?lượng kiếp

Quang-minh biến-tịnh như hư-kh?g

Tịnh-Bửu Thi?-Tử đ?được biết.

Phật diễn diệu-? kh?g chướng-ngại

C?g khắp mười phương c? quốc-độ

Đều s?g ph?-vị lợi quần-sanh

Phương-tiện như đ? Dũng-M?h r?

Ph?g quang-minh lớn bất-tư-ngh?/font>

Thanh-tịnh tất cả lo? h?-thức

Đều khiến ph? sanh tin hiểu s?

Hoa-Ấm Thi?-Tử được ngộ nhập.

Thế-gian chỗ c?những quang-minh

Chẳng bằng ?h-s?g ch? l?g Phật

Phật quang như vậy bất-tư-ngh?/font>

Thắng-Tr?g Thi?-Tử được giải-tho?.

Tất cả chư Phật ph? như vậy

Ngồi cội bồ-đề th?h ch?h-gi?

Khiến kẻ t?? về đường l?h

Bửu-Kế Thi?-Tử thấy như vậy.

Ch?g-sanh ngu-si khổ tối t?

V?muốn cho họ được tịnh-nh?

N? Phật v?họ thắp huệ-đăng

Thiện-Mục Thi?-Tử quan-s? thấy.

Đấng tự-tại phương-tiện giải-tho?

Nếu ai được gặp c?g một lần

Phước n? gi? họ lần chứng quả

Phương-tiện tr? đ? Tr?Đức được.

V?lượng m? trong một ph?-m?

V?lượng ng? kiếp n? như vậy

Diễn-thuyết ph?-m? nghĩa nhiệm-mầu

Phổ-Vận-Quang Thi? đ?hiểu r?

Nguyệt Thi?-Tử được giải-tho?-m? tịnh-quang chiếu khắp ph?-giới nhiếp h? ch?g-sanh.

Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? quan-s? tất cả ch?g-sanh khiến họ v? khắp v?bi? ph?.

Ch?g-Diệu-Tịnh-Quang Thi?-Tử được giải-tho?-m? r?biết t? niệm phan-duy? của tất cả ch?g-sanh.

An-Lạc-Thế-Gian-T? Thi?-Tử được giải-tho?-m? đem sự vui bất-tư-ngh?cho tất cả ch?g-sanh.

Thọ-Vương-Nh?-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? t? thời thủ hộ khiến được th?h-tựu như n?g-gia gieo giống.

Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thi?-Tử được giải-tho?-m? từ-bi cứu-hộ tất cả ch?g-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thi?-Tử được giải-tho?-m? c?thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh-T?Vương-Tự-Tại Thi?-Tử được giải-tho?-m? khai-thị tất cả ph? như huyễn như hư-kh?g v?tướng kh?g tự-t?h.

Tinh-Gi?-Nguyệt Thi?-Tử được giải-tho?-m? v?khắp tất cả ch?g-sanh khởi c?g-dụng lớn.

Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thi?-Tử được giải-tho?-m? dứt tất cả nghi hoặc.

L? đ?Nguyệt Thi?-Tử thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả chư thi? trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng :

Phật ph?g quang-minh khắp thế-gian

Chiếu s?g mười phương c? quốc-độ

Chuyển ph? rộng lớn bất-tư-ngh?/font>

Ph?hẳn ch?g-sanh nghiệp si-?.

Cảnh-giới v?bi? lại v?tận

Trong v?lượng kiếp thường khai-thị

Thần-lực tự-tại độ quần-sanh

Hoa-Kế như vậy quan-s? Phật.

T? niệm ch?g-sanh niệm niệm kh?.

Phật tr?rộng lớn đều r?biết

Thuyết ph? cho họ được vui mừng

Diệu-Quang Thi?-Tử được giải tho?.

Ch?g-sanh kh?g c?thật an vui

M?ch? ? đạo thọ sự khổ

Như-Lai dạy họ ph?-t?h-m?

Lạc-T? Thi?-Tử suy gẫm thấy.

Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi

V?lợi ch?g-sanh v? c? c?

Thuyết ph? khuy? họ khiến l? l?h

Nh?-Quang Thi?-Tử đ?r?biết.

Thế-T? khai-thị ph? quang-minh

Ph? biệt thế-gian c? nghiệp t?h

Chỗ l? thiện ? kh?g mất hư

Tịnh-Quang Thi?-Tử l?g vui đẹp.

Phật l?chỗ nương tất cả phước

V?như địa-cầu g? cung-điện

Kh? truyền đạo mầu rất an-vui

Phương-tiện như đ? Bất-Động thấy.

Lửa tr?s?g lớn c?g ph?-giới

Hiện h?h v?số đồng ch?g-sanh

Mở b? ch?-thật v?mu? lo?

Tinh-T?Vương Thi? được tỏ-ngộ.

Phật như hư-kh?g kh?g tự-t?h

V?lợi ch?g-sanh hiện thế-gian

Tướng-hảo trang-nghi? như b?g h?h

Tịnh-Gi? Nguyệt-Thi? thấy như vậy

Chưn l?g th? Phật diễn thinh Ấm

M? ph? thế-gian che tr? khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Đại-Oai-Đức Thi? được giải tho?.

 

III.- CHƯ THẨN VƯƠNG GIẢI THO? M?

Tr?Quốc C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả ch?g-sanh.

Thọ-Quang C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? thấy khắp tất cả c?g-đức trang-nghi?.

Tịnh-Mục C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? dứt hẳn ưu-khổ của tất cả ch?g-sanh l? cho sanh l?g vui mừng.

Hoa-Quan C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? dứt hẳn t?kiến m?lầm của tất-cả ch?g-sanh.

Hỉ-Bộ-Phổ-Ấm C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? khắp che chở rưới nhuần tất cả ch?g-sanh như m? che m?.

Nhạo-Di?-Động-Mỹ-Mục C?-Th?-B? Vương được giải-tho?-m? hiện th? xinh đẹp rộng lớn l? cho tất cả được an-vui.

Diệu-Ấm-Sư-Tử-Tr?g C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ-Ph?g-Bửu-Quang-Minh C?-Th?-B? Vương được giải-tho?-m? hiện tất cả th? thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.

Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tr?g C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? kh? nhuần sum-s?tất cả c? cối l? cho người thấy vui-mừng.

Phổ-Hiện-Trang-Nghi? C?-Th?-B?Vương được giải-tho?-m? kh? v? tất cả cảnh-giới Phật cho ch?g-sanh sự an-vui.

L? đ?Tr?Quốc C?-Th?-B?Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g C?-Th?-B?rồi n? kệ rằng :

Chư Phật cảnh-giới v?lượng m?

Tất cả ch?g-sanh chẳng v? được

Phật t?h thanh-tịnh như hư-kh?g

V?khắp thế-gian khai ch?h-đạo.

Mỗi mỗi chưn l?g của Như-Lai

Đầy đủ c?g-đức như biển cả

Tất cả thế-gian đều an-vui

Thọ-Quang Vương đ? đ?thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế-gian

Phật đều c?thể ti? trừ sạch

Phật nhiều phương-tiện đại từ bi

Tịnh-Mục Vương n? hiểu biết được.

Mười phương c? nước rộng v?bi?

Tr?Quang của Phật đều s?g ch?

Dứt trừ tất cả chấp ? t?/font>

M?-giải-tho? n? Hoa-Quan được.

Phật từ thuở xưa v?lượng kiếp

Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện

Tất cả thế-gian đều an-vui

Phổ-Ấm Thần-Vương hay ngộ nhập.

Phật th? thanh-tịnh đều th?h thấy

Hay sanh thế-gian vui v?lượng

Nhơn-quả giải-tho? thứ đệ th?h

Di?-Động Mỹ-Mục kh? khai thị.

Ch?g-sanh m?lầm thường lưu chuyển

Ngu-si che chướng rất k? chắc

Như-Lai v?họ n? ph? mầu

Sư-Tử-Tr?g-Vương diễn-thuyết được.

Như-Lai khắp hiện diệu sắc th?

V?lượng sai kh? khắp ch?g-sanh

Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian

Phổ-Ph?g Bửu-Quang thấy như vậy.

Đại-Tr?phương-tiện v?lượng m?

Phật v?ch?g-sanh m?khai diễn

V? hạnh chơn-thật đại bồ-đề

Kim-Cang-Tr?g-Vương kh? quan-s?.

Trong một s?-na, trăm ng? kiếp

Phật-lực hay hiện kh?g động di?

Khắp đem an-lạc th?quần-sanh

Phổ-Hiện Trang-Nghi? m? giải-tho?.

Tăng-Trưởng-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? trừ diệt tất cả o?-th?

Long-Ch?-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? tu-tập v?bi? c?g-hạnh.

Trang-Nghi?-Tr?g-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? biết tất cả l?g ưa th?h của ch?g-sanh.

Nhi?-?h-Hạnh Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? khắp th?h-tựu c?g-hạnh thanh-tịnh s?g-suốt.

Khả-Bố-?-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? khai-thị đạo an-ổn v?? cho tất cả ch?g-sanh.

Diệu-Trang-Nghi?-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? ti?-trừ biển ?-dục của tất cả ch?g-sanh.

Cao-Phong-Huệ Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? khắp hiện m? s?g ch? che mu? lo?.

Dũng-Kiện-T?Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? khắp ph?g quang-minh dứt chướng nặng như n?.

V?Bi?-Tịnh-Hoa-Nh? Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? khai-thị t? đại-bi bất thối-chuyển.

Quảng-Đại-Diện-Cưu-B?-Tr?Vương được giải-tho?-m? hiện th? lưu chuyển trong c? lo?.

L? đ?Tăng-Trưởng Cưu-B?-Tr?Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Cưu-B?-Tr?m?n? kệ rằng :

Th?h-tựu nhẫn-lực Thế-Đạo-Sư

V?người tu h?h v?lượng kiếp

L? hẳn ki?-mạn c?g m?lầm

N? th? của Phật rất nghi? tịnh.

Từ xưa Đức Phật đ?tu h?h

Gi?-h? thập phương v?lượng ch?g

C? thứ phương-tiện lợi quần-sanh

M? giải-tho? n? Long-Ch? được.

Phật d?g đại-tr?cứu ch?g-sanh

Thấy biết r?r?g t? của họ

Phương-tiện tự-tại kh? dắt-d?

Nghi?-Tr?g-Vương thấy l?g hoan-hỷ.

Thần-th?g ứng-hiện như b?g vang

Ph?-lu? như kh?g thường chơn thật

V?ương số kiếp ở nơi đời

Nhi?-?h-Hạnh-Vương đ?được chứng.

Ch?g-sanh m?l? thường tối t?

Phật quang chiếu hiện đường an-ổn

Cứu hộ mu? lo? khổ được trừ

Khả-Bố-?-Vương quan-s? thấy.

Biển dục tr? ch? đủ sự khổ

Tr?Quang chiếu khắp đều ti? diệt

Khổ đ?dứt trừ dạy ph? mầu

Diệu-Trang-Nghi?-Vương được tỏ ngộ.

Phật th? phổ-ứng người đều thấy

Nhiều m? phương-tiện độ cs

Tiếng như sấm nổ rưới mưa ph?

Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.

Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-?h

Gặp được Phật quang ti? chướng nặng

C?g-đức của Phật vốn v?bi?

Th? l?như đ? Dũng-T?biết.

V?muốn an-vui c? ch?g-sanh

Phật tu đại-bi v?lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ

V?Bi?-Tịnh-Hoa đ?thấy r?

Thần-th?g tự-tại bất-tư-ngh?/font>

Th? Phật hiện khắp mười phương c?

Nhưng vẫn bất động kh?g khứ lai

Quảng-Đại-Diện-Vương đ?hiểu r?

Tỳ-L?-B?-Xoa Long-Vương đ?được giải-tho?-m? ti? diệt tất cả khổ hoạn của lo? rồng.

Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-tho?-m? trong một niệm chuyển h?h rồng hiện v?lượng th? ch?g-sanh.

V?-Ấm-Tr?g Long-Vương được giải-tho?-m? ở trong c? lo? d?g tiếng thanh-tịnh n? v?bi? danh-hiệu của chư Phật.

Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-tho?-m? hiện khắp v?bi? thế-giới kiến lập sai kh?.

Diệm-Nh? Long-Vương được giải-tho?-m? Như-Lai từ mẫn trừ diệt s?-si của tất cả ch?g-sanh.

V?-Tr?g Long-Vương được giải-tho?-m? khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả ch?g-sanh.

Đức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-tho?-m? d?g tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-?.

V?Bi?-Bộ-Long-Vương được giải-tho?-m? thị hiện tất cả sắc th? của Phật v?trụ kiếp thứ-đệ.

Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-tho?-m? xuất sanh sự ưa th?h vui mừng lớn cho tất cả ch?g-sanh.

Phổ-H?h-Đại-Ấm Long-Vương được giải-tho?-m? thị hiện tất cả ?-thanh v?ngại b?h-đẳng th?h ?

V?Nhiệt-N? Long-Vương được giải-tho?-m? d?g m? đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.

L? đ?Tỳ-L?-B?-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả long-ch?g rồi n? kệ rằng :

Quan-s? Như-Lai ph? chơn thường

Tất cả ch?g-sanh đều lợi-?h

D?g l?g đại-từ lu? x? thương

Cứu kẻ tr? ch? lo sợ khổ.

Tất cả ch?g-sanh đều sai kh?

Một chưn l?g Phật đủ thị-hiện

Thần-th?g biến-h? khắp thế-gian

Ta-Kiệt Long-Vương quan-s? thấy.

Phật d?g thần-th?g kh?g hạn lượng

Rộng n? danh-hiệu khắp ch?g-sanh

T? l?g ưa th?h đều được nghe

V?-Ấm Long-Vương được tỏ ngộ.

V?lượng v?bi? c? quốc-độ

C?thể đem v? một chưn l?g

Như-Lai an-tọa ch?g-hội kia

Diệm-Khẩu Long-Vương đ?thấy được.

Tất cả ch?g-sanh l?g s? hận

Ngu-si r?g buộc ch? biển khổ

Như-Lai x? thương đều dứt trừ

Diệm-Nh? Long-Vương quan-s? thấy.

Bao nhi? phước-đức của ch?g-sanh

Trong chưn l?g Phật đều hiển-hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

V?-Tr?g Long-Vương đ?quan-s?.

Chưn l?g th? Phật ph? tr?quang

Tr?quang khắp nơi thuyết diệu-ph?

Ch?g-sanh được nghe hết sợ lo

Đức-Xoa Long-Vương đ?được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như-Lai

Quốc-độ trang-nghi? kiếp thứ-đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật th?

Bi?-Bộ Long-Vương được thấy biết.

Như-Lai c?g-hạnh thuở xa xưa

C?g-dường tất cả v?lượng Phật

C?g rồi th? lớn l?g vui-mừng

Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.

Ấm-thinh của Phật thuận theo lo?

V?họ thuyết-ph? được hỷ-lạc

Tiếng Phật thanh nh?c?g vui l?g

Đại-Ấm Long-Vương l?g tỏ ngộ.

Ch?g-sanh bức ngặt trong c? c?

Nghiệp hoặc tr? ch? kh?g người cứu

Phật d?g đại-bi khiến tho? l?

V?Nhiệt Long-Vương đ?chứng được.

Tỳ-Sa-M? Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? d?g v?bi? phương-tiện cứu khổ ch?g-sanh ?.

Tự-Tại-Ấm-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? quan-s? khắp ch?g-sanh d?g phương-tiện cứu hộ.

Nghi?-Tr?Kh?Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? c?thể gi? ?h tất cả ch?g-sanh rất ?.

Đại-Tr?Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? xưng dương c?g-đức của tất cả th?h-nhơn. Diệm-Nh?-Ch?-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? đại-bi tr?quan-s? khắp tất cả ch?g-sanh.

Kim-Cang-Nh?-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? c? thứ phương-tiện lợi-?h an-lạc tất cả ch?g-sanh.

