English|Vietnamese

 

Ngày 10 tháng năm năm 1974, tối thứ Sáu

Về Việc Học Với Sư Phụ Chứ Không Phải Với Bạn Đồng Tu

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Quý vị nên hiểu là tôi không thể quá dễ dãi bởi vì như thế mọi người sẽ bị hồ đồ. Quý vị vẫn nên học từ thầy của quý vị chứ không phải từ một vị đồng tu. Nếu quý vị học với đệ tử của tôi thì nên lưu ý mặc dù anh ta có thể đúng ở một vài điểm nhưng anh ta cũng rất có thể sai ở vài điểm khác.  Anh ta thật không nhất thiết đáng được tin cậy.  Anh ta không có định lực vững chắc và thường bị gió lôi cuốn đó đây, bị ảnh hưởng bởi sự khen, chê, khổ, vui, được, mất, phỉ báng và danh tiếng. Nếu ai đó tán thán anh ta thì anh ta đắc ý. Nếu ai đó phê phán anh ta thì anh ta lại nổi sân.

 

Timely Teachings, trang 227.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ 定力 - định lực http://www.drbachinese.org/vbs/publish/382/vbs382p002.pdf