Nếu muốn có hướng dẫn chi tiết đường đi đến Tu Viện này, bạn có thể nối vào địa chỉ mạng lưới toàn cầu http://maps.yahoo.com/yahoo/ và cung cấp địa chỉ Tu Viện, sẽ có bản đồ hướng dẫn giúp bạn.

Tu Viện Phật Giáo Berkeley

 

bbm.gif (59252 bytes)

Chương Trình

Ngồi thiền hằng ngày:

 • Sáng 6:15 AM

  Tối 5:15 PM

Tụng kinh buổi chiều:

 • 6:30-7:30 PM
 

Yoga image

Tối Thứ Hai: Khí Công Wild Goose (Dayen) 7:00 PM-9:00PM

Hướng Dẫn: Julie Russell and Amelia Barilli

 

 

Yoga image

Sáng Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu:
 • Thái Cực Quyền
  Giảng viên: Fu tung Chen
  6:30 - 8:00 Sáng

Tối Thứ Ba
 • Phật Học Phạn Ngữ
  Giảng viên : Michael Kreuzer
  7:00 - 9:30 Tối

Graphic_Tools04.gif (1250 bytes)

Tối Thứ Tư:
 • Thiền Tập Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp. Hướng dẫn và Thảo luận.
  Giảng viên:  Steven Tainer, Lộc Huỳnh và Doug Powers
  7:30 - 9:30 PM
Tối Thứ Năm:
 • Hội Thảo Luận Phật Pháp Sinh Viên Ðại Học UC Berkeley/Stanford Buddhist.

Giảng Viên: Martin Verhoeven và Doug Powers

7:30 - 9:30 PM

 • Nhóm hành thiền Minh Sát
  Giảng viên: James Baraz
  7:30 - 9:30 PM

Graphic_Tools04.gif (1250 bytes)

Tối Thứ Sáu:
 • Phật Học Phổ Thông 
  7:30 - 9:30 PM

Graphic_Tools07.gif (1114 bytes)

Tối thứ Bảy:
 • Lớp học cộng đồng
  (Tập viết, Thể dục, Ðạo đức học, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt) do Thầy Hằng Thật và các cư sĩ thiện nguyện hướng dẫn
  6:00 - 9:30 PM
 

Graphic_Tools08.gif (1601 bytes)

 

Thứ Bảy:
 • Giảng kinh: Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Hạnh
  Song ngữ: Tiếng Anh và tiếng Quan Thọai,-- Thầy Hằng Thật
  (có dịch tiếng Việt)
  7:30 - 9:30 PM

dwheel.jpg (2921 bytes)

 • Buddhist Story-telling Circle:
  Thứ Bảy thứ nhì mỗi tháng: 2:00 - 5:00 PM
  Hướng dẫn: Brian Conroy
 • Sanghapala Vipassana Group Meditation and Lecture Thứ Ba đầu tiên mỗi tháng:7:30 -9:30 PM
  Hướng dẫn: Chư tăng Tu Viện Abhayagiri Forest Monastery