Lịch sử của


Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới


tại chùa Berkeley

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1994, Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, giải thích quan điểm của Ngài về đạo tràng tân lập tại Berkeley: "Hãy gọi đạo tràng này là Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế giới. Trong những năm vừa qua, tôi đã nói với quý vị về dự định thành lập một Trung Tâm Tôn Giáo Thế Giới, và đây chính là trung tâm đó. Mục đích của Viện là hài hòa nghiên cứu các tôn giáo cùng các tín ngưỡng khác. Chúng ta không chống hoặc từ bỏ bất cứ tôn giáo nào, mà cùng với các tôn giáo và các xu hướng tín ngưỡng khác đồng nghiên cứu các chân lý tôn giáo. Tâm lượng chúng ta cần mở rộng để xiển dương tinh thần vô lượng vô biên của Vạn Phật Thành. Chớ dụng tâm quá nhỏ hẹp. Hãy dùng Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành làm chất xúc tác cho việc nghiên cứu tôn giáo."

Ngài bảo tiếp: "Ðạo tràng này sẽ là diễn đàn công cộng giúp chúng ta hiểu rõ thêm về các tôn giáo khác. Chúng ta sẽ mời các nhân sĩ của những tôn giáo bạn đến trình bày tư tưởng và cách tu trì của họ. Việc quan trọng là nghiên cứu các nguyên lý của từng tư tưởng hay phong tục khác biệt. Nếu đạt được trình độ đó thì tự nhiên mọi người sẽ đến. Nếu không nghiên cứu những nguyên lý này, thì dù tượng Phật trang nghiêm, hoàn cảnh tốt đẹp cũng không đủ để hấp dẫn người khác tới chùa."

Chúng tôi đặc biệt chú tâm đến các chương trình mà Ngài muốn thiết lập tại Berkeley: "Chương trình có thể bao gồm ngồi thiền vào sáng và chiều, tiếp theo là hội thảo về tôn giáo vào buổi tối nếu có nhiều tín đồ đạo Thiên Chúa, tín đồ đạo Do Thái, tín đồ đạo Hồi giáo, tín đề đạo Khổng giáo, v.v... Hãy mời những nhà truyền giáo nổi tiếng đến diễn giảng. Tuy là chủ nhưng không phải chỉ có chúng ta giảng dạy mà thôi. Hãy nghiên cứu các tôn giáo khác với một tinh thần hợp tác chân thành và cởi mở."

tdhpgpg.jpg (5670 bytes)

vnctgtg.jpg (5581 bytes)

dharmawheel.gif (14042 bytes)

cthltncs.jpg (6882 bytes)

tthdlthbd.jpg (7218 bytes)

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới / Tu Viện Phật Giáo Berkeley

2304 McKinley Avenue Berkeley, CA 94703 (510) 848-3440


Ðạo Tràng chi nhánh của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
Các chương trình đều miễn phí và đón nhận mọi thành phần

 

vedautrang.jpg (2795 bytes)