Dũng-Kiện-T?Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? khắp v? nghĩa l?của tất cả ph?.

Dũng-Địch-Đại-Qu?-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? hộ vệ tất cả ch?g-sanh khiến đều trụ nơi ch?h-đạo.

Ph?T?-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? tăng-trưởng phước-đức của tất cả ch?g-sanh khiến họ lu? được kho?-lạc.

Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-tho?-m? t? thuận ức niệm xuất-sanh tr?lực quang-minh của Phật.

L? đ?Đa-Văn-Đại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Dạ-Xoa rồi n? kệ rằng :

Ch?g-sanh tội ? đ?qu?s?

Trăm ng? kiếp qua chẳng thấy Phật

Tr? ch? sanh-tử thọ khổ nhiều

V?cứu ch?g-sanh Phật xuất-thế.

Như-Lai cứu-hộ c? thế-gian

Tất cả ch?g-sanh hiện trước họ

Dứt khổ lu?-chuyển hết sợ lo

Tự-Tại-Ấm-Vương đ?ngộ nhập.

Ch?g-sanh tạo ?-nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy l?mầu khiến r?biết

V?như đ? s?g chiếu thế-gian

Nghi?-Tr?Xoa-Vương đ?được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu h?h

Xưng t? mười phương tất cả Phật

N? c?tiếng đồn lớn cao xa

Đại-Tr?Huệ-Vương được r?biết.

Tr?Huệ như kh?g v?lượng-bi?

Ph?-th? rộng lớn bất-tư-nghị

Do đ? mười phương đều hiện th?

Diệm-Nh?-Ch? Vương quan-s? thấy.

Trong tất cả lo? diễn diệu-?

Thuyết ph? lợi-?h v?lượng ch?g

Tiếng Phật đến đ? khổ dứt trừ

Kim-Cang-Nh? Vương được phương-tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất s?

Phật d?g một c? diễn thuyết được

Gi?-l?như vậy khắp thế-gian

Dũng-Kiện-T?Vương đ?được ngộ.

V?lượng ch?g-sanh chấp đạo t?/font>

Phật dạy ch?h-đạo bất-tư-nghị

Khiến khắp thế-gian th?h ph?-kh?/font>

Dũng-Địch-Qu?-Vương r?biết được.

Bao nhi? phước-nghiệp của thế-gian

Tất cả đều do Phật-quang-chiếu

Phật-tr?rộng lớn kh?nghĩ lường

Ph?T?-Xoa Vương được giải-tho?.

Nhớ đến kiếp xưa v?lượng số

Phật từ l? xa tu thập-lực

Hay khiến tr?lực đều tr? đầy

Lực-Hoại-Cao-Sơn được r?biết.

Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Gi?Vương được giải-tho?-m? d?g tất cả thần-th?g phương-tiện khiến ch?g-sanh chứa nh? c?g-đức.

Tịnh-Oai-Ấm Vương được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh trừ phiền-n? được thanh-lương vui sướng.

Thắng-Huệ-Trang-Nghi?-Kế Vương được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh suy tưởng l?h hay chẳng l?h đều v? ph? thanh-tịnh.

Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-tho?-m? r?thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại b?h-đẳng v?sở-trước.

Đăng-Tr?g Vương được giải-tho?-m? khai-thị tất cả ch?g-sanh khiến l? đường tối tăm sợ sệt.

Tối-Thắng-Quang-Minh-Tr?g Vương được giải-tho?-m? r?biết tất cả c?g-đức của Phật sanh l?g vui mừng.

Sư-Tử-? Vương được giải-tho?-m? sức dũng-m?h l? chủ cứu-hộ ch?g-sanh.

Ch?g-Diệu-Trang-Nghi?-Ấm Vương được giải-tho?-m? khiến ch?g-sanh t? ?niệm sanh v?bi? hỷ-lạc.

Tu-Di-? Vương được giải-tho?-m? quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duy? v?được đầy đủ đến bờ kia.

Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-tho?-m? b?h đẳng v?tất cả ch?g-sanh khai-thị đạo b?h đẳng.

L? đ? Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Gi?Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Ma-Hầu-La-Gia rồi n? kệ rằng :

?g xem Như-Lai t?h thanh-tịnh

Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương

C? khổ dứt hẳn kh?g c? s?.

Tất cả ch?g-sanh ở biển khổ

C? nghiệp hoặc ? tự r?g buộc

Đem ph? tịch-tịnh dạy ch?g-sanh

Tịnh-Oai-Ấm Vương kh? r?biết.

Phật-tr?v?đẳng bất-tư-ngh?/font>

T? ch?g-sanh đều r?biết cả

V?họ xiển-minh ph? thanh-tịnh

Trang-Nghi?-Kế Vương đ?tỏ ngộ.

V?lượng chư Phật hiện thế-gian

V?khắp ch?g-sanh l? ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất kh?lường

Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.

Ch?g-sanh ở m? biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền m?cứu-hộ

Ph?-giới hư-kh?g đều khắp c?g

Đăng-Tr?g-Vương đ? đ?thấy được.

C?g-đức nơi một chưn l?g Phật

Thế-gian chung t?h kh?g biết được

V?bi? v?tận đồng hư-kh?g

Quang-minh-Tr?g-Vương quan-s? thấy.

Như-Lai th?g đạt tất cả ph?

Nơi ph? t?h kia đều chiếu r?/font>

Kh?g nghi?g kh?g động như Tu-Di

Sư-Tử-?-Vương m? giải-tho?.

Phật từ thuở trước kiếp l? xa

Biển rộng hoan-hỷ s? v?tận

V?thế ai thấy đều th?h ưa

Trang-Nghi?-Ấm-Vương được chứng nhập.

R?biết ph?-giới kh?g h?h tướng

Biển ba-la-mật đều đầy đủ

Đại-quang phổ tế c? ch?g-sanh

Tu-Di-? Vương đ?tỏ ngộ.

?g xem Như-Lai sức tự-tại

Mười phương thị-hiện khắp đồng đều

S?g soi tỏ ngộ c? ch?g-sanh

Nhạo-Quang-Minh Vương đ?kh? chứng.

Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thi?-Khẩn-Na-La Vương được giải-tho?-m? khắp sanh tất cả c?g-hạnh hỷ-lạc.

Diệu-Hoa-Tr?g-Khẩn-Na-La Vương được giải-tho?-m? c?thể sanh ph?-hỷ v?thượng khiến tất cả được an-vui.

Chủng-Chủng-Trang-Nghi? Vương được giải-tho?-m? tất cả c?g-đức đầy đủ t? tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.

Duyệt-?Hống-Thinh Vương được giải-tho?-m? thường n? ra tất cả tiếng duyệt ?khiến người nghe l? khỏi ưu-bố.

Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-tho?-m? đại-bi an-lập tất cả ch?g-sanh khiến gi?-ngộ cảnh sở-duy?.

Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-tho?-m? thị-hiện tất cả sắc th? vi-diệu.

Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghi? Vương được giải-tho?-m? r?biết tất cả quả th?thắng trang-nghi? từ nghiệp n? sanh.

Vi-Diệu-Hoa-Tr?g Vương được giải-tho?-m? kh? quan-s? tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả b?.

Động-Địa-Lực Vương được giải-tho?-m? m? thường khởi tất cả sự lợi-?h ch?g-sanh.

Oai-M?h-Chủ Vương được giải-tho?-m? kh? biết v?kh? nhiếp phục t? niệm của tất cả Khẩn-Na-La.

L? đ? Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Khẩn-Na-La rồi n? kệ rằng :

Thế-gian tất cả sự an-vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Đạo-Sư lợi-?h c? ch?g-sanh

Khắp l? chỗ quy-y cứu-hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc

Thế-gian đều được kh?g c?g tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu-Hoa-Tr?g-Vương được tỏ ngộ.

Biển c?g-đức Phật kh?g c?g tận

Cầu bi?-tế kia bất-khả-đắc

Quang-Minh chiếu s?g khắp mười phương

Trang-Nghi? Vương đ? m? giải-tho?.

Như-Lai đại-? thường diễn th?g

Khai ph? chơn thật l? ưu-n?

Ch?g-sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt-?Hống-Thinh hay t? thọ.

T? xem Như-Lai sức tự-tại

Đều do thuở trước si?g h?h đạo

Đại-bi cứu người khiến sạch trong

Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.

Như-Lai kh?được thấy v?nghe

Ức kiếp ch?g-sanh mới được gặp

Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghi?

Phổ-Nhạo-Kiến Vương đ?xem thấy.

?g xem Như-Lai đại tr?huệ

Quần-sanh t? nguyện đều khắp ứng

Đạo nhứt-thiết-tr?đều tuy? b?

Tối-Thắng-Trang-Nghi? hay r?biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-ngh?/font>

Ch?g-sanh khổ vui đều do đ?/font>

Tất cả như vậy hay chỉ b?

Vi-Diệu-Hoa-Tr?g quan-s? thấy.

Chư Phật thần-th?g kh?g xen dứt

Mười phương đại-địa thường chấn động

Tất cả ch?g-sanh chẳng biết hay

Động-Địa-Lực Vương hằng thấy r?

Ở nơi ch?g-hội hiện thần th?g

Ph?g đại quang-minh khiến gi?-ngộ

Hiển b? tất cả cảnh Như-Lai

Oai-M?h-Chủ Vương hay quan-s?.

Đại-Tốc-Tất-Lực Ca-L?-La Vương được giải-tho?-m? v?ngại-v?trước-nh? quan-s? khắp ch?g-sanh giới.

Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-tho?-m? khắp an-trụ ph?-giới gi?-h? ch?g-sanh.

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-tho?-m? khắp th?h-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.

Bất-Thối-T?-Trang-Nghi? Vương được giải-tho?-m? sức dũng-m?h v? cảnh-giới Như-Lai.

Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Tr?Lực Vương được giải-tho?-m? v? biển c?g-hạnh tr?huệ rộng lớn của Phật.

Ki?-Ph?-Tịnh-Quang Vương được giải-tho?-m? th?h-tựu v?bi? ch?g-sanh sai- biệt-tr?

Diệu-Nghi?-Quan-Kế Vương được giải-tho?-m? trang-nghi? th?h Phật-ph?.

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-tho?-m? th?h-tựu sức b?h-đẳng bất-khả hoại.

Phổ-Qu?-Hải Vương được giải-tho?-m? r?biết tất cả th? ch?g-sanh m?v?hiện h?h.

Long-Ấm-Đại-Mục-Tinh Vương được giải-tho?-m? tr?hạnh v? khắp sanh-tử của tất cả ch?g-sanh.

L? đ? Đại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? tất cả ch?g Ca-L?-La rồi n? kệ rằng :

Phật-nh? rộng-lớn kh?g ngằn m?/font>

Thấy khắp mười phương c? quốc-độ

Trong đ?ch?g-sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần-th?g đều điều-phục.

Thần-th?g của Phật sức v?ngại

Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề

Thuyết ph? như m? đều khắp đầy

Bửu-Kế l?g nghe l?g tin thuận.

Phật thuở xa xưa tự-tại c? hạnh

Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật

C?g-dường tất cả chư Như-Lai

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật s? tin hiểu.

Như-Lai trong mỗi một chưn l?g

Một niệm hiện khắp v?bi? hạnh

Cảnh giới Như-Lai rất kh?suy

Bất-Thối-Trang-Nghi? đều thấy r?

Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-ngh?/font>

Tất cả ch?g-sanh kh?g lường được

C?g-đức tr?huệ của Đạo-Sư

Nhiếp-Tr?Lực Vương đạo giải tho?.

Như-Lai v?lượng tr?huệ-quang

Hay dứt ch?g-sanh lưới nghi hoặc

Cứu-hộ tất cả c? thế-gian

Khi?-Ph?-Tịnh-Quang thọ-tr?được.

Ph?-th?h rộng lớn kh?g thể c?g

C? thứ ph?-m? v?lượng số

Đức Phật ra đời rộng mở b?

Diệu-Nghi?-Quan-Kế đ?tỏ r?

Tất cả chư Phật một ph?-th?

Chơn-như b?h-đẳng v?ph?-biệt

Phật d?g sức n? thường an-trụ

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở c? c? nhiếp ch?g-sanh

Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp

C? thứ phương-tiện hiện điều-phục

Phổ-Qu?-Hải Vương đ?được ngộ.

Phật xem tất cả c? quốc-độ

Đều nương nghiệp-hải m?an-trụ

Rưới khắp ph?-vũ ở trong kia

Long-Ấm-Tinh Vương được giải-tho?.

La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-tho?-m? hiện l? chủ t? thắng trong đại-hội.

Tỳ-Ma-Chất-Đa-Vương được giải-tho?-m? thị-hiện v?lượng kiếp.

Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-tho?-m? ti?-diệt khổ tất cả ch?g-sanh khiến thanh-tịnh.

Đại-Quyến-Thuộc Vương được giải-tho?-m? tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghi?.

B?Tr?Vương được giải-tho?-m? chấn-động thập-phương v?bi? cảnh-giới.

Biến-Chiếu Vương được giải-tho?-m? c? thứ phương-tiện an lập tất cả ch?g-sanh.

Ki?-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghi? Vương được giải-tho?-m? khắp họp thiện căn sạch c? nhiễm trước chẳng thể ph?hoại.

Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương được giải-tho?-m? sức đại-bi kh?g nghi lầm.

Hiện-Thắng-Đức Vương được giải-tho?-m? khắp khiến thấy Phật thờ k?h c?g-dường tự-tại c? thiện-căn.

Thiện-Ấm Vương được giải-tho?-m? c?g-hạnh quyết-định b?h-đẳng khắp v? tất cả lo?.

L? đ?La-H? Vương thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g A-Tu-La rồi n? kệ rằng :

Tất cả mười phương quảng-đại ch?g

Phật th?đặc nhứt trong tất cả

Quang-minh chiếu khắp đồng hư-kh?g

Trước c? ch?g-sanh đều khắp hiện.

Trăm ng? mu? kiếp c? quốc-độ

Trong một s?-na đều hiện r?/font>

Ph?g quang độ người đồng khắp đều

T?-Ma-Chất-Đa vui khen ngợi.

Như-Lai cảnh-giới kh?g ai bằng

C? thứ ph? m? thường lợi-?h

Ch?g-sanh c?khổ đều dứt trừ

Xảo-Huyễn-Thuật Vương đ?được thấy.

Trong v?lượng kiếp tự-tại khổ hạnh

Lợi-?h ch?g-sanh l? thanh-tịnh

Do đ? Phật-tr?trọn vi?-th?h

Đại-Quyến-Thuộc Vương đ?thấy r?

V?ngại v?đẳng đại thần-th?g

Khắp động mười phương tất cả c?

Chẳng khiến ch?g-sanh c?sợ kinh

Đại-lực nơi đ? đ?r?biết.

Phật hiện ra đời cứu ch?g-sanh

Đạo nhứt-thiết-tr?đều khai-thị

Đều khiến bỏ khổ được an-vui

Nghĩa đ?, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.

Tất cả biển phước của thế-gian

Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh

Phật hay khai-thị đạo giải-tho?

Ki?-Cố-Trang-Nghi? được chứng nhập.

Phật đại-bi-th? kh?g ai bằng

Đi khắp v?ngại đều khiến thấy

Dường như h?h b?g hiện thế-gian

Nhơn-Huệ hay tuy? c?g-đức Phật.

Thần-th?g rộng lớn kh?g ai s?h

Khắp chốn hiện th? đầy ph?-giới

Đều ngồi dưới cội đại bồ-đề

Nghĩa n?, Thắng-Đức hay tuy? thuyết.

Như-Lai ng? trước tu c?g-hạnh

Trải qua c? lo? đều c?g khắp

Tho? khổ ch?g-sanh kh?g c?thừa

Thi?-Ấm ca-ngợi c?g-đức Phật.

