Click hình Bồ Tát Quán Thế Âm để tụng.

Ðại-Bi-Tâm Ðà-Ra-Ni
Ðại Bi Chú

 

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da.
Bà lô kiết đế thước bát ra da.
Bồ đề tát đỏa bà da
Ma-ha tát đỏa bà da
Ma-ha ca lô ni ca da
Án !
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam-mô na ra cẩn trì
Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà
Ma phạt đặt đậu
Ðát điệt tha
Án ! A bà lô hê
Lô ca đế
Ca la đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
Ma ra Ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Ðộ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Ðà ra đà ra
Ðịa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ (đọc tên người thọ trì) phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê di hê
Thất na thất na
A ra sâm Phật ra xá lỵ
Phạt xa phạt xâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ-đề dạ bồ-đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Ðịa rị sắc ni na
Bà dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha
Tất đà dũ nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
Ma ra na la
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê dạ
Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba đà ma yết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn dà ra
Ta bà ha
Ma bà lỵ thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Nam-mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án ! tất điện đô
Mạn đa ra
Bạt đà da
Ta bà ha

Trở về trang nhà | Về đầu trang