Chứng Đạo Ca

của Đại Sư Huyền Giác

 Hòa Thượng Tuyên Hóa lưọc giảng  

 

 

           Anh thấy chăng,

   Dứt học, vô vi, nhàn Đạo nhân,

Không trừ vọng tưởng, không cầu chân.

  Tánh thực vô minh  vốn Phật tánh,

Thân không huyễn hóa là Pháp thân.

  Pháp thân giác rồi, không một vật,

Gốc nguồn tự tánh, thiên chân Phật.

    Năm Ấm: do hư mây lại qua,

Ba Độc: huyễn hoặc bọt còn mầt.”

   

Lược giải:

 

“Anh thấy chăng”  bao hàm hai ý:  Một là hỏi anh có thấy những kẻ tu Đạo chăng, và hai là thật khó để anh thấy được họ lắm.

 

Dứt học, vô vi, nhàn Đạo nhân”  “Nhàn Đạo nhân”  là những kẻ đã giác ngộ, lúc nào cũng nhàn nhã, tự tại, không bị dục vọng nhiễm tâm.  Họ đã hoàn thành viên mãn sở học, chẳng còn gì để học thêm.  Chẳng có việc gì mà họ không làm, song, cũng chẳng có việc gì để họ phải làm; nghĩa là họ đã làm xong mọi việc cần làm, và vì thế nên gọi là “vô vi.”

 

Họ cũng “không trừ vọng tưởng không cầu chân”.  Tất cả mọi vọng tưởng, nghĩ ngợi lăng xăng đã hoàn toàn dứt sạch, do vậy họ không cần phải trừ diệt chúng nữa.  Và vì họ đã giác ngộ được chân lý tuyệt đối nên họ không cần phải tìm cầu điều gì nữa.

 

“Tánh thực vô minh vốn Phật tánh.”   Bản tánh thực sự của vô minh (ở nơi chúng sanh) tức là Phật tánh; Phật tánh vốn không hiện hữu ngoài vô minh.

 

Thân không huyễn hóa là Pháp thân.”  Pháp thân vốn ở ngay trong tấm thân hư dối, huyễn hóa, rỗng không này.  Chúng ta không thể tìm cầu Pháp thân bên ngoài tấm thân hư dối này. Vậy thì Pháp thân là gi?  Pháp thân vốn không hình, không tướng, nên nói rằng:

 

“Pháp thân giác rồi, không một vật,

Gốc nguồn tự tánh, thiên chân Phật.”

 

Trong Pháp thân không hề tồn tại một vật thể gì, do vậy khi ta ngộ Pháp thân rồi, ta sẽ biết tự tánh của mình chính là Phật vậy, do đó chớ tìm cầu vị Phật ở bên ngoài.

 

Năm Ấm: do hư mây lại qua.”  Năm Ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì không có thực thể hay thể tánh.  Bản chất của Năm Ấm là không, song sự hiện hữu của nó thì hệt như vầng mây trôi nổi lơ lửng giữa bầu trời trong vắt.  Mây tới rồi đi, chẳng ai tạo tác, thì cũng như Ngũ Ấm; có đó rồi mất đó, chẳng do ai tạo tác, cũng chẳng có ai làm chủ hay trói buộc được chúng.

 

“Ba Độc: huyễn hoặc bọt còn mất.”  Ba Độc là tham, sân, si, thì cũng tương tự như thịt thối, rượu độc, ma túy, hay các loại độc dược khác.  Tham, sân, si cũng không có thực thể, chúng hiện hữu là do thói hư tật xấu của chúng ta tích tụ lại mà thành.  Song, sự hiện hữu của tham, sân, si thì hệt như bọt nước: nổi lên, đột nhiên biến mất, trôi nổi, hư dối và huyễn hoặc, không thật.

 

(còn tiếp)

Return to homepage | Top of page