IV.- CHƯ THẨN-CHỦ GIẢI-THO?-M?

Thị-Hiện-Cung-Điện Chủ-Tr?Thần được giải-tho?-m? khắp v? tất cả thế-gian. Ph?-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-tho?-m? quan-s? khắp tất cả ch?g-sanh đều khiến lợi-?h vui mừng đầy đủ. Nhạo-Thắng-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? hay ph?g v?bi? ph? quang-minh đ?g th?h ưa. Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-tho?-m? khai ph? t? tin hiểu thanh-tịnh của tất cả ch?g-sanh. Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-tho?-m? chứa nh? trang-nghi? c?g-lực quang-minh rộng khắp. Nhạo-T?-Hỉ-Mục Thần được giải-tho?-m? khai ngộ khắp tất cả ch?g-sanh khổ vui đều khiến được ph?-lạc. Qu?-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-tho?-m? th? sai-biệt thập phương ph?-giới. Đại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-tho?-m? cứu hộ tất cả ch?g-sanh khiến được an-lạc. Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-tho?-m? c?g-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-tho?-m? tiếng tăm đồn khắp nơi ch?g-sanh thấy Phật đều được lợi-?h.

L? đ? Thị-Hiện-Cung-Điện Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Tr?Thần rồi n? kệ rằng :

Phật-tr?như kh?g v?c?g tận

Quang-minh soi s?g khắp mười phương

T? h?h ch?g-sanh đều biết r?h

Thế-gian kh?g nơi n? chẳng đến.

Biết l?g sở-th?h của ch?g-sanh

Theo cơ diễn n? v?lượng ph?

C?nghĩa rộng lớn đều kh?g đồng

Ph?-Khởi-Huệ-Hương thấy được r?

Phật ph?g quang-minh chiếu thế-gian

Thấy nghe vui mừng kh?g luống mất

Chỉ b? tịch-diệt chỗ rộng s?

Nhạo-Thắng-Trang-Nghi? l?g tỏ ngộ.

Phật rưới Ph?-vũ v?bi?-lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện-căn tối-thắng từ đ? sanh

Hoa-Hương-Diệu-Quang r?biết được.

Khắp v? ph?-m? sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh

Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.

Nhiều m? phương-tiện h? quần-sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ?h

Đều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo-T?-Hỉ-Mục thấy như vậy.

Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian

Mười phương ph?-giới đều kh?g s?

Thể-t?h chẳng c?cũng chẳng kh?g

Qu?-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.

Ch?g-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như-Lai xuất thế v?thương x?

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Đại-Bi-Oai-Lực m? giải-tho?.

Ch?g-sanh tr? ch? trong đ? d?

Phật v?thuyết ph? cho th?g hiểu

Đều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện-Căn-Quang-Chiếu m? ngộ nhập.

Như-Lai phước-đức đồng hư-kh?g

Từ đ? nở sanh thế-gian phước

Chỗ l? của Phật trọn kh?g hư

Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-tho?.

Phổ-Đức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-tho?-m? tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện. Hỉ-Căn-Qu?-Thế Thần được giải-tho?-m? tướng c?g-đức tướng c?g-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-?. Hộ-Thế-Tinh-Kh?Thần được giải-tho?-m? hiện khắp thế-gian điều phục ch?g-sanh. Tịch-Tịnh-Hải-Ấm Thần được giải-tho?-m? chứa nh? l?g hoan-hỷ rộng lớn. Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-tho?-m? ng? ? duyệt ?tự-tại rộng lớn. Phổ-Ph?-Thọ-Hoa Thần được giải-tho?-m? tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ. B?h-Đẳng-Hộ-Dục Thần được giải-tho?-m? khai-ngộ ch?g-sanh khiến th?h-thục thiện-căn. Du-H?Kho?-Lạc Thần được giải-tho?-m? v?bi? từ cứu-hộ ch?g-sanh. Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-tho?-m? đại-bi khắp hiện trang-nghi?. Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-tho?-m? khiến khắp tất cả ch?g-sanh sở-th?h được đầy đủ.

L? đ? Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Dạ-Thần m?n? kệ rằng :

C? ng? n? xem c?g-hạnh Phật

Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-kh?g

Biển dục kh?g bờ l? sạch trong

Chiếu mười phương đoan-nghi? thanh-tịnh.

Tất cả thế-gian đều th?h thấy

V?lượng ức kiếp một lần gặp

Đại-bi thương người đều khắp c?g

Hỉ-Can-Qu?-Thế quan-s? thấy.

Đạo-Sư cứu hộ c? thế-gian

Ch?g-sanh thấy Phật hiện trước m?h

L? cho c? lo? đều thanh-tịnh

Hộ-Thế-Tinh-Kh?đ?biết r?

Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ

Rộng lớn v?bi? chẳng lường được

V?thế người thấy đều th?h ưa

Tịch-Tịnh-Hải-Ấm hiểu biết được.

Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phương m?hằng tịch

Khiến khắp ch?g-sanh ?sạch trong

Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.

Giữa nh? ch?g-sanh kh?g phước-đức

Phật bực đại-phước trang-nghi? s?g

Khai ph? tịch-diệt l? cấu trần

Phổ-Ph?-Thọ-Hoa đ?được ngộ.

Muời phương khắp hiện đại thần th?g

Tất cả ch?g-sanh đều điều phục

C? thứ sắc tướng đều khiến xem

B?h-Đẳng-Hộ-Dục quan-s? được.

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh

Cứu hộ ch?g-sanh đ?khắp c?g

Du-H?Kho?-Lạc m? giải-tho?

Ch?g-sanh ngu-si thường loạn đụt

T? họ cứng độc rất đ?g sợ

Như-Lai xuất thế v?x? thương

Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu-h?h v?ch?g-sanh

Tất cả ch?nguyện đều đầy đủ

Do đ? đức tướng đều vi? th?h

Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.

Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-tho?-m? năng-lực khắp cứu-hộ. Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? trọn n? c?g-lực thần-th?g h?-độ khắp tất cả ch?g-sanh. Quang-Hạnh-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? đại-quang-minh ph?tất cả chướng sanh hỉ-lạc. Ch?-H?h-Bất-Ngại Thần được giải-tho?-m? hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh-Đoạn-M?Hoặc Thần được giải-tho?-m? thị-hiện danh hiệu ph? sanh c?g-đức đồng số tất cả ch?g-sanh. Biến-Du-Tịnh-Kh?g Thần được giải-tho?-m? hằng ph?-diệu-? khiến người nghe đều hoan-hỉ. V?-Tr?g-Đại-Ấm Thần được giải-tho?-m? như rồng khắp rưới mưa khiến ch?g-sanh hoan-hỉ. Kế-Mục-V?Loạn Thần được giải-tho?-m? được giải-tho?-m? năng-lực tự-tại v?sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả ch?g-sanh. Phổ-Thế-Nghiệp Thần được giải-tho?-m? quan-s? c? thứ hạnh-nghiệp trong tất cả th?sanh. Ch?-Biến-Du-L? Thần được giải-tho?-m? c?g việ l? đều rốt r? sanh sự hoan-hỉ tất cả ch?g-sanh.

L? đ? Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Phương Thần rồi n? kệ rằng :

Như-Lai tự-tại hiện ra đời

Tất cả quần-sanh đều gi?-h?

Chỉ b? khiến ngộ c? ph?-m?

Đều khiến được th?h v?lượng tr?

Thần-th?g v?lượng khắp ch?g-sanh

T? họ sở th?h m?hiện tướng

Người thấy đều được l? khổ lo

Phổ-Hiện-Quang-Minh m? giải-tho?.

Trong biển m?tối của ch?g-sanh

Phật hiện đuốc ph? rất s?g suốt

S?g đ?chiếu khắp người đều thấy

Quang-Hạnh-Trang-Nghi? đ?tự-tại.

Đầy đủ c? tiếng của thế-gian

Khắp chuyển ph?-lu? người đều hiểu

Ch?g-sanh nghe ph? phiền-n? trừ

Ch?-H?h-Bất-Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế-gian

Hồng danh của Phật đồng số đ?/font>

Đều khiến ch?g-sanh l? m?lầm

Vĩnh-Đoạn-M?Hoặc quan-s? biết.

Nếu c?ch?g-sanh đến trước Phật

Được nghe diệu-? của Như-Lai

Họ đều sanh l?g rất vui mừng

Biến-Du-Tịnh-Kh?g ngộ ph? đ?

Phật ở trong mỗi mỗi s?-na

Khắp rưới v?bi? đại-ph?-vũ

Đều khiến ch?g-sanh phiền-n? trừ

V?-Tr?g-Đại-Ấm r?biết được.

Tất cả thế-gian những biển nghiệp

Phật xưa khai-thị đồng kh?g kh?

Khắp khiến ch?g-sanh nghiệp-hoặc trừ

Kế-Mục-V?Loạn đ?r?thấu.

Nhứt-Thiết-Tr?địa vốn v?bi?

Tất cả t? niệm của ch?g-sanh

Như-Lai soi thấy đều r?r?g

Phổ-Qu?-Thế-Nghiệp m? rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu c?g-hạnh

Đủ v?lượng m? ba-la-mật

Đại-bi thương x? lợi ch?g-sanh

Ch?-Biến-Du-L? được giải-tho?.

Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Kh?g-Thần được giải-tho?-m? biết khắp tất cả t? ch?g-sanh trong c? lo?. Phổ-Du-Th?-Quảng Thần được giải-tho?-m? khắp v? ph?-giới. Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-tho?-m? r?thấu v?bi? cảnh-giới th?-tướng. Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-tho?-m? hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả ch?g-sanh. Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-tho?-m? khắp qu?-s? tư-duy biển c?g-hạnh rộng lớn. V?Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-tho?-m? đại-bi quang khắp cứu-hộ ?h nạn tất cả ch?g-sanh. V?Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-tho?-m? v? khắp tất cả phước-đức lực v?sở-trước. Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? hay khiến t? tất cả ch?g-sanh l? c?-chướng được thanh-tịnh. Th?-Viễn-Diệu-Ấm Thần được giải-tho?-m? tr?quang-minh thấy khắp mười phương. Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-tho?-m? chẳng động bổn xứ m?hiện khắp thế-gian.

L? đ? Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Kh?g-Thần rồi kệ rằng :

Như-Lai mắt rộng lớn

Như hư-kh?g thanh-tịnh

Thấy khắp c? ch?g-sanh

Tất cả đều tỏ r?

Th? Phật rất s?g ch?

Chiếu khắp mười phương c?

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ-Du-Thần xem thấy.

Th? Phật như hư-kh?g

V?sanh v?sở-thủ

V?t?h v?khả-đắc

C?-Tường Thần r?thấu.

Phật từ v?lượng kiếp

Rộng n? c? th?h đạo

Dứt trừ chướng ch?g-sanh

Ly-Chướng Thần được ngộ.

T? xem Phật thuở xưa

Tu tập bồ-đề hạnh

V?an-lạc thế-gian

Diệu-Kế-Thần được thấy.

Tất cả c? ch?g-sanh

Lưu chuyển biển sanh-tử

Phật ph?g diệt-khổ-quang

V?Ngại-Thần thấy r?

Tạng c?g-đức thanh-tịnh

L? phước điền thế-gian

D?g tr?huệ hiển b?

Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.

Ch?g-sanh thường si-m?/font>

Lưu-chuyển trong đường hiểm

V?họ Phật ph?g quang

Ly-Cấu Thần chứng được

Tr?huệ kh?g ngằn m?/font>

Hiện khắp c? quốc-độ

Quang-minh chiếu thế-gian

Diệu-Ấm Thần thấy Phật.

Phật v?độ ch?g-sanh

Khắp mười phương tu-tập

T? nguyện lớn kh?g lường

Quang-Biến Thần thấy biết.

V?Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-tho?-m? v? khắp Phật-ph? v?tất cả thế-gian. Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-tho?-m? Phật xuất hiện trong v?lượng quốc-độ đều c?g-dường rộng lớn. Phi?-K?h-V?-Tr?g Thần được giải-tho?-m? d?g hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả ch?g-sanh. Tịnh-Quang-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? khắp sanh thiện căn tất cả ch?g-sanh khiến dứt trừ n? chướng nặng. Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-tho?-m? c?thể ph?v?bi? ch?g ?-ma. Đại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-tho?-m? dứt hẳn sự sợ h? tất cả ch?g-sanh. Thọ-Diễu-Th?-Kế Thần được giải-tho?-m? biển biện-t? v? thật-tướng của tất cả ph?.

Phổ-H?h-V?Ngại Thần được giải-tho?-m? tạm phương tiện điều phục tất cả ch?g-sanh. Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần được giải-tho?-m? nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng. Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-tho?-m? t? thuận tất cả ch?g-sanh thật h?h v?ngại.

L? đ? V?Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Phong-Thần rồi n? kệ rằng :

Tất cả Phật-Ph? rất s? rộng

Phương-tiện v?ngại khắp v? được

Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian

Kh?g tướng, kh?g h?h, kh?g ảnh tượng.

?g xemnl thuở xa xưa

Một niệm c?g-dường v?lượng Phật

Như vậy dũng-m?h hạnh bồ-đề

Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.

Như-Lai cứu-thế bất-tư-ngh?/font>

Tất cả phương-tiện kh?g luống uổng

Đều khiến ch?g-sanh l? khổ lo

Phi?-K?h-V?-Tr?g m? giải-tho?.

Ch?g-sanh v?phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, c? đầy, thường che đậy

Đều khiến tất cả được tho? l?

Tịch-Quang-Trang-Nghi? được r?biết.

Thần-th?g rộng lớn của Như-Lai

Dẹp trừ tất cả lo? ma chướng

Bao nhi? phương-tiện d?g nhiếp trừ

Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-s? thấy.

Chưn l?g của Phật diễn diệu-?

Tiếng Phật thế-gian đều c?g khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Đại-Thinh-Biến-Hống r?biết được.

Phật ở tất cả c? quốc-độ

Trong v?lượng kiếp thường diễn-thuyết

Biện-t? vi-diệu của Như-Lai

Thọ-Diễu-Th?-Kế đ?được hiểu.

Như-Lai tất cả m? phương-tiện

Tr?v? trong đ?đều v?ngại

Cảnh-giới v?bi? kh?g ai bằng

Phổ-H?h V?Ngại được giải-tho?.

Như-Lai cảnh-giới kh?g ngằn m?/font>

Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy

M?th? tịch-tịnh kh?g tướng-h?h

Chủng-Chủng-Cung-Điện được chứng nhập.

Như-Lai nhiều kiếp tu c?g-hạnh

Tất cả tr?lực đều vi? m?

Thuận theo thế-ph? ứng ch?g-sanh

Đại-Quang-Phổ-Chiếu đ?được thấy.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-tho?-m? đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.

Phổ-Tập-Quang-Tr?g Thần được giải-tho?-m? c?thể dứt c? nghiệp-hoặc tr? ch? khổ của tất cả ch?g-sanh.

Đại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-tho?-m? tạng đại-bi phước-lạc v?động.

Ch?g-Diệu-Cung-Điện Thần được giải-tho?-m? quan-s? Như-Lai thần-th?g-lực thị-hiện v?bi?-tế.

V?Tận-Quang-Kế Thần được giải-tho?-m? quang-minh chiếu diện v?bi? hư kh?g giới.

Chủng-Chủng Diệm-Nh? Thần được giải-tho?-m? c? thứ phước trang-nghi? quang-minh tịch-tịnh.

Thập-Phương-Cung-Điện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-tho?-m? dứt những khổ n? của tất cả c? lo?.

Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-tho?-m? tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-tho?-m? ph?hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.

L?-Ấm-Điển-Quang Thần được giải-tho?-m? th?h-tựu tất cả nguyện-lực ?-thinh chấn-động.

L? đ? Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-H? thần rồi n? kệ rằng :

?g xem Như-Lai tinh-tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư-ngh?/font>

V?độ ch?g-sanh hiện thế-gian

Bao nhi? ? chướng khiến đều dứt.

