Kinh Sách Băng Ấn Tống

Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương (bìa cứng), Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm do Lão Hòa Thượng giảng giải và Khai Thị 4 vừa được ấn hành. Nếu quý vị muốn thỉnh những kinh sách trên xin thư về:

Gold Mountain Monastery
800 Sacramento St.
San Francisco, CA 94108
(415) 421-6117

Giá biểu như sau:
- Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng (bìa cứng): $15
- Băng đọc, trong hộp rất đẹp gồm 5 băng: $15
- Kinh Pháp Hoa Phổ Môn Phẩm Lược Giảng: $10
- Băng đọc, một hộp gồm 6 băng: $15
- Khai Thị 4: tùy hỷ
- Băng đọc (sẽ phát hành đầu năm sau).

Chi phiếu xin đề DRBA / Vietnamese Account. Xin cộng thêm cước phí và nếu cư ngụ ở tiểu bang California xin add thêm sale tax 8.25%.


- Khai Thị 1, 2, 3: Những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Hoa Sen Ngày Xuân: Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa
- Cẩm Nang Tu Ðạo: Ngữ Lục của Hòa Thượng Quảng Khâm
- Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông do Cố Lão Hòa Thượng lược giảng.
- Pháp Ngữ: ngữ lục hay những lời khai thị của Cố Lão Hòa Thượng.
- Băng đọc Khai Thị 1 (gồm 6 cuốn)
- Băng đọc Khai Thị 2 (gồm 6 cuốn)
- Băng đọc Khai Thị 3 (gồm 5 cuốn).
- Băng đọc Pháp Ngữ (gồm 4 cuốn).
- Băng đọc "cẩm nang tu đạo" (gồm 3 cuốn).
- Băng đọc Kinh A Di Ðà do HT Tuyên Hóa lược giảng. (gồm 4 cuốn).
-Băng đọc Chương Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải (1 cuốn).

Nếu quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách và băng đọc xin thư về Vạn Phật Thánh Thành hay email: bodehai@hotmail.com

Ban Việt ngữ của Viện dịch Kinh sẽ tiếp tục phiên dịch và ấn tống những dẫn giải về Kinh Luận cùng các bài Pháp thoại của Cố Lão Hòa Thượng. Kính mong quý Phật tử hoan hỷ hỗ trợ công đức ấn tống kinh sách và băng đọc của bổn Viện được viên mãn. Chi phiếu xin đề DRBA/ Vietnamese Account.

Long Beach Sagely Monastery
Department of Vietnamese Translation (DVT)
3361 East Ocean Boulevard.
Long Beach, CA 90803
Tel. or Fax. (562) 438 8902

E-mail:
BoDeHai@aol.com

Trở về trang nhà | Về đầu trang