Ch?g-sanh ngu-si sanh kiến chấp

Phiền-n? như th? như lửa ch?

Đạo-Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ-Tập-Quang-Tr?g được tỏ ngộ.

Phước-đức như kh?g v?c?g tận

Cầu t? bi?-tế bất-khả-đắc

Phật đại-bi-lực kh?g động lay

Đại-Quang-Biến-Chiếu l?g vui đẹp.

T? xem c?g-hạnh của Như-Lai

Trải v?lượng kiếp kh?g ngằn m?/font>

Như vậy thị-hiện sức thần-th?g

Ch?g-Diệu-Cung Thần đ?r?biết.

Ức kiếp tu h?h chẳng thể suy

Cầu t? bi?-tế chẳng thể biết

Diễn ph? thật tướng khiến vui mừng

V?Tận-Quang-Thần quan-s? thấy.

Mười phương chỗ c?v?lượng ch?g

Đại-ch?g hiện-tiền chi?-ngưỡng Phật

Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian

Chủng-Chủng-Diệm-Nh? hay r?thấu.

Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian

Ngồi trong tất cả cung-điện b?

Tuy? thuyết đại ph? rộng v?bi?

Thập-Phương-Cung-Thần m? giải-tho?.

Chư Phật tr?huệ rất rộng s?

Thế-gian tự-tại đều khắp hiện

Thuyết minh r?h rẽ chơn thật l?/font>

Oai-Quang-Tự-Tại ngộ m? n?.

Kiến-chấp ngu-si bị che tối

Ch?g-sanh m?lầm thường lưu chuyển

V?họ Phật dạy diệu-ph? m?

Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.

Ch?nguyện rộng lớn bất-tư-ngh?/font>

Thập-lực lục-độ đ?thanh-tịnh

Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời

L?-Ấm-Điển-Quang r?biết được.

Phổ-Hưng-V?-Tr?g Chủ-Thủy-Thần được giải-tho?-m? từ-t? b?h-đẳng lợi-?h tất cả ch?g-sanh.

Hải-Triều-V?-Ấm Thần được giải-tho?-m? v?bi? ph? trang nghi?.

Diệu-Sắc-Lu?-Kế Thần được giải-tho?-m? quan-s? ch?g-sanh đ?g gi? h? d?g phương tiện nhiếp thọ.

Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-tho?-m? khắp diễn b? cảnh-giới thậm-th? của chư Phật.

Ly-Cấu-Hương-T?h Thần được giải-tho?-m? khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.

Phước-Kiều-Quang-Ấm Thần được giải-tho?-m? thanh-tịnh ph?-giới v?tướng v?t?h.

Tri-T?-Tự-Tại Thần được giải-tho?-m? biển đại-bi v?tận.

Tịnh-Hỷ-Thiện-Ấm Thần được giải-tho?-m? đại hoan-hỷ trong đạo-tr?g ch?g hội Bồ-T?.

Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-tho?-m? d?g sức đại phước-đức v?ngại khắp xuất hiện.

Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-tho?-m? quan-s? tất cả ch?g-sanh ph?-khởi phương-tiện điều-phục như hư-kh?g.

L? đ?Phổ-Hưng-V?-Tr?g Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Thủy Thần rồi n? kệ rằng :

Thanh-Tịnh từ-bi s?-trần số

Cộng sanh một tướng của Như-Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đ? nh? Phật kh?g nh? đủ.

Thế-T? thuở xưa l? tu h?h

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

C?g hạnh tu h?h kh?g nh? mỏi

Phương-tiện như đ? V?-Ấm biết.

Phật trong tất cả mười phương c?

Vắng lặng bất-động kh?g lai khứ

Đều khiến ch?g-sanh thấy th? Phật

Diệu-Sắc-Lu?-Kế hay ngộ nhập.

Như-Lai cảnh-giới v?bi? lượng

Tất cả ch?g-sanh chẳng biết được

Diệu-Ấm diễn-thuyết khắp mười phương

Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.

Thế-T? quang-minh v?c?g-tận

Chiếu khắp ph?-giới bất-tư-nghị

Thuyết ph? gi?-h? độ ch?g-sanh

Ly-Cấu-Hương-T?h quan-s? thấy.

Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-kh?g

V?tướng v?h?h mười phương khắp

Tất cả ch?g-hội đều được thấy

Phước-Quang-Ấm Thần kh? quan-s?.

Phật xưa tu tập m? đại-bi

T? Phật rộng khắp đồng ch?g-sanh

Dường như m? lớn hiện thế-gian

M? giải-tho? n? Tri-T? biết.

Tất cả thập-phương c? quốc-độ

Đều thấy Như-Lai ngự ph? t?

Khai ngộ r?h rẽ đại bồ-đề

Tịnh-Hỷ-Thiện-Ấm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ l? kh?g chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả c?

C? nơi thị-hiện đại thần-th?g

Phổ-Hiện-Oai-Quang đ?ngộ được.

Tu-tập v?bi? hạnh phương-tiện

Khắp c? ch?g-sanh đều đầy đủ

Thần-th?g diệu-dụng chẳng tạm dừng

Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-tho?-m? d?g th? ch? b? trang-nghi? t? b?h-đẳng bố-th? phước-đức cho tất cả ch?g-sanh.

Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tr?g-Thần được giải-tho?-m? phương-tiện kh? giữ-g? thiện-căn của tất cả ch?g-sanh.

Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-tho?-m? c?thể l? cạn biển phiền-n? của tất cả ch?g-sanh.

Hằng-Trụ-Ba-L?g Thần được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh l? ?-đạo.

C?-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-tho?-m? khắp dứt trừ đại si-?.

Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-tho?-m? dứt trừ tất cả sự khổ của c? lo? ma m?ban cho sự an-lạc.

Phổ-Tr?Quang-Vị Thần được giải-tho?-m? chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả ch?g-sanh.

Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-tho?-m? xuất-sanh tất cả bửu chủng-t?h bồ-đề t?.

Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-tho?-m? biển c?g-đức t? bất động.

Hải-Triều-L?-Ấm Thần được giải-tho?-m? v? khắp m? ph?-giới tam-muội.

L? đ? Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Hải Thần rồi n? kệ rằng :

Bất-khả-tư-ngh?biển đại-kiếp

C?g dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem c?g-đức th?quần-sanh

Do đ? đoan nghi? kh?g ai s?h.

Tất cả thế-gian đều xuất-hiện

Ch?g-sanh căn dục đều biết r?/font>

V?họ hoằng tuy? biển ph?-m?

Bất-Hoại-Kim-Tr?g vui được ngộ.

Phật l?đạo-sư của thế-gian

Ph?-v? ph?-vũ chẳng lường được

Ti? cạn biển khổ vốn v?c?g

Bất-Tạp-Trần-Cấu m? ngộ nhập.

Phiền-n? che đậy c? ch?g-sanh

Lưu-chuyển c? lo? chịu khổ n?

V?họ khai-thị cảnh Như-Lai

Hằng-Trụ-Ba-Thần đ?chứng được.

Phật trong nhiều kiếp kh?nghĩ b?

Tu h?h c?g-hạnh v?c?g tận

Dứt hẳn lưới nghi của ch?g-sanh

C?-Tường-Bửu-Nguyệt đ?được biết.

Phật thấy ch?g-sanh thường khủng bố

Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn

Khai đạo v?thượng của Như-Lai

Diệu-Hoa Long-Kế đ?hiểu được.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-ngh?

Ph?-giới hư-kh?g tướng b?h-đẳng

Trừ sạch lưới nghi của ch?g-sanh

Tr?Quang-Vị-Thần hay tuy? thuyết.

Phật-nh? thanh-tịnh bất-tư-ngh?/font>

Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy

Đem đạo vi-diệu dạy ch?g-sanh

Bửu-Diệm-Hoa-Quang t? tỏ ngộ.

Ma qu? rộng lớn số v?lượng

Trong một s?-na đều trừ diệt

T? kh?g lay động kh?nghĩ lường

Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.

Khắp mười phương c? diễn diệu-?

Mười phương ph?-giới đều c?g khắp

Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai

Hải-Triều-Ấm Thần được r?biết.

Phổ-Ph?-Tấn-Lưu Chủ-H?Thần được giải-tho?-m? khắp mưa v?bi? ph?-vũ.

Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-tho?-m? khắp hiện trước tất cả ch?g-sanh khiến l? hẳn phiền-n?.

Ly-Trần-Tịnh-Nh? Thần được giải-tho?-m? d?g phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-n? trần cấu của tất cả ch?g-sanh.

Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-tho?-m? hằng ra tiếng lợi-?h ch?g-sanh.

Phổ-Cứu-Hộ-Ch?g-Sanh Thần được giải-tho?-m? thường sanh l?g từ kh?g n? hại đối với tất cả h?-thức.

V?Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-tho?-m? khắp thị-hiện tất cả căn l?h m?-mẻ.

Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-tho?-m? tu h?h đầy đủ bố-th?khiến tất cả ch?g-sanh l? hẳn bỏn-sẻn.

Quảng-Đức-Thắng-Tr?g Thần được giải-tho?-m? l? tất cả phước-điền hoan-hỷ.

Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-tho?-m? hay khiến tất cả ch?g-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ s?-độc được hoan-hỷ.

Hải-Đức-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? hay khiến tất cả ch?g-sanh v? biển giải-tho? thường hưởng vui đầy đủ.

L? đ?Phổ-Ph?-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-H?Thần rồi n? kệ rằng :

Như-Lai thuở trước v?ch?g-sanh

Tu tập ph?-hải v?bi? hạnh

Dường như mưa rưới tan n?g nực

Dứt hết phiền n? của ch?g-sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-ngh?

Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian

Căn-t?h thuần-thục khiến ngộ đạo

Phổ-Khiết-Tuyền Thần t? được ngộ.

Đại-bi phương-tiện khắp ch?g-sanh

Đều hiện trước họ thường gi? h?

Khiến họ dứt sạch phiền n? nhơ

Tịnh-Nh? thấy đ? rất vui đẹp.

Phật diễn diệu-? đều khiến nghe

Ch?g-sanh ưa th?h l?g hoan-hỷ

Đều khiến trừ sạch v?lượng khổ

Biến-Hống Thần đ? được giải-tho?.

Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề

V?lợi ch?g-sanh v?lượng kiếp

Do đ?quang-minh khắp thế-gian

Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết r?

Phật xưa tu-h?h v?ch?g-sanh

Phương tiện gi? h? khiến th?h thục

Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền

V?Nhiệt-Quang-Thần đ?được thấy.

Bố-th?rất rộng lớn v?c?g

Tất cả ch?g-sanh đều lợi ?h

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu-h?h thật phương tiện

Th?h tựu v?bi? biển c?g-đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Đức-Thắng-Tr?g-Thần l?g vui th?h.

Ch?g-sanh phiền n? đều trừ sạch

Từ t? b?h đẳng với o? th?/font>

N? được quang-minh chiếu khắp nơi

Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy r?

Phật l?biển phước-điền c?g-đức

Hay khiến ch?g-sanh l? điều-?

Nhẫn đến th?h-tựu đại bồ-đề

Hải-Đức-Minh-Thần được giải-tho?.

Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Gi?Thần được giải-tho?-m? đem ph?-vị cho ch?g-sanh khiến th?h-tựu th? Phật.

Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-tho?-m? hay khiến tất cả ch?g-sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-tho?-m? d?g tất cả ph? m? vi? m? l? cho c? cảnh-giới đều thanh-tịnh.

Tăng-?h-Tinh-Kh?Thần được giải-tho?-m? thấy đại-bi v?lượng thần-th?g biến h? của Phật.

Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-tho?-m? khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống kh?g hư mất.

Diệu-Nghi?-Ho?-Kế Thần được giải-tho?-m? khắp ph? hoa tịnh-t? của ch?g-sanh.

Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-tho?-m? đại-từ cứu-tế ch?g-sanh khiến th? lớn biển phước-đức.

Th?h-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-tho?-m? rộng khai thị tất cả h?h ph?.

Kiến-Giả-?-Nhạo Thần được giải-tho?-m? hay khiến ph?-giới ch?g-sanh xa l? những điều ? giải-đ? ưu-n? đều được thanh-tịnh.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? quan-s? thiện căn của tất cả ch?g-sanh t? thuận thuyết ph? khiến ch?g hội được vui mừng đầy đủ.

L? đ?Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-s? khắp hết tất cả ch?g Chủ-Gi?Thần rồi n? kệ rằng :

Như-Lai V?thượng biển c?g-đức

Khắp hiện đ? s?g chiếu thế-gian

Tất cả ch?g-sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng s? thừa.

Thế-T? c?g-đức v?lượng bi?

Ch?g-sanh được nghe chẳng luống bỏ

Đều khiến l? khổ thường vui mừng

Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.

Như-Lai tr?lực đều vi? m?

C?g-đức trang-nghi? hiện thế-gian

Điều phục tất cả lo? ch?g-sanh

Ph? n? Dũng-Kiện được chứng r?

Phật xưa tu tập biển đại-bi

T? Phật niệm niệm khắp thế-gian

Thần-th?g của Phật thật v?bi?

Tăng-Tinh-Kh?Thần quan-s? thấy.

Phật khắp thế-gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện kh?g luống bỏ

Ch?g-sanh phiền-n? đều sạch trừ

Sanh-Căn-Quả Thần được giải-tho?.

Phật l?biển tr?của thế-gian

Ph?g tịnh Quang-minh đều c?g khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đ? sanh

Diệu-Nghi?-Kế Thần được ngộ nhập.

Phật qu? thế-gian khởi từ t?

V?lợi ch?g-sanh m?xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui l?h

Nhuận-Tinh-Hoa Thần m? giải-tho?.

Thiện-Thệ tu-h?h hạnh thanh-tịnh

Dưới cội bồ-đề tuy? thuyết đủ

Gi? h? như vậy khắp mười phương

Th?h-Diệu-Hương Thần l?h hội được.

Phật nơi tất cả c? thế-gian

Khiến l? ưu-n? sanh đại-hỷ

Bao nhi? căn dục khiến sạch trừ

Kiến-?-Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian

Quan-s? ch?g-sanh l?g ưa th?h

C? m? phương-tiện khiến th?h thục

Ly-Cấu-Quang-Thần m? giải-tho?.

Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-tho?-m? quan-s? khắp t? của tất cả ch?g-sanh m?si?g năng nhiếp thủ.

Chi?-Đ?-L? Thần được giải-tho?-m? d?g quang-minh nhiếp thủ ch?g-sanh khiến họ được lợi-?h.

Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? d?g phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền n? của tất cả ch?g-sanh.

Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-tho?-m? hay d?g đại danh xưng th? lớn v?bi? thiện căn.

Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-tho?-m? đại-bi tr?g mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.

Ph??-Thanh-Tịnh Thần được giải-tho?-m? chữa trị tất cả ch?g-sanh m?l? khiến được tr?nh? thanh-tịnh.

Phổ-Ph?-Hống-Thinh Thần được giải-tho?-m? hay diễn Phật-Ấm giảng nghĩa sai biệt của c? ph?.

Tế-Nhựt-Quang-Tr?g Thần được giải-tho?-m? hay l? thiện-tri-thức khiến ch?g-sanh đều ph? thiện căn.

Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-tho?-m? tạng đại-bi thanh-tịnh hay d?g phương-tiện khiến ch?g-sanh t?-giải.

Phổ-Ph?-Oai-Quang Thần được giải-tho?-m? phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả ch?g-sanh.

L? đ?Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Dược Thần rồi n? kệ rằng :

Như-Lai tr?tuệ bất-tư-ngh?/font>

Ch?g-sanh t? niệm đều r?biết

Hay d?g v?lượng phương-tiện m?

Dứt trừ ch?g-sanh v?lượng khổ.

Đại-H?g thiện-xảo kh?nghĩ lường

H?h động thi-vi kh?g luốn uổng

Tất khiến ch?g-sanh khổ dứt trừ

Chi?-Đ?-L?-Thần đ?ngộ được.

?g xem chư Phật ph? dường ấy

Thuở xưa si?g tu v?lượng kiếp

Đối với c? c? kh?g chấp tham

Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ng? mu? kiếp kh?gặp Phật

Ai được thấy Phật v?nghe danh

Tất được lợi ?h kh?g luống qua

Danh-Xưng-Phổ-Văn đ?biết r?

Trong mỗi chưn l?g của Như-Lai

Đều ph?g quang-minh dứt c? khổ

Thế-gian phiền-n? đều dứt trừ

Mao-Khổng-Quang-Thần m? ngộ nhập.

Ch?g-sanh ngu-si bị m?l?

Nghiệp hoặc khổ n? nhiều v?lượng

Phật đều dứt trừ khai tr?huệ

Ph??-Tịnh-Thần quan-s? thấy.

Như-Lai nhứt ? v?hạn-lượng

Khai diễn tất cả biển ph?-m?

Ch?g-sanh được nghe đều biết r?h

Ph?-Hống-Thinh Thần được giải-tho?.

?g xem Phật-tr?kh?nghĩ b?

Hiện v? c? lo? để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế-Nhựt-Tr?g Thần r?biết được.

Như-Lai phương tiện biển đại-bi

V?cứu ch?g-sanh m?xuất hiện

Rộng khai ch?h-đạo dạy ch?g-sanh

Kiến-Thập-Phương Thần đ?r?thấu.

Như-Lai khắp ph?g đại quang-minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Ch?g-sanh niệm Phật sanh c?g-đức

Phổ-Ph?-Quang-Thần m? giải-tho?.

Bố-Hoa-Như-V? Chủ-L?-Thần được giải-tho?-m? biển tr?rộng lớn v?bi?.

Trạc-C?-Thơ-Quang Thần được giải-tho?-m? sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.

Sanh-Nha-Ph?-Diệu Thần được giải-tho?-m? tăng trưởng c? thứ mầm tịnh-t?.

Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghi? tất cả c?g-đức thanh-tịnh.

Th?-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-tho?-m? tr?huệ phổ-m? thanh-tịnh thường xem khắp ph?-giới.

Diệu-Trang-Nghi?-Quang-Thần được giải-tho?-m? biết khắp c?g-hạnh của tất cả ch?g-sanh m?bủa giăng m? ph?.

Khả-?-L?-Thinh Thần được giải-tho?-m? nhẫn thọ tất cả tiếng tr? ?m?diễn thuyết ? thinh thanh-tịnh.

Hương-Quang-Phổ-Biến Thần được giải-tho?-m? hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đ?l? từ thuở xưa.

Diệu-Quang-Ho?h-Diệu Thần được giải-tho?-m? d?g tất cả c?g-đức nhi?-?h thế-gian.

Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-tho?-m? hay khiến tất cả ch?g-sanh thấy Phật ra đời thường k?h nhớ chẳng qu? trang-nghi? tạng c?g-đức.

L? đ?Hoa-Bố-Như-V? Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-L?-Thần rồi n? kệ rằng :

Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề

Phước đức tr?huệ đều vi?-m?

Tất cả tr?lực trọn đủ đầy

Ph?g đại quang-minh m?xuất thế.

Đại-bi v?lượng khắp ch?g-sanh

Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh

N? nay hay l? lợi thế-gian

Trạc-Thơ-Quang Thần biết r?được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng v? biển th?-t?

Khai-thị tất cả đạo Như-Lai

Sanh-Nha-Diệu Thần m?-giải-tho?.

Chưn l?g chứa nh? c? c?g-đức

Ức kiếp tuy? dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện kh?nghĩ b?

C?-Tường-Diệp Thần hay hiểu r?

T? nhớ Như-Lai thuở xa xưa

C?g-dường s? trần v?lượng Phật

Tr?huệ lần lần th? s?g suốt

Bố-Diệm-Tạng-Thần r?biết được.

Tất cả ch?g-sanh nhiều c?g-hạnh

Thế-T? một niệm đều r?biết

Tr?huệ v?ngại rộng v?bi?

Diệu-Nghi?-Quang-Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-?

Khắp sanh v?lượng đại hoan hỷ

T? theo căn t?h đều được ngộ

L?-Ấm-Thần đ? đ?l? được.

Như-Lai thị hiện đại thần-th?g

Mười phương quốc-độ đều c?g khắp

Phật xưa tu-h?h khiến được thấy

Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.

Ch?g-sanh gian ? chẳng biết tu

M?hoặc trầm lu? trong sanh tử

V?họ mở b? đường tr?huệ

Diệu-Quang-L?-Thần đ?được thấy.

Phật v?nghiệp-chướng c? ch?g-sanh

Qua v?lượng kiếp mới xuất hiện

Người kh? niệm niệm thường khiến thấy

Hoa-Quả-Vị-Thần quan-s? được.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-tho?-m? nhập đại tịch-định quang-minh.

Hoa-L?-Diệu-Kế Thần được giải-tho?-m? tu tập từ-thiện-căn th?h-thục bất-khả tư-ngh?số ch?g-sanh.

Cao-Tr?g-Phổ-Chiếu Thần được giải-tho?-m? quan-s? tất cả t? ưa th?h của ch?g-sanh l? nghi?-tịnh c? căn.

Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-tho?-m? v?bi? kiếp tinh tấn kh?g nh? trễ.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-tho?-m? d?g v?bi? c?g-đức quang khắp gi? ngộ.

Đại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? hay tự th?h-thục lại khiến ch?g-sanh xa l? ngu-m?

Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-tho?-m? trừ tất cả khổ khiến kh?g c? thừa.

Vi-Mật-Quang-Lu? Thần được giải-tho?-m? diễn gi?-ph? quang-minh hiển bầy tất cả c?g-đức của Như-Lai.

Phổ-Nh?-Hiện-Kiến Thần được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh, nhẫn đến trong chi?-bao, đều th? lớn thiện-căn.

Kim-Cang-Ki?-Cố-Nh? Thần được giải-tho?-m? xuất hiện v?bi? đại-nghĩa.

L? đ?Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Sơn-Thần rồi n? kệ rằng :

Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng v?bi?

Nay được thần-th?g cũng v?lượng

Rộng mở ph?-m? nhiều v?số

Đều khiến ch?g-sanh được tỏ ngộ.

Tướng-hảo nghi? th? khắp thế-gian

?h s?g chưn l?g đều thanh-tịnh

Đại-từ phương tiện b? tất cả

Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ m? n?.

Phật th? hiện khắp v?bi? c?

Thập phương thế-giới đều đủ cả

Tướng-hảo nghi? tịnh người vui mừng

Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp si?g tu kh?g lười mỏi

Chẳng nhiễm thế-ph? như hư-kh?g

C? m? phương tiện độ ch?g-sanh

M? n? Bửu-Kế Thần được ngộ.

Ch?g-sanh tối t? v? đường hiểm

Phật x? thương họ ph?g quang chiếu

Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc mơ

Quang-chiếu vui mừng t? được ngộ.

Xưa ở c? c? rộng tu h?h

C?g dường thập phương v?số Phật

Ch?g-sanh được thấy ph? nguyện to

Đại-Lực-Sơn Thần đ?thấy r?

Thấy c? ch?g-sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp-chướng lu? r?g buộc

D?g tr?huệ quang đều dứt trừ

Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-tho?.

Mỗi mỗi chưn l?g vang tiếng diệu

T? ch?g-sanh t? ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương v?lượng kiếp

Quang-Lu?-Sơn Thần chứng m? n?.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

C? m? phương tiện thuyết diệu-ph?

Lợi ?h ch?g-sanh nhiều c?g-hạnh

Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.

Ph?-m? v?lượng dường biển cả

Nhứt-? diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn b? vẫn chẳng c?g

M? phương tiện n? Kim-Cang được.

Phổ-Đức-Tịnh-Hoa-Chủ-Địa Thần được giải-tho?-m? d?g t? từ-bi niệm niệm quan-s? khắp tất cả ch?g-sanh.

Ki?-Phước-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? hiện khắp năng lực phước đức của tất cả ch?g-sanh.

Diệu-Hoa-Nghi?-Thọ Thần được giải-tho?-m? v? khắp c? ph? xuất sanh tất cả c? Phật trang nghi?.

Phổ-T?-Ch?g-Bửu Thần được giải-tho?-m? tu tập c? m? tam-muội khiến c? ch?g-sanh trừ chướng cấu.

Tịnh-Mục-Qu?-Thời Thần được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh thường du h?kho? lạc.

Kim-Sắc-Diệu-Nh? Thần được giải-tho?-m? thị hiện tất cả th? thanh-tịnh điều phục ch?g-sanh.

Hương-Mao-Ph?-Quang Thần được giải-tho?-m? r?biết biển c?g-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.

Tịch-Ấm-Duyệt-?Thần được giải-tho?-m? nhiếp tr?khắp biển ?-thinh của tất cả ch?g-sanh.

Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-tho?-m? đầy đủ t?h ly-cấu.

Kim-Cang-Phổ-Tr?Thần được giải-tho?-m? khắp xuất hiện tất cả ph?-lu? của Phật nhiếp tr?

L? đ?Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Địa Thần rồi n? kệ rằng :

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

M? đại-từ-bi bất-khả-thuyết

Tu h?h như vậy kh?g th? ngừng

N? được bền chắc th? bất hoại.

Tam thế ch?g-sanh v?Bồ-T?

Tất cả phước đức đ?tạo được

Đều hiện chưn l?g của Như-Lai

Phước-Nghi?-Địa-Thần đ?được thấy.

Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt kh?g lai khứ

Nghi? tịnh quốc-độ dạy ch?g-sanh

Diệu-Hoa-Địa-Thần được giải-tho?.

Phật thuở xa xưa tu c? hạnh

V?khiến ch?g-sanh ti? chướng nặng

Phổ-T?-Ch?g-Bửu-Chủ-Địa Thần

Thấy giải-tho? n? l?g mừng rỡ.

Như-Lai cảnh-giới kh?g ngằn m?/font>

Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh-Mục-Qu?-Thời Chủ-Địa-Thần

Thấy c?g-hạnh Phật l?g vui đẹp.

Diệu-Ấm v?hạn bất-tư-ngh?/font>

Khắp v?ch?g-sanh trừ phiền-n?

Thấy Phật c?g-đức rộng v?bi?

Kim-Sắc-Nh? Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc h?h đều h? hiện

Mười phương ph?-giới đều đầy khắp

Như vậy h? độ c? ch?g-sanh

Hương-Mao-Địa Thần thường thấy Phật.

Diệu-Ấm c?g khắp cả mười phương

Trải v?lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt-?Địa Thần được suốt th?g

Theo Phật được nghe rất mừng k?h.

Chưn l?g th? Phật tu?g m? thơm

T? ch?g-sanh t? khắp c? c?

Những ai được thấy th?h căn l?h

Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-s?.

Ki? cố kh?hoại như Kim-Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu-Di

Phật th? như vậy ở thế-gian

Phổ-Tr?Địa-Thần được thấy r?

Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Th?h Thần được giải-tho?-m? phương-tiện lợi-?h ch?g-sanh.

Diệu-Nghi?-Cung-Điện Thần được giải-tho?-m? biết căn t?h ch?g-sanh gi? h? th?h thục.

Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-tho?-m? thường vui mừng khiến tất cả ch?g-sanh hưởng thọ phước-đức.

Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-tho?-m? tạng đại-bi cứu những kẻ bố-?.

Hoa-Đăng-Diệm-Nh? Thần được giải-tho?-m? đại tr?huệ khắp r?suốt.

Diệm-Tr?g-Minh-Hiện Thần được giải-tho?-m? phương-tiện khắp thị hiện.

Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-tho?-m? quan-s? khắp tất cả ch?g-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.

Tịnh-Quang-Minh-Th? Thần được giải-tho?-m? khai ngộ tất cả ch?g-sanh ngu ?.

Hương-Tr?g-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? quan-s? thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục ch?g-sanh.

Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-tho?-m? c?thể d?g đại quang-minh ph?n? chướng ngại của tất cả ch?g-sanh.

L? đ?Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-s? khắp tất cả ch?g Chủ-Th?h-Thần rồi n? kệ rằng :

Đạo-Sư thần-lực bất-tư-ngh?

quang-minh chiếu khắp mười phương c?

ch?g-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai

Gi?-h? th?h-thục v?lượng-số.

Ch?g-sanh căn t?h đều sai kh?

Phật r?biết cả kh?g dư s?

Diệu-Nghi?-Cung-Điện-Chủ-Th?h-Thần

Chứng được m? n? l?g mừng rỡ.

Như-Lai v?lượng kiếp tu h?h

Hộ-tr?ch?h-ph? của chư Phật

T? thường thừa phụng sanh hoan-hỷ

M? n? Diệu-Bửu-Thần được ngộ.

Như-Lai từ xưa đ?trừ được

Tất cả khủng bố của ch?g-sanh

Lu? lu? với họ khởi từ-bi

Ly-Ưu-Th?h Thần mừng được ngộ

Phật tr?quảng-đại v?hạn-bi?

V?như hư-kh?g chẳng lường được

Hoa-Đăng-Diệm-Nh?-Chủ-Th?h-Thần

Học được Như-Lai m? diệu-huệ.

Phật th? sắc tướng đồng ch?g-sanh

T? họ ưa th?h đều khiến thấy

Diệm-Tr?g-Minh-Hiện-Chủ-Th?h Thần

Học phương-tiện n? l?g hoan-hỷ.

Như-Lai ng? trước tu phước-đức

Thanh-tịnh quảng-đại v?bi? tế

Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Th?h-Thần

Qu?-S? tỏ ngộ l?g vui th?h.

Ch?g-sanh ngu-m?trong c? c?

Như kẻ sanh manh trọn kh?g thấy

V?lợi ?h họ Phật ra đời

Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.

Như-Lai tự-tại rộng v?bi?

Như m? che khắp c?g thế-giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

M? n? Hương-Tr?g quan-s? thấy.

Ch?g-sanh si tối như m?l?

C? thứ chướng c? theo r?g buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang-Mục-Th?h Thần được chứng nhập.

Tịnh-Trang-Nghi?-Tr?g Đạo-Tr?g Thần được giải-tho?-m? đủ sức thệ nguyện xuất hiện c?g dường Phật rộng lớn trang-nghi?.

Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tr?g Thần được giải-tho?-m? th?h-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả ch?g-sanh.

L?-Ấm-Tr?g-Tướng-Đạo-Tr?g Thần được giải-tho?-m? t? t? ưa th?h của tất cả ch?g-sanh khiến trong chi? bao thấy Phật thuyết ph?.

Vũ-Hoa-Diệu-Nh? Thần được giải-tho?-m? hay mưa tất cả đồ b? trang-nghi?.

Thanh-Tịnh-Diệm-H?h Thần được giải-tho?-m? c?thể hiện đạo tr?g trang-nghi? vi diệu rộng gi?-h? ch?g-sanh khiến th?h-thục.

Hoa-Anh-Th?-Kế Thần được giải-tho?-m? theo căn cơ thuyết ph? khiến sanh ch?h niệm.

Vũ-Bửu-Trang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? hay d?g biện t? khắp mưa v?bi? ph? hoan hỷ.

Dũng-M?h-Hương-Nh? Thần được giải-tho?-m? rộng khen ngợi c?g-đức của chư Phật.

Kim-Cang-Thể-V? Thần được giải-tho?-m? thị hiện v?bi? sắc tướng trang-nghi? đạo tr?g.

Li?-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? dưới cội bồ-đề y? lặng bất động m?đến khắp mười phương.

Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-tho?-m? hiển thị những tr?lực của Như-Lai.

L? đ?Tịnh-Trang-Nghi?-Tr?g Thần thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g Đạo-Tr?g Thần rồi n? kệ rằng :

T? nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Trong v?lượng kiếp tu c?g-hạnh

Chư Phật xuất thế đều c?g-dường

Được c?g-đức lớn dường hư-kh?g.

Phật xưa bố-th?v?c?g tận

V?lượng c? nước như vi trần

Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tr?g Thần

Nhớ đến Như-Lai l?g hớn-hở.

Như-Lai sắc tướng vốn v?c?g

Biến h? rộng khắp tất cả c?

Ch?g-sanh mơ mộng thường thị hiện

L?-Ấm-Tr?g Thần quan-s? thấy.

Phật v?lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được kh?xả tr?như biển

Xả hạnh như vậy v?ch?g-sanh

Diệu-Nh?-Hoa Thần tỏ ngộ được.

V?bi? sắc tướng như m? b?

Hiện bồ-đề tr?g khắp thế-gian

Thanh-Tịnh-Diệm-H?h-Đạo-Tr?g Thần

Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.

Ch?g-sanh c?g-hạnh biển v?bi?

Như-Lai c?g khắp rưới mưa Ph?

T? căn t?h họ trừ nghi hoặc

Hoa-Anh-Tr?g Thần đ?được ngộ.

V?lượng ph?-m? nghĩa sai kh?

Biện t? rộng lớn đều v? được

Vũ-Bửu-Nghi?-Cụ-Đạo-Tr?g Thần

Nơi t? niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết

D?g hết ng? từ ca-ngợi Phật

N? được danh dự c?g-đức to

Dũng-M?h-Nh? Thần ghi nhớ được.

C? thứ sắc tướng nhiều v?bi?

Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện

Kim-Thể-V? Thần ngộ m? n?

Hằng qu? đạo-thọ sanh hoan-hỷ.

Bi? tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo-tr?g tr?cũng vậy

Li?-Hoa-Quang-Minh Đạo-Tr?g Thần

Được giải-tho? n? rất vui th?h.

Đạo-Tr?g tất cả xuất diệu-?

Ca ngợi Như-Lai tr?thanh-tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đ?vi?-th?h

Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu-Ần-Thủ-T?-H?h Thần được giải-tho?-m? khắp rưới những ch? b? sanh hoan-hỷ rộng lớn.

Li?-Hoa-Quang Thần được giải-tho?-m? thị hiện Phật-th? ngồi tất cả t? li? hoa s?g đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-tho?-m? trong mỗi t? niệm kiến lập ch?g hội đạo-tr?g của tất cả Như-Lai.

Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-tho?-m? cất ch? bước đi đều diều-phục v?bi? ch?g-sanh.

Diệu-Bửu-Tinh-Tr?g Thần được giải-tho?-m? trong mỗi niệm h? hiện c? thứ lưới li?-hoa chiếu s?g rưới những ch? b? vang ra thinh-? vi-diệu.

Nhạo-Thổ-Diệu-Ấm Thần được giải-tho?-m? xuất sanh v?bi? hoan-hỷ.

Chi?-Đ?-Thọ-Quang-Thần được giải-tho?-m? d?g hương-phong gi? ngộ khắp tất cả ch?g hội đạo-tr?g.

Li?-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? tất cả chưn l?g ph?g quang-minh diễn ph?-? vi-diệu.

Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? nơi th? ph?g ra c? thứ lưới quang-minh chiếu s?g khắp nơi.

T?h-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-tho?-m? khai ngộ tất cả ch?g-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

L? đ?Bửu-Ần-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g T?-H?h Thần rồi n? kệ rằng :

Phật xưa tu h?h v?lượng kiếp

C?g-dường tất cả mười phương Phật

T? thường vui đẹp chẳng mỏi nh?

T? hoan hỷ rộng s? như biển.

Niệm niệm thần-th?g chẳng thể lường

H? hiện hoa sen hương thơm ng?

Phật ngồi t? sen đi khắp nơi

Li?-Hoa-Quang Thần đều thấy r?

Chư Phật Như-Lai ph? như vậy

Ch?g hội rộng lớn khắp mười phương

Thị-hiện thần-th?g bất-tư-ngh?/font>

Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.

C? nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đ?dở chưn hoặc hạ chưn

Đều hay th?h-tựu c? ch?g-sanh

Nhiếp-Thiện-Kiến Thần t? được ngộ.

Như số ch?g-sanh khắp hiện th?

Mỗi mỗi th? n? khắp ph?-giới

Đều ph?g tịnh-quang rưới c? b?

Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.

Như-Lai cảnh giới v?bi?-tế

Khắp rưới ph?-vũ đều c?g khắp

Ch?g-hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ-Diệu-Ấm Thần thấy biết được

Ấm-thanh của Phật đồng hư-kh?g

Tất cả ?-thinh đều ở trong

Điều-phục ch?g-sanh đều c?g khắp

Chi?-Đ?-Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chưn l?g vang tiếng ph?

Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật

Người nghe tiếng n? đều vui mừng

Li?-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.

Phật-th? biến hiện bất-tư-ngh?

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

T? t? ch?g-sanh khiến được thấy

Diệu-Quang-Minh Thần được giải-tho?.

Mười phương khắp hiện đại thần-th?g

Tất cả ch?g-sanh đều khai ngộ

Tập-Diệu-Hoa Thần nơi ph? n?

Thấy biết trong l?g rất hoan-hỷ.

Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Th?-Ch?g Thần được giải-tho?-m? nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-tho?-m? quang-minh phổ chiếu v?bi? thế-giới.

Hải-Ấm-Điều-Phục Thần được giải-tho?-m? đại-? khắp gi?-ngộ tất cả ch?g-sanh khiến vui mừng điều-phục.

Tịnh-Hoa-Nghi?-Kế Thần được giải-tho?-m? th? ở c?g khắp như hư-kh?g.

V?Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-tho?-m? thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả ch?g-sanh.

Tối-Thắng-Quang-Nghi? Thần được giải-tho?-m? khiến tất cả ch?g-sanh đ? thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh-Quang-Hương-V? Thần được giải-tho?-m? trừ phiền-n? cấu của tất cả ch?g-sanh.

Thủ-Hộ-Nhiếp-Tr?Thần được giải-tho?-m? chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả ch?g-sanh.

Phổ-Hiện-Nhiếp-H? Thần được giải-tho?-m? khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghi?.

Bất-Động-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? nhiếp khắp tất cả ch?g-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.

L? đ?Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả Th?-Ch?g Thần, rồi n? kệ rằng :

T? nhớ vi-trần kiếp về trước

C?Phật Diệu-Quang hiện xuất thế

Thế-T? nơi Đức Như-Lai kia

Ph? t? c?g-dường tất cả Phật.

Như-Lai th? ph?g đại quang-minh

Quang chiếu ph?-giới đều đầy khắp

Ch?g-sanh gặp được t? điều phục

Quang-Chiếu-Phương Thần đ?được thấy.

Như-Lai tiếng t? khắp c? c?

Ng?-? của Phật đều vi?-m?

Gi?-ngộ quần sanh kh?g s? thừa

Ấm-Điều-Phục Thần l?g hớn hở.

Phật th? thanh-tịnh thường tịch-diệt

Khắp hiện nhiều th? vẫn v?tướng

Như vậy khắp ở nơi thế-gian

Tịnh-Hoa-Nghi? Thần chứng nhập được.

Đạo-Sư thần-lực bất-tư-ngh?/font>

T? t? ch?g-sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

V?Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ng? mu? kiếp kh?gặp Phật

Ra đời lợi ?h sức tự-tại

Khiến ch?g xa l? khổ ngh? c?g

Thắng-Quang-Nghi? Thần m? chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như-Lai

Ph?g quang-minh thơm như m? phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của ch?g-sanh

Tịnh-Quang-Hương-V? quan-s? thấy.

Ch?g-sanh nhiễm trước v?chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như-Lai khai thị giải-tho? m?

Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.

T? xem Như-Lai sức tự-tại

Ph?g đại quang-minh khắp ph?-giới

Ở tại vương cung h? ch?g-sanh

Phổ-Hiện-H? Thần được giải-tho?.

Ch?g-sanh m?vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đ?thường cứu-hộ

Khiến dứt phiền n? t? vui mừng

Bất-Động-Quang Thần đ?thấy biết.

Diệu-Sắc-Na-La-Di? Chấp-Kim-Cang Thần được giải-tho?-m? thấy Như-Lai thị-hiện th? v?bi? sắc tướng.

Nhựt-Lu?-Tốc-Tật-Tr?g Thần được giải-tho?-m? mỗi sợi l?g nơi th? Phật như mặt nhựt hiện ra c? thứ quang-minh.

Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-tho?-m? h? hiện v?lượng th? đại thần biến.

Thanh-Tịnh-V?-Ấm Thần được giải-tho?-m? v?thanh t? theo mọi lo?.

Diệu-T?Thi?-Ch? Thần được giải-tho?-m? hiện v?tất cả thế-chủ khai ngộ ch?g-sanh.

Khả-?-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? khắp khai thị tất cả m? sai biệt trong Phật ph?.

Đại-Thọ-L?-Ấm Thần được giải-tho?-m? d?g đồ trang-nghi? khả-? nhiếp tất cả thọ-thần.

Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-tho?-m? phước-đức trang-nghi? rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ r?r?g.

Mật-Diệm-C?-Tường-Mục Thần được giải-tho?-m? quan-s? khắp t? của ch?g-sanh hiểm ? v?họ hiện th? oai-nghi?.

Li?-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-tho?-m? khắp rưới tất cả đồ trang-nghi? như ?của Bồ-T?.

L? đ?Diệu-Sắc-Na-La-Di? Thần, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g Kim-Cang Thần, rồi n? kệ rằng :

?g n? xem Ph?-Vương

Ph?-Vương ph? như vậy

Sắc tướng v?lượng-bi?

Thế-gian đều hiện khắp.

Mỗi l?g nơi th? Phật

Lưới s?g bất-tư-ngh?

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương c?.

Như-Lai sức thần th?g

Ph?-giới đều c?g khắp

Trước tất cả ch?g-sanh

Thị-hiện th? v?tận.

Như-Lai thuyết ph?-?

Mười phương đều được nghe

T? c? lo? ch?g-sanh

Đều khiến t? đầy đủ.

Ch?g thấy đấng M?-Ni

Ở trong cung-điện vua

Khắp v?c? quần-sanh

Xiển-dương ph? rộng lớn.

Chỗ biển ph? x? vần

Tất cả nghĩa sai biệt

C? thứ m? phương-tiện

Diễn-thuyết kh?g c?g tận.

V?bi? phương-tiện lớn

Khắp ứng mười phương c?

Gặp Phật tịnh quang-minh

Đều thấy th? của Phật.

C?g-dường l? chư Phật

Số vạn-ức vi-trần

C?g-đức như hư-kh?g

Tất cả đều chi? ngưỡng.

Thần-th?g-lực b?h đẳng

Tất cả c? đều hiện

An-tọa diệu-đạo-tr?g

Khắp hiện trước quần-ch?g.

Quang-minh chiếu thế-gian

?h s?g đều vi? m?.

Ph?-giới chiếu khắp c?g

Hiển b? c?g-hạnh Phật.

V.- ĐẠI-BỒ-T? GIẢI-THO?-M?.

Phổ-Hiền Bồ-T? ma-ha-t? nhập bất-tư-ngh?giải-tho?-m? phương-tiện hải, nhập Như-Lai c?g-đức hải, ch?h l?những m? giải-tho? nghi?-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục ch?g-sanh khiến họ được xuất ly rốt r?, giải-tho?-m? khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ c?g-đức, giải-tho?-m? an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-T?, c?giải-tho?-m? khắp hiện v?số v?lượng th?, giải-tho?-m? diễn thuyết bất-tư-ngh?số danh-tự sai kh? khắp tất cả quốc-độ, giải-tho?-m? trong tất cả vi-trần đều hiện v?bi? cảnh-giới thần-th?g của chư Bồ-T?, c?giải-tho?-m? trong một niệm hiện những sự kiếp th?h kiếp hoại trong ba đời, c?giải-tho?-m? hiện tất cả Bồ-T? đều nhập cảnh-giới của m?h, c?giải-tho?-m? hay d?g thần-th?g-lực h? hiện nhiều th? khắp v?bi? ph?-giới, c? giải-tho?-m? hiển-thị những ph? m? thứ đệ tu h?h v? nhứt thiết-tr? rộng lớn của tất cả Bồ-T?. L? đ?Phổ-Hiền-Bồ-T? ma-ha-t? d?g c?g-đức của m?h, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-s? khắp tất tất cả ch?g-hội rồi n? kệ rằng :

Như-Lai trang-nghi? c? rộng lớn

Đồng với tất cả vi-trần số

Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy

Mưa bất-tư-ngh?ph? vi-diệu.

Như trong hội n? thấy Phật ngồi

Tất cả vi-trần đều như vậy

Phật-th? kh?g đến cũng kh?g đi

Bao nhi? quốc-độ đều hiện r?

Hiển b? Bồ-T? chỗ tu h?h

V?lượng quốc-độ c? phương-tiện

V?n? chơn-l?bất-tư-ngh?

Khiến c? Phật-tử v? ph?-giới.

Xuất sanh H?-Phật số vi-trần

Khắp ứng quần-sanh l?g họ muốn

Th? nhập ph?-giới m? phương-tiện

Rộng lớn v?bi? đều khai diễn.

Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian

Mười phương quốc-độ đều đầy khắp

Tất cả phương-tiện kh?g luống qua

Điều-phục ch?g-sanh l? cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi-trần

Thị-hiện v?bi? đại-thần-lực

Đều ngồi Đạo-Tr?g hay diễn-thuyết

Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.

Tam thế v?bi? kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại v?kiếp th?h

Tr?bất-tư-ngh?đều biết r?

Ch?g hội Phật-tử rộng v?hạn

C?g nhau muốn lường cảnh-giới Phật

Ph?-m? của Phật v?lượng-bi?

R?biết được cả rất l?kh?

Phật như hư-kh?g v?ph?-biệt

Đồng chơn-ph?-giới v?sở-y

H? hiện đi khắp đến mọi nơi

Đều ngồi đạo-tr?g th?h ch?h-gi?.

Phật d?g diệu-? rộng tuy? dương

Tất cả c? địa đều r?h r?/font>

Hiện trước khắp mỗi mỗi ch?g-sanh

Đều ban ph? Như-Lai b?h đẳng.

Tịnh-Đức-Diệu-Quang Bồ-T? ma-ha-t? được giải-tho?-m? qua khắp đạo-tr?g trang-nghi? của ch?g-hội Bồ-T? ở mười phương.

Phổ-Đức-Tối-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? trong một niệm hiện v?tận th? th?h ch?h-gi?, gi?-h? th?h-thục bất-tư-ngh?ch?g-sanh.

Phổ-Quang-Sư-Tử-Tr?g Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? tu-tập phước-đức trang-nghi? của Bồ-T? th?h tựu tất cả Phật-độ.

Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? quan-s? thần-th?g cảnh-giới kh?g m?lầm.

Phổ-Ấm-C?g-Đức-Hải-Tr?g Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? ở trong một ch?g hội đạo-tr?g thị hiện tất cả Phật độ trang-nghi?.

Phổ-Tr?Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? theo Như-Lai quan-s? tạng ph?-giới quảng-đại thậm th?.

Phổ-Gi?-Duyệt-?Thinh Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ-Thanh-Tịnh-V?Tận-Phước-Oai-Quang Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? xuất-sanh tất cả đ?la-ni thần-th?g biến-h? rộng lớn.

Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tr?g Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? c?g-hạnh v? khắp tất cả thế-gian xuất-sanh v?bi? hạnh-m? của Bồ-T?.

Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? c?thể ở nơi trong ph?-giới v?tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.

L? đ?Tịnh-Đức-Diệu-Quang Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp biển giải-tho?-m? của tất cả Bồ-T? rồi n? kệ rằng :

Tất cả mười phương những quốc-độ

Trong một s?-na đều nghi?-tịnh

D?g diệu-?-thinh chuyển ph?-lu?

C?g khắp thế-gian kh?g g?s?h.

Như-Lai cảnh-giới v?bi?-tế

Nhứt niệm ph?-giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi-trần lập đạo-tr?g

Đều chứng bồ-đề hiện thần biến.

Thế-T? ng? trước tu c? hạnh

Trải qua trăm ng? v?lượng kiếp

Tất cả Phật-độ đều trang-nghi?

V?ngại như kh?g thường xuất hiện.

Thần-th?g của Phật kh?g hạn lượng

Sung-m? v?bi? tất cả kiếp

Giả-sử trải qua v?lượng kiếp

Niệm niệm quan-s? kh?g nh? mỏi.

N? quan-s? Phật cảnh thần-th?g

Thập phương quốc-độ đều nghi? tịnh

Tất cả nơi đ? đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng v?lượng thứ.

Xem Phật trăm ng? v?lượng kiếp

Chẳng hết một l?g nơi th? Phật

Phương-tiện v?ngại của Như-Lai

Phật quang chiếu khắp v?lượng c?.

Kiếp xưa Đức Phật ở thế-gian

K?h thờ chư Phật v?bi? số

Do đ? đại ch?g như s?g đổ

Đều đến c?g-dường biển Thế-T?.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi-trần v?lượng c?

V?lượng cảnh-giới đều hiện ra

Đều trụ v?bi? v?tận-kiếp.

Phật trong nhiều kiếp v?ch?g-sanh

Tu tập v?bi? đại-bi hạnh

T? thuận ch?g-sanh v? thế-gian

Gi? h? ch?g hội khiến thanh-tịnh.

Phật trụ chơn-như ph?-giới tạng

V?tướng v?h?h kh?g cấu nhiễm

Ch?g-sanh xem thấy được Phật th?

Tất cả khổ nạn đều ti? diệt.

Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh-Bồ-T? ma-ha-t? được giải-tho?-m? phương tiện xuất-sanh c? địa, c? ba-la-mật gi? h? ch?g-sanh v?nghi? tịnh tất cả Phật độ.

V?-Ấm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? trong mỗi niệm v? khắp ph?-giới c? nơi sai kh?.

Tr?Sanh-Bửu-Kế Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? trong v?lượng kiếp hiện c?g-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả ch?g-sanh.

C?g-Đức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? thấy c? thứ trang-nghi? , l? thập phương tất cả Bồ-T? tối sơ đến đạo tr?g.

Thiện-Dũng-M?h-Li?-Hoa-Kế Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? t? thuận căn tr?của ch?g-sanh khắp hiển b? tất cả Phật-ph?.

Phổ-Tr?V?-Nhựt-Tr?g Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? th?h tựu Phật-tr?an trụ vĩnh viễn v?lượng kiếp.

Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? c?g-lực v? khắp tất cả v?bi? ph?-ấn.

Hương-Diệm-Quang-Tr?g Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? hiển b? tất cả Phật hiện tại, l? bắt đầu tu hạnh Bồ-T? nhẫn đến th?h tựu đại tr?huệ.

Đại-Minh-Đức-Th?-Mỹ-Ấm Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-L?Gi?Na.

Đại-Phước-Quang-Tr?Sanh Đại Bồ-T? được giải-tho?-m? hiển b? cảnh-giới thậm-th? khắp ph?-giới của Như-Lai.

L? đ?Hải-Nguyệt-Quang Đại-Minh Đại Bồ-T?, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp biển trang-nghi? của tất cả ch?g Bồ-T? rồi n? kệ rằng :

C? ba-la-mật v?c? địa

Rộng lớn v?bi? đều vi? m?

V?lượng ch?g-sanh điều phục hết

Tất cả Phật-độ đều nghi?-tịnh

Như Phật gi?-h? ch?g-sanh giới

Mười phương quốc-độ đều sung m?

Trong mỗi t? niệm chuyển ph?-lu?

Khắp ứng quần-sanh kh?g bỏ s?.

Phật trong v?lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả ch?g-sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu h?h

Đem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.

T? thấy mười phương kh?g thừa s?

Cũng thấy chư Phật hiện thần-th?g

Đều ngồi đạo-tr?g chứng bồ-đề

Ch?g hội nghe ph? bao quanh Phật.

Quang-minh rộng lớn Phật ph? th?

Hiện ở thế-gian d?g phương-tiện

Khắp theo ch?g-sanh l?g th?h ưa

Xứng căn tr?họ m?thuyết-ph?.

Chơn như b?h đẳng th? v?tướng

Ph? th? thanh-tịnh l? cấu nhiễm

Tr?huệ tịch-tịnh th? v?lượng

Ứng khắp mười phương m?thuyết-ph?.

Tr?lực của Phật đều thanh-tịnh

Tr?huệ v?bi? như hư-kh?g

V?ch?g khai-thị kh?g ẩn s?

Khiến khắp ch?g-sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đ?tu h?h

Nhẫn đến th?h-tựu nhứt-thiết-tr?/font>

Nay ph?g quang-minh khắp ph?-giới

Trong đ?hiện b? đều s?g r?

Phật d?g bổn nguyện hiện thần-th?g

Chiếu khắp mười phương kh?g chỗ s?

Như Phật thuở xưa đ?tu h?h

Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh-giới v?c?g tận

V?đẳng v?bi? đều sai kh?

Phật-lực v?ngại ph?g đại quang

Tất cả quốc-độ đều s?g r?

VI.- CHƯ BỒ-T? C?G-DƯỜNG T? TH?.

L? bấy giờ t? sư-tử của Như-Lai, những hoa b? đẹp, lu?-đ?, thềm bực v?c? cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật s? vi-trần số Đại Bồ-T?. Danh hiệu của c? ng? l?: Hải-Huệ-Tự-Tại-Thần-Th?g-Vương Đại Bồ-T? , L?-Ấm-Phổ-Chấn Đại Bồ-T? , Ch?g-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-T?, Đại-Tr?Nhựt-Dũng-M?h-Huệ Đại Bồ-T?, Bất-Tư-Ngh?C?g-Đức-Bửu-Tr?Ần Đại Bồ-T?, B?Mục-Li?-Hoa-Kế Đại Bồ-T?, Kim-Diệm-Vi?-M?-Quang Đại Bồ-T?, Ph?-Giới-Phổ-Ấm Đại Bồ-T?, V?-Ấm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-T?, Thiện-Dũng-M?h-Quang-Minh-Tr?g Đại Bồ-T?. Vi-Trần số đại Bồ-T? như vậy l? bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ-T? n? đều sắm những thứ c?g-dường như m? : m? bửu-hoa như-? m? li?-hoa diệu-hương, m? bửu-quang, m? hương-diệm, m? quang-minh như-? m? nhạc-? duyệt-? m? bửu-đăng quang, m? c? nh?h b?g tr? bằng ch? b?, m? v?tận bửu như-?quang-minh thanh-tịnh, m? tất cả đồ trang-nghi? như-? Chư Bồ-T? n? đem những m? b? đẹp như vậy rưới khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g để c?g-dường, rồi đi nhiễu Phật v?lượng trăm ng? v?g. Sau đ?chư Bồ-T? n? h? hiện v?lượng t? sư-tử li?-hoa b? đẹp, rồi ngồi kiết-gi?tr? ấy. C?g-hạnh của chư Bồ-T? n? thanh-tịnh rộng lớn như biển, được tr?huệ lớn soi s?g ph? phổ-m?, t? thuận chư Phật được c?g-hạnh v?ngại, đầy đủ biệt t?, được bất-tư-ngh?m? giải-tho?, trụ nơi bực phổ-m? của Như-Lai, Đ?được tất cả m? đ?la-ni, c?thể dung thọ tất cả ph?, kh? trụ bậc tr?huệ tam-thế b?h-đẳng, đ?được hỷ-lạc rộng lớn rất s?, rất kh? thanh-tịnh v?bi? phước-đức, quan-s? khắp hư-kh?g ph?-giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc-độ đều si?g cần đến c?g-dường. L? đ?Hải-Huệ Tự-Tại-Thần-Th?g-Vương Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Chư Phật tỏ ngộ đều đ?biết

V?ngại như kh?g đều chiếu r?/font>

S?g khắp mười phương v?lượng c?

Ở nơi ch?g-hội rất nghi? khiết.

Như-Lai c?g-đức chẳng thể lường

Thập phương ph?-giới đều sung m?

Khắp ngồi dưới tất cả thọ-vương

Bực đại tự-tại đồng v? tập.

Phật c?sức thần-th?g như vậy

Một niệm hiện ra v?lượng tướng

Như-Lai cảnh-giới thật v?bi?

T? m? giải-tho? hay xem thấy.

Như-Lai thuở xưa v?lượng kiếp

Ở trong c? c? si?g tu h?h

C? m? phương-tiện độ ch?g-sanh

Khiến họ tu? h?h c? Phật-ph?.

Tỳ-L?Gi?Na đủ tướng hảo

Ngồi li?-hoa tạng sư-tử t?

Tất cả ch?g-hội đều thanh-tịnh

An-trụ vắng lặng đồng chi? ngưỡng.

Ma-Ni-Bảo-Tạng ph?g quang-minh

Khắp ph? v?bi? m? hương-diệm

V?lượng chuỗi đẹp đồng th?g rũ

Bảo-tọa như vậy Như-Lai ngồi.

C? thứ trang-nghi? cửa c?-tường

Thường ph?g đăng-quang m? bửu-diệm

Lửa s?g rộng lớn chiếu khắp nơi

Đức Phật ngồi tr? th? nghi? hảo.

C? thứ cửa sổ ma-ni-đẹp

Hoa-sen đẹp b? khắp trang-nghi?

Thường vang tiếng diệu người nghe vui

Phật ngồi tr? t? minh hiển nhứt.

Lu?-b? chở t? h?h b? nguyệt

Kim-Cang l? đ? m? lửa s?g

Chư đại Bồ-T? thường bao quanh

Phật ngồi giữa ch?g s?g ch? nhứt.

C? thứ biến h? khắp mười phương

Diễn n? Như-Lai nguyện rộng lớn

Tất cả ảnh tượng đều hiện trong

Tr? t? như vậy Phật an-tọa.

L? đ?V?-Ấm-Phổ-Chấn Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Ng? xưa Phật tu bồ-đề hạnh

C?g-dường thập phương v?lượng Phật

Như-Lai oai-lực thường hộ-tr?/font>

Trong t? Như-Lai đều thấy r?

Như ?ch?-Vương như lửa ch?

Hoa đẹp trang-nghi? t? sư-tử

C? thứ trang-nghi? đều ảnh hiện

Tất cả ch?g-hội đồng thấy r?

Phật t? khắp hiện tướng trang-nghi?

Niệm niệm sắc loại đều sai biệt

T? c? ch?g-sanh hiểu chẳng đồng

Ri?g thấy Phật ngồi nơi tr? đ?

Nh?h b? bủa giăng lưới li?-hoa

Hoa nở hiện ra chư Bồ-T?

Tiếng vui vi-diệu thường vang ra

Ca ngợi Như-Lai ngồi bửu-tọa.

C?g-đức Như-Lai rộng v?lượng

Tất cả trang-nghi? từ đ? sanh

Những sự nghi? sức trong mỗi địa

Tất cả ch?g-sanh chẳng r?được.

Kim-Cang l? đất kh?g hư-hoại

Rộng lớn thanh-tịnh rất bằng phẳng

Ma-ni l? lưới giăng hư-kh?g

Dưới cội bồ-đề đều c?g khắp.

Nơi đ?v?bi? sắc tướng s?g

Chơn-Kim l? c? rải khắp nơi

Khắp nơi rải hoa v?ch? b?

Đều d?g s?g đẹp t? Như-Lai.

Địa-Thần hoan-hỷ n? hớn hở

S?-na thị hiện v?c?g-tận

Khắp hiện tất cả m? trang-nghi?

Lu? ở trước Phật đứng chi? ngưỡng.

Bửu-đăng rộng lớn rất s?g ch?

Hương-diệm ph?g quang kh?g dừng ngớt

T? thời thị-hiện đều sai kh?

Địa-Thần d?g đ? c?g-dường Phật.

Tất cả mười phương những quốc-độ

Những sư trang-nghi? trong c? c?

Nay đạo-tr?g n? đều hiện đủ

Do Phật oai-thần n? được vậy.

L? đ?Ch?g-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Thế-T? thuở trước l? tu h?h

Thấy c? Phật-độ đều vi?-m?

V?lượng v?tận việc đ?thấy

Trong đạo-tr?g n? đều hiện đủ.

Thần-lực quảng-đại của Thế-T?

Ph?g-quang khắp rưới ma-ni-bửu

Bửu ch? như vậy rải đạo-tr?g

Khắp cả mặt đất trang-nghi? đẹp.

Như-Lai phước-đức đại thần-th?g

Ma-ni ch? bửu khắp trang-nghi?

Mặt đất c?g dưới cội bồ-đề

Đều ph?g quang-minh m?diễn thuyết.

Bửu-đăng v?lượng từ tr? xuống

Bửu-Vương xen lẫn để trang-nghi?

Khắp nơi đều diễn diệu-ph?-?

Đ? l?Địa-Thần tự hiển-hiện.

Bửu-địa khắp nơi hiện m? s?g

Bửu-cự ch? s?g như chớp nh?g

Bửu-V?g bủa giăng tr? tr? kh?g

Bửu-chi b? h?g trang-nghi? đẹp.

C? ng? n? xem nơi chốn n?

Nhiều thứ diệu-bảo d?g trang-nghi?

Hiển b? biển nghiệp của ch?g-sanh

Khiến họ r?biết chơn ph?-t?h.

C?g khắp mười phương tất cả Phật

Những cội bồ-đề đều vi? m?

Tất cả đều hiện trong đạo-tr?g

Diễn n? Như-Lai ph? thanh-tịnh.

T? l?g ưa th?h của ch?g-sanh

Nơi ấy vang ra tiếng vi-diệu

Như tr? Phật-t? đ?diễn thuyết

Mỗi mỗi ph?-m? đều n? đủ.

Nơi ấy thường ph?g diệu hương-quang

Hương-quang diễn n? tiếng thanh-tịnh

Nếu c?ch?g-sanh kham thọ ph?

Đều khiến được nghe trừ phiền-n?.

Mỗi mỗi trang-nghi? đều vi?-m?

Giả-sử ức kiếp n? kh?g hết

Như-Lai thần-lực khắp mọi nơi

V?thế chỗ kia đều nghi? tịnh.

L? đ?Đại-Tr?Nhựt-Dũng-M?h-Huệ Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Thế-T? nghi? nh? ngồi ph?-đường

Ch? s?g rực-rỡ trong cung điện

T? l?g ưa th?h của ch?g-sanh

Th? Phật hiện khắp mười phương c?.

Như-Lai cung điện chẳng nghĩ b?

Ma-ni-bửu-tạng d?g trang sức

Những đồ trang-nghi? đều s?g trưng

Trong đ?Phật ngồi minh hiển nhứt.

Ma-ni l? trụ đủ c? m?

Linh-lạc chơn-kim như m? bủa

Thềm b? bốn mặt liệt th?h h?g

Cửa nẻo t? phương đều mở rộng.

M? trướng trang-nghi? lụa b?g đẹp

C? b? nh?h l?đều nghi?-sức

Chuỗi ngọc ma-ni rũ bốn phương

Ph?-Vương y? lặng ngồi trong đ?

Ma-ni l? lưới tr?g đẹp thơm

Đ? s?g ch? rực như m? bủa

Che tr? d?g những vật trang-nghi?

Đấng Ch?h-Biến-Tri ngồi nơi đ?

Hiện m? biến-h? khắp mười phương

M? ấy diễn-thuyết khắp thế-gian

Tất cả ch?g-sanh đều thuận phục

Hiện r?như vậy trong điện Phật.

Ma-Ni l? c? đơm b?g đẹp

Mười phương c? c? kh?g s?h được

Những sự trang-nghi? trong ba đời

B?g h?h đều hiện nơi trong ấy.

C? nơi đều c?ch? ma-ni

?h s?g rực rỡ v?lượng thứ

Cửa nẻo t? phương xen nhau b?

Trụ-n? trang-nghi? rất tr?g-lệ.

Như-Lai cung-điện bất-tư-ngh?

Thanh-tịnh quang-minh đủ c? tướng

Tất cả cung-điện hiện nơi trong

Nơi nơi đều c?Như-Lai tọa.

Như-Lai cung-điện v?lượng-bi?

Đức Phật tự nhi? ngự trong ấy

Mười phương tất cả c? ch?g-hội

Đều hướng về Phật m?v? tập.

L? đ? Bất-Tư-Ngh?C?g-Đức-Bửu-Tr?Ấn Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Xưa Phật tu h?h những biển phước

Tất cả quốc-độ vi-trần số

Thần-th?g nguyện-lực cảm sanh ra

Đạo-tr?g nghi? tịnh kh?g cấu nhiễm.

Ch?-Vương như ?l? gốc c?

Kim-cang như-?l? th? c?

Bửu-v?g che giăng tr? kh?g gian

Diệu-hương ng?-ngạt lan tr? khắp.

C? nh?h nghi? sức đủ ch? b?

Th? bằng ma-ni đua cao vọi

Nh?h l?che đầy như m? giăng

Đ? l?đạo-tr?g nơi Phật ngự.

Đạo-tr?g rộng lớn bất-tư-ngh?

C? b? gi? v?g đều che khắp

L?dầy b?g say, soi s?g nhau

Trong hoa đều kết ma-ni quả.

Tất cả nh?h c? ph? diệu-quang

Chiếu khắp đạo-tr?g đều s?g rỡ

Quang-minh thanh-tịnh s?g v?tận

Hiển hiện như đ? do Phật lực.

Ma-ni-bửu-tạng d?g l? b?g

B?g s?g ch? giăng dường m? gấm

Quanh c? khắp nơi đều thơm tho

Trong đạo-tr?g n? khắp nghi? sức.

C? ng? n? xem Phật đạo-tr?g

Lưới b? li?-hoa đều thanh-tịnh

Tia s?g kết vừng đ? hiện ra

Tiếng lạc tiếng linh trong m? ph?.

Mười phương tất cả c? quốc-độ

Những c? trang-nghi? m? sắc tốt

Trong cội bồ-đề hiện r?r?g

Phật ngự nơi đ? sạch cấu nhiễm.

Đạo-tr?g rộng lớn do phước th?h

C? nh?h mưa b? lu? v?tận

Trong b? xuất-hiện c? Bồ-T?

Đều đến mười phương c?g-dường Phật.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-ngh?

Khiến khắp c? b? vang tiếng nhạc

Như đạo bồ-đề tu thuở trước

Ch?g-hội nghe tiếng đều được thấy.

L? đ?B?Mục-Li?-Hoa-Kế Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Tất cả ma-ni vang diệu-?

Xưng dương hồng-danh tam-thế Phật

Chư Phật v?lượng sự thần-th?g

Trong đạo-tr?g đ? đều hiện thấy.

C? b?g đua nở như chuỗi giăng

M? s?g phủ tu? khắp mười phương

Thần c? bồ-đề hướng Thế-T?

Nhứt-t? chi? ngưỡng c?g-dường Phật.

Lửa s?g ma-ni kết th?h tr?g

Trong tr?g hừng-hực ph? hương thơm

Hương thơm hu? khắp tất cả ch?g

Do đ? đạo-tr?g đều nghi? khiết.

Li?-hoa th?g tu? s?g m? v?g

S?g v?g vang ra tiếng của Phật

Che khắp mười phương c? quốc-độ

Dứt hẳn n?g phiền của đại-ch?g.

Bồ-đề thọ-vương tự-tại-lực

Thường ph?g quang-minh rất thanh-tịnh

Ch?g-hội mười phương v?lượng-bi?

Trong đạo-tr?g n? đều hiện r?

Nh?h b? ch? r?như đ? s?g

?h-s?g tuy? thuyết bổn nguyện lớn

Như Phật thuở xưa nơi c? c?

C?g-hạnh tu h?h đều n? đủ.

Dưới c? chư thần đ?g v?số

Nơi đạo-tr?g n? đồng hội đến

Trước c? đạo-thọ của Như-Lai

C?g nhau tuy? dương m? giải-tho?.

Thế-T? thuở xưa thường tu tập

C?g-dường tất cả mười phương Phật

C?g-hạnh tu h?h v?hồng danh

Trong ch? ma-ni đều hiện r?

Tất cả đạo-tr?g vang tiếng diệu

Diệu-? rộng lớn khắp mười phương

Nếu c?ch?g-sanh thọ được ph?

Liền điều-phục họ khiến thanh-tịnh.

Như-Lai thuở xưa khắp tu h?h

Tất cả v?lượng trang-nghi? sự

Mười phương tất cả cội bồ-đề

Mỗi c? trang-nghi? v?lượng thứ.

L? đ?Kim-Diệu-Vi?-M?-Quang Đại Bồ-T?, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Xưa Phật tu h?h hạnh bồ-đề

Nơi c? cảnh-giới hiểu r?h r?/font>

Xứ c?g phi-xứ trọn kh?g nghi

Đ? l?tr?lực đầu ti? cả.

Như xưa khắp quan-s? ph?-t?h

Tất cả biển nghiệp đều s?g suốt

Việc ấy ng? nay trong lưới s?g

C?g khắp mười phương diễn thuyết đủ.

Thuở xưa tu h?h đại phương-tiện

Theo cơ ch?g-sanh m?h? độ

Khiến khắp ch?g-hội l?g sạch trong

N? nay Phật th?h căn-tr?lực.

Như c? ch?g-sanh hiểu chẳng đồng

?muốn việc l? đều sai kh?

Thuận theo mỗi người để thuyết ph?

Phật d?g tr?lực được như vậy.

Khắp hết mười phương những c? nước

Tất cả v?lượng ch?g-sanh-giới

Phật tr?b?h-đẳng như hư-kh?g

Trong ch? l?g Phật đều hiện đủ.

Việc l? mọi nơi Phật đều biết

Nhứt niệm tam thế đều kh?g s?

Thập phương quốc-độ c? ch?g-sanh

C?thể khai-thị khiến được r?

Thiền-định giải-tho? sức v?bi?

Tam-muội phương-tiện cũng như vậy

V?ch?g thị-hiện khiến vui-mừng

Tối t? phiền-n? đều trừ sạch.

Tr?Phật v?ngại gồm tam thế

S?-na đều hiện trong ch? l?g

Phật-ph? quốc-độ v?ch?g-sanh

Hiện r?đều do sức t? niệm.

Phật-nh? rộng lớn như hư-kh?g

Thấy khắp ph?-giới đều kh?g s?

Lực-dụng v?thượng bực v?ngại

Phật-nh? v?lượng hiển b? được.

Tất cả ch?g-sanh đủ phiền-n?

Tất cả t? mi? c?g tập-kh?/font>

Như-Lai xuất-hiện khắp thế-gian

Đều d?g phương-tiện khiến trừ diệt.

L? đ?Ph?-Giới-Phổ-Ấm Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Oai thần của Phật khắp mười phương

Thị-hiện rộng lớn v?ph?-biệt

Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.

Xưa với ch?g-sanh khởi đại-bi

Tu h?h Bồ-T? ba-la-mật

Do đ? th? Phật rất đẹp xinh

Ch?g-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.

Thuở xưa v?bi? v?lượng kiếp

Tu tr?tịnh-giới ba-la-mật

Th? Phật thanh-tịnh khắp mười phương

Dứt trừ thế-gian những đau khổ.

Thuở xưa tu h?h nhẫn thanh-tịnh

T? giải ch?-thật v?ph?-biệt

N? sắc tướng Phật đều vi?-m?

Ph?g quang chiếu s?g khắp mười phương.

Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu

Chuyển được ch?g-sanh chướng s? nặng

N? Phật ph? th? khắp mười phương

Dưới cội bồ-đề đều c?Phật.

Xưa Phật tu h?h v?lượng kiếp

V?lượng thiền-định đều thanh-tịnh

Người thấy được Phật t? vui mừng

Phiền-n? chướng cấu đều trừ dứt.

Như-Lai thuở xưa tu c? hạnh

Đầy đủ b?-nh?ba-la-mật

N? Phật ph?g quang khắp s?g soi

Trừ được tất cả ngu-si-?.

C? m? phương-tiện độ ch?g-sanh

Khiến chỗ tu h?h đều th?h tựu

Tất cả mười phương đều khắp qua

V?bi? kiếp số chẳng th? dứt.

Xưa Phật tu h?h trải nhiều kiếp

Trọn n? đại nguyện ba-la-mật

N? Phật xuất hiện khắp thế-gian

Cứu ch?g-sanh tận vị-lai-tế.

Từ v?lượng kiếp Phật tu h?h

Tất cả ph?-lực ba-la-mật

Do đ? được th?h sức tự nhi?

Hiện khắp mười phương c? quốc-độ.

Xưa Phật tu h?h tr?phổ-m?

Tr?t?h rộng lớn như hư-kh?g

Do đ? được th?h sức v?ngại

Ph?g quang chiếu khắp mười phương c?.

L? đ?V?-Ấm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-T?, thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp tất cả ch?g-hội đạo-tr?g rồi n? kệ rằng :

Thần-th?g cảnh-giới khắp hư-kh?g

Thập phương ch?g-sanh đều được thấy

Như xưa tu h?h đ?được th?h

Trong quả ma-ni đều n? đủ.

Thanh-tịnh si?g tu v?lượng kiếp

V? bực sơ-địa cực Hoan-Hỷ

Xuất sanh ph?-giới tr?rộng lớn

Thấy khắp mười phương v?lượng Phật.

Trong tất cả ph? bực Ly-Cấu

Khắp ch?g-sanh số tr?tịnh-giới

Đ?nhiều đại-kiếp rộng tu h?h

c?g-dường v?bi? v?lượng Phật.

Chứa nh? phước-đức bực Ph?-Quang

Tạng xa-ma-tha tr?ki?-cố

Ph?-v? rộng lớn đều đ?nghe

Trong tr? ma-ni n? như vậy.

Diệm-Huệ s?g ch? bực v?đẳng

Kh? r?cảnh-giới khởi từ-bi

Tất cả quốc-độ b?h-đẳng th?

Như Phật đ?tu đều diễn n?.

C? m? ph?-tạng bực Nan-Thắng

Động tịch thuận nhau kh?g tr? phản

Cảnh-giới Phật-ph? đều b?h-đẳng

Như Phật đ?tu đều n? được.

Tu h?h rộng lớn bực Hải-Huệ

Tất cả ph?-m? đều r?khắp

Hiện khắp quốc-độ như hư-kh?g

Ph?-? n? trong c? diễn n?.

C?g khắp ph?-giới th? hư-kh?g

Khắp soi ch?g-sanh đ? tr?huệ

Tất cả phương-tiện đều thanh-tịnh

Bậc Viễn-H?h xưa nay n? đủ.

Tất cả nguyện hạnh đ?trang-nghi?

V?lượng quốc-độ đều thanh-tịnh

Tất cả ph?-biệt kh?g động được

Đ? bực V?Đẳng đều tuy? thuyết.

V?lượng cảnh-giới sức thần-th?g

Kh? v? gi?-ph? quang-minh lực

Thanh-tịnh như đ? bực Thiện-Huệ

Nhiều kiếp tu h?h đều n? đủ.

Ph?-V? rộng lớn đệ-thập-địa

Chứa tr? tất cả khắp hư-kh?g

Cảnh-giới chư Phật đều tuy? b?

Tiếng n? Đại Bồ-T? oai-thần của Phật.

L? đ?Thiện-Dũng-M?h-Quang-Tr?g Đại Bồ-T? thừa oai-lực của Phật, quan s? khắp mười phương rồi n? kệ rằng :

V?lượng ch?g-sanh ở trong hội

C? m? tin hiểu t? thanh-tịnh

Đều ngộ nhập được tr?Như-Lai

Liễu đạt tất cả trang-nghi? cảnh.

Đều khởi tịnh nguyện tu c? hạnh

Đều từng c?g-dường v?lượng Phật

Thấy th? ch? thật của Như-Lai

Cũng thấy tất cả những thần-biến.

Hoặc c?thấy được Phật ph?-th?

V?đẳng v?ngại đều c?g khắp

Tất cả v?bi? c? ph?-t?h

Đều v? trong th? kh?g thừa s?.

Hoặc c?thấy Phật diệu-sắc-th?

Quang-minh sắc tướng đều v?bi?

T? c? ch?g-sanh hiểu chẳng đồng

Trong mười phương đều hiện biến khắp.

Hoặc thấy v?ngại tr?huệ-th?

Tam thế b?h-đẳng như hư-kh?g

Thuận t? ch?g-sanh m?chuyển biến

C? m? sai biệt đều khiến thấy.

C?người r?được ?-thanh Phật

C?g khắp mười phương c? c? nước

T? theo ch?g-sanh chỗ n? hiểu

Ng? ? n? ra kh?g chướng ngại.

Hoặc thấy Như-Lai ph?g quang-minh

S?g soi mọi nơi khắp thế-gian

C?người ở trong Phật quang-minh

Lại thấy chư Phật hiện thần biến.

C?người thấy Phật ph?g quang-minh

Từ nơi ch? l?g tu? ?h s?g

Thị-hiện thuở xưa đạo tu h?h

Khiến sanh tin s? v? Phật-tr?

Hoặc thấy tướng Phật phước trang-nghi?

V?thấy phước n? từ đ? sanh

Thuở xưa tu h?h ba-la-mật

Đều trong tướng Phật được thấy r?

Như-Lai c?g-đức chẳng thể lường

Đầy khắp ph?-giới kh?g ngằn m?/font>

Nhẫn đến thần-th?g c? cảnh-giới

Do nơi Phật lực tuy? n? được.

L? đ?Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghi? do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động s? c?h mười t? tướng : động, biến-động, phổ-biến động; khởi, biến-khởi, phổ-biến-khởi; dũng, biến-dũng, phổ-biến-dũng; chấn, biến chấn, phổ-biến-chấn; hống, biến hống, phổ-biến-hống; k?h, biến k?h, phổ-biến-k?h. C? Thế-Chủ tr? đ? mỗi vị đều hiện bất-tư-ngh?những cụm m? b? c?g-dường rưới xuống nơi ch?g-hội đạo-tr?g của Như-Lai : những m? hoa-hương trang-nghi?, những m? ma-ni tốt đẹp, những m? lưới b? rực-rỡ, những m? v?bi? c? loại ch? ma-ni s?g ch?, những m? chơn-ch? nhiều mầu, những m? hương chi?-đ?, những m? bửu-c?, những m? ch? ma-ni vang ra tiếng vi-diệu thanh-tịnh, những m? chuỗi ngọc ma-ni s?g như mặt nhựt, những m? c? thứ đồ trang-nghi? sai kh?. Như trong thế-giới n? mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ c?g-dường như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghi? tất cả thế-chủ cũng c?g-dường như vậy. Trong tất cả thế-giới, đều c?Như-Lai ngồi đạo-tr?g, mỗi vị Thế-Chủ đều ri?g tin hiểu, đều ri?g cảnh-duy?, đều ri?g tu tập ph? trợ đạo, đều ri?g th?h-tựu, đều ri?g hoan-hỷ, đều ri?g chứng nhập, đều ri?g ngộ hiểu c? ph? m?, đều ri?g nhập cảnh-giới thần-th?g của Như-Lai, đều ri?g v? cảnh-giới tr?lực của Như-Lai, đều ri?g nhập m?-giải-tho? của Như-Lai. Như Hoa-Tạng Thế-Giới n?, thập phương tận ph?-giới hư-kh?g giